×

İşyeri Bildirgesi Nedir? Verilme Usulü Nasıldır? Ekinde SGK’ya verilecek Belgeler Nelerdir?

İşyeri Bildirgesi Nedir? Verilme Usulü Nasıldır? SGK’ya verilecek Belgeler Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun işverenlere zorunlu koştuğu yükümlülüklerden birisi de işyeri bildirgesi verme zorunluluğudur.

İşyeri bildirgesi; SGK’ya verilecek olan, şekli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde gösterilen bir bildirge ile, yeni bir işyeri açıldığını ve bu işyerinde sigortalı çalıştırılacağını beyan eden bir belgedir.

İşyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte SGK’ya verilmesi zorunludur. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri SGK’ya yapılmış sayılmaktadır.

Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde SGK’ya bildirmektedirler. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile SGK’ya bildirilmek zorunluluğu bulunuyor.

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini SGK’ya vermekle yükümlüdür.

İşyeri bildirgelerini verirken SGK’ya ibraz edilmesi gereken bazı evrak vardır. Bunların neler olduğu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre işyeri bildirgesine aşağıdaki evrakın eklenmesi gerekiyor:

- Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi

- Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri

- İşverenden iş alan alt işverenlerin yaptıkları sözleşmenin bir örneği

- Tüzel kişiler için; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi

- Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesi

- İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı

- İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi.

İşyeri bildirgesinin kâğıt ortamında düzenlenip, gerekli belgeleri de ekleyerek SGK’nın işyerinin adresinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne verilmesi gerekir.

Ancak işyeri bildirgelerinin, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilebilmesine imkan sağlayan program çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler de SGK’ya daha önce evrak olarak verdikleri işyeri bildirgesini bundan böyle internet üzerinden verebilmektedir.

Bunun için SGK’nın resmi web adresindeki https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do linkinde bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin T.C. Kimlik Numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilerek işyeri bildirgelerinin SGK’ya e-sigorta yoluyla gönderilebilmesi gerekmektedir.

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,

- Gerçek kişi,

- Kamu tüzel kişisi,

- Özel hukuk tüzel kişisi,

- Adi ortaklık,

- Apartman yöneticiliği,

olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir. 

İşyeri Bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. Kimlik Numarası’nın, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

Bildirgenin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne/ İl Müdürlüğü’ne elektronik ortamda intikal ettirilir. Ancak elektronik başvuruda belirtilen belgelerin ( Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinde belirtilen belgeler) yedi gün içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

İnternet ortamında yapılan tescil sonrasında belgelerin SGK’ya götürülmesi ile işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilmiş olacak. Bunda sonra işveren veya vekiline işyeri numarası verilecek ve e-bildige şifresi teslim edilecektir.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi