×

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (IFRS, US GAAP) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız denetim hizmetlerimiz, değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca denetlenmesi, geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi, bunlarla ilgili teknik destek verilmesi, bu alandaki hesaplama ve analizler yapılması için gerekli çalışmaların yürütülmesini kapsamaktadır.

Bağımsız Denetim

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi