×

Tasfiye İşlemleri Ve Süreç

Tasfiye tüzel kişiliğe haiz şirketlerin fesih ve infisah kararı almaları üzerine, şirketin mevcutlarının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesi ile geriye kalan bakiyenin pay sahiplerine dağıtılması işlemidir.

TASFİYEYE GİRİŞ

Ticaret Odası İşlemleri :

1. Dilekçe ,

2. Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı

3. Tasfiye memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi,

 

Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. İlgili Sicil Müdürlüğünde bulunan ilan formları ile Alacaklılara Çağrı İlanı şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

 

Tasfiye memuru şirket ortak/ortakları veya müdür/müdürlerinden herhangi birisi olacağı gibi, ortak dışından herhangi bir kişi de olabilir.

 

ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI ÖRNEĞİ

 

TASFİYE HALİNDE .................. LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

 

                ……… Ticaret Sicil Memurluğunda ........ /....... sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz; ..... / ..... / ....... tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı .... / ..... / ........ tarihinde tescil edilmiştir.

 

                Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından  itibaren en geç bir yıl  içinde .................... adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.

              

Tasfiye Memuru

                                                                                                                                          Kaşe ve İmza

 

Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.

 

Vergi Dairesi İşlemleri :

1. Dilekçe ,

2. Ortaklar Kurulu Kararı (1 adet) ,

3. İmza Beyannamesi (Tasfiye Memuruna ait) ,

4. Tasfiyeye giriş sicil gazetesi veya tescil yazısı ,

 

Diğer Resmi Kurum İşlemleri :

1. Dilekçe ,

2. Ortaklar kurulu kararı (1 adet) ,

3. İmza beyannamesi (Tasfiye Memuruna ait) ,

4. Tasfiyeye giriş sicil gazetesi veya tescil yazısı ,

 

Tasfiye sonlandırılmadan aktif ve pasif sıfırlanır.

 

Verilecek Beyannameler :

KDV Beyanı

Normal faaliyet dönemlerinde olduğu gibi tasfiye durumundaki şirketlerin KDV mükellefiyetleri aynen devam eder. Tek fark olarak, son dönem verdikleri KDV beyannamesinde "Sonraki döneme Devreden KDV" kalması halinde indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi tasfiye kârının tespitinde gider olarak yazılabilecektir.

Muhtasar Beyanname

Tasfiye halindeki kurumların, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapmış oldukları ödemeler üzerinden yapmaları gereken vergi kesintilerine ilişkin sorumlulukları tasfiye döneminde de devam edecektir.

Kurumlar Vergisi Beyanı

Tasfiye sürecine giren şirketin normal hesap dönemi tasfiyeye giriş tarihinde kapanmaktadır. O tarihe kadar olan kıst dönem ayrı bir hesap dönemi olarak değerlendirilmektedir. Tasfiye öncesine ait Kurumlar vergisi beyannamesi yasal süresi içerisinde (önemin kapandığı diğer bir deyişle tasfiyeye girildiği ayı takip eden dördüncü ayın 01-25. günleri arasında) beyan edilmelidir.

Kıst döneme ait beyannamenin verilme süresi içerisinde tasfiyenin tamamlanması halinde ise kıst ve tasfiye dönemine ait beyannamelerin tasfiye kararının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde kurum bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Tasfiyeye giriş ve tasfiyenin sonuçlanma tarihlerinin farklı takvim yıllarına isabet etmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye dönemini takip eden takvim yılının Nisan ayın 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

 

Geçici Vergi Beyanı

Tasfiye döneminde tasfiye işlemleri ile alakalı geçici vergi beyannamesi verilmez.

 

Damga Vergisi Beyanı

Tasfiye döneminde Damga vergisi mükellefiyeti devam eder.

 

Ba-Bs Bildirimi

 

Tasfiyesi devam eden şirketler tarafından verilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarından tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formlarını, tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapmaksızın; tasfiye süresince verilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarını ise aylık dönemler halinde düzenleyerek vermeleri gerekir.

 

Defter Tasdiki

Tasfiye kararının Ticaret Siciline tescil edilmeden önce tasfiye dönemi için ayrı bir defter tasdiki yaptırılması gerekmektedir. Çünkü tasfiyeye giren şirket için artık yeni bir hesap dönemi başlamıştır ve tasfiyeye giriş tarihine kadar geçen süre ayrı bir hesap dönemi olarak değerlendirilir. Hesap dönemi değiştiğine ve şirketin ünvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başladığına göre, şirkete tasfiye giriş tarihi ile 31.12. … tarihleri arasında kullanılmak üzere yeni defter (Yevmiye, kebir ve envanter defteri) tasdik ettirilmelidir.

 

Ortakların Sigorta ve Bağ-Kur Durumu

 

Şirket ortakları, talep etmeleri halinde tasfiye süresi boyunca 4/b SGK primi (Bağ-Kur Primi) ödemezler. ( 5510 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere istinaden)

 

Tasfiye halindeki şirketlerin ortaklarının Bağ-kur’un devam edip etmemesi, ortakların isteğine bağlıdır. Ortaklar talep ederse Bağ-kur’un tasfiyenin sonuna kadar devam etmesi mümkündür. Eğer ortaklardan biri herhangi bir talepte bulunmaz ise, ilgili vergi dairesinden gelecek tebligat ile, durum izah edilecek ve Bağ-kur’un devam edip etmemesiyle ilgili tercihi sorulacaktır.

Ortaklar isterlerse tasfiye başladığı zaman, isterlerse de tasfiyenin tescil edildiği zaman Bağ-kur’unu sonlandırabilir.

 

TASFİYEYE GİRİŞ DİLEKÇELERİ

 

1 ) Ticaret Odası Dilekçesi ,

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne ,

 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde …………. sicil numarasıyla kayıtlı ………………………………………………………………………………………. ünvanlı şirketimizin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.

                                                                                                          Şirket Unvanı / Kaşesi

                                                                                                            Yetkili Adı–Soyadı

                                                                                    

İrtibat Telefon Numarası : (  ) ……………..

Ekler : 1 ) Tasfiyeye Giriş’e Ait Ortaklar Kurulu Kararı ( Noter Onaylı ) ,

            2 ) İmza Beyannamesi.

2 ) Ortaklar Kurulu Kararı ,

 

TASFİYEYE GİRİŞ

……………………………………………………………………………………………………

LİMİTED ŞİRKETİ

 

ORTAKLAR KURULU KARARI

Karar Tarihi : …… / …… / ……….

Karar No       : ……../ ……

Katılanlar      : ORTAK A –T.C. Kimlik No : ………….…..…………..

                           ORTAK B  – T.C. Kimlik No : ………………………….

                           ORTAK C  – T.C. Kimlik No : ………………………….

 

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır ;

1.       Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine ,

2.       Şirket Müdürü ORTAK A`nın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine ,

3.       Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. Uyruklu , ………………… T.C. Kimlik numaralı ve ………………………………………………………………………./İSTANBUL adresinde ikamet eden ORTAK A`nın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

                  ORTAK                                          ORTAK                                    ORTAK

 

3 ) Alacaklılara İlan Dilekçesi ,

 

TASFİYE HALİNDE ………………………………………………………………….. TASFİYE MEMURLUĞU’NDAN ,

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün …..…. sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz … / …. / …….. tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı .... / ….. / ………. tarihinde tescil edilmiştir.

 

Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte ………………………………………………………………………………………… / İSTANBUL adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.

                                                          

Tasfiye Memuru

 

Kaşe ve İmza

4 ) Vergi Dairesi Tasfiyeye Giriş Dilekçesi :

 

…………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ,

 

Konu : Tasfiyeye Giriş.

 

            Dairenizin ……………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.

 

… / …. / …………. Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı gereğince ; şirketimizin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiyeye girmesine ve Tasfiye Memuru olarak şirket ortağı …………………………………………………………………………………… / İSTANBUL adresinde ikamet eden …………………………..  atanmıştır.

 

Gereği bilgilerinize arz olunur.

                                                               Saygılarımızla ,

 

 

EKLER : 1 ) Ortaklar Kurulu Kararı ,

                2 ) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Tescil Yazısı ,

                3 ) İmza Sirküleri ,

 

 

 

5 ) Vergi Dairesi Kurumlar Vergisi Beyanı Dilekçesi :

 

……………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ,

                                                                                İSTANBUL

Konu : Tasfiyeye Giriş Beyannameleri.

Ekler : 1 ) …. / ….. / …….. Tarih ve …….. Sayılı Dilekçe ,

            2 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ,

 

            Dairenizin ………………………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz. Şirketimiz .… / .… / ……….. tarihinde tasfiyeye girmiş olup ; gerekli belgeleri …. / …. / ……… tarih ve ………… sayılı dilekçe ile Dairenize tevdi etmiştik. Söz konusu tasfiye işlemi ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin kabulünü arz ederiz.

                                                                                                                  Saygılarımızla ,

 

TASFİYE SONU

 

Ticaret Odası İşlemleri :

 

1.         Dilekçe ,

2.         Ortaklar kurulu kararı ( Noter onaylı ) ,

3.         Mal beyanı ,

 

Vergi Dairesi İşlemleri :

 

1. Dilekçe ,

2. Ortaklar kurulu kararı ( 1 adet)

3. Tasfiye sonu gazetesi veya tescil yazısı ,

4. Tasfiye sonu kararının tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

5. Kapanış aşamasında kullanılmayan tüm fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası v.b. iptal ettirilir.

 

Diğer Resmi Kurum İşlemleri :

 

1. Dilekçe ,

2. Ortaklar kurulu kararı (1 adet) ,

3. Tasfiye sonu sicil gazetesi ,

 

Tasfiye sonu tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tüm resmi ve özel kurumlara şirketin tasfiyesinin sona erdiği bildirilir. ( Vergi Dairesi , SGK , Ticaret Odası , Bağkur vs.) 

 

Vergi Dairesinin yoklamaya gelmesiyle tüzel kişilik son bulur.

 

 

TASFİYE SONU DİLEKÇELERİ

 

1 ) Ticaret Odası Dilekçesi :

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ,

 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ………….. sicil numarasıyla kayıtlı Tasfiye Halinde ………………………………………………………………………………… ünvanlı şirketimizin ekli evraklarının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.

                                                                                                    Şirket Unvanı / Kaşesi

                                                                                                    Yetkili Adı Soyadı

                                                                                                    Tasfiye Memuru

                                                                                               

                                                                                                    İMZA

İrtibat telefon numarası : (     ) ………………….

Ekler : 1 ) Ortaklar Kurulu Kararı ( Tasfiye Sonu ) ,

            2 ) Tasfiye Sonu Beyanı ,

 

 

2 ) Tasfiye Sonu Beyanı :

 

 ….. / ….. / ………… Tarihli Tasfiye Sonu Beyanıdır

A K T İ F                                                                               P A S İ F

---------------                                                                           ---------------

Yo k t u r                                                                             Y o k t u r

     

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

                                                        

 Tasfiye Memuru

                                                               Kaşe ve İmza

 

3 ) Ortaklar Kurulu Kararı ,

 

 TASFİYE HALİNDE …………………………………………………………………………………….

 

ORTAKLAR KURULU KARARI

 

Karar Tarihi        : …. / ….. / ……

Karar No.             : …….. / ……

Katılanlar             : ORTAK A –T.C. Kimlik No : ………….…..…………..

                                  ORTAK B  – T.C. Kimlik No : ………………………….

                                  ORTAK C  – T.C. Kimlik No : ………………………….

 Şirketimiz ….. / ….. / …… tarihinde tasfiyeye girmiş olup , tasfiye kararı …. / …. / …….. tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları …. / ….. / ……… , …. / ….. / ……… ve …. / ….. / ……… tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1.      Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 6 aylık süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması , tasfiye bilançosunun kabulü ile  tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

       ORTAK                                           ORTAK                                               ORTAK

  

  4 ) Vergi Dairesi Tasfiye Sonu Dilekçesi ( Sicile ) :

 

……………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ,

                                                                                İSTANBUL

Konu : Tasfiye Sonu.

Ekler : 1 ) Tasfiye Sonu Ortaklar Kurulu Kararı ,

            2 ) İ.T.O. Tasfiye Sonu Tescil Yazısı ,

 

            Dairenizin …………………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.

 

           Şirketimizin tasfiye işlemleri …. / …. / ………… tarihinde sona ermiştir. Söz konusu tasfiye sonu işlemi ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.

                                                                                                                  Saygılarımızla ,

 

5 ) Vergi Dairesi Tasfiye Sonu Dilekçesi ( Vergilendirmeye ) :

 

…………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ,

                                                                             İSTANBUL

Konu : Tasfiye Sonu Beyannameleri.

Ekler : 1 ) İ.T.O. Tasfiye Sonu Tescil Yazısı ,

            2 ) Tasfiye Sonu Ortaklar Kurulu Kararı ,

            3 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ,

            4 ) Fatura vb. basılan matbaadan alınan bilgi formu ,

            5 ) Son kullanılan fatura ile kullanılmayan fatura vb. ,

            6 ) Vekaletname ( Tasfiye memuru tarafından verilen ) ,

            7 ) İşi bırakma bildirimi ,

 

            Dairenizin ……………………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.

 

           Şirketimizin tasfiye işlemleri …. / ….. / ………… tarihinde sona ermiştir. Söz konusu tasfiye sonu işlemi ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin kabulünü arz ederiz.

                                                                                                                  Saygılarımızla ,

6 ) S.G.K. Tasfiye Sonu Dilekçesi :

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

…………………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

                                                                                                                İSTANBUL

             

Konu : Şirket Kapanışı.

Ekler : 1 ) Şirket Kapanışına Dair Ortaklar Kurulu Kararı ,

            2 ) İ.T.O. Tescil Belgesi.

Müdürlüğünüzün ………………………………………………. sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizi …. / …. / ………. tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. Şirketimizde çalışmakta olan tüm işçiler işten ayrılmış olup , şirketimizde çalışan işçi bulunmamaktadır. 

Gerekli kapanış işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.

                                                                                                                  

                        Saygılarımızla ,

 

  

7 ) Sanayi Odası Tasfiye Sonu Dilekçesi :

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Konu : Şirket Kapanışı.

Odanızın …………. sicil numaralı ve ……………………………………………………… ünvanlı şirketiz. Şirketimizin tasfiyesi …. / …. / ……… tarihinde sona erdiğinden şirketimiz adına düzenlenmiş olan … / …. / ……….. tarih ve …………… numaralı Sanayi Sicil Belgemizin iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımızla ,                                                                             

Firma Yetkilisinin ;
T.C.Kimlik No.      :
Adı–Soyadı            :
E-posta Adresi       :
Cep Tel. No.           :

Ekler :  1 – Sanayi Sicil Belgesinin Aslı ,

              2 – Faaliyetin Sonlandırıldığına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Alınmış Yoklama Fişi ,

              3 – Vergi Levhası ,

              4 – Elektrik Faturası Örneği ,

 8 ) KOSGEB Tasfiye Sonu Dilekçesi :

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konu : Şirket Kapanışı.

Ekler :  1 – Faaliyetin Sonlandırıldığına Dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Alınmış Yoklama Fişi ,

             2 – İ.T.O. Kapanış Sicil Gazetesi ,

 …………………………………………………………………………… ünvanlı şirketimizin tasfiyesi ….. / ….. / ……….. tarihinde sona erdiğinden Müdürlüğünüzde bulunan kaydımızın iptal edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla ,

Firma Yetkilisinin ;
T.C.Kimlik No.      :
Adı–Soyadı            :
E-posta Adresi       :
Cep Tel. No.           : 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi