×

Mukteza-Derneklerin Emlak Vergisi Muafiyeti

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

  
Sayı:37009108-175.01.01.02[4.Md.-2014/1541-]-9423/07/2014
Konu:Derneklerin Emlak Vergisi Muafiyeti 

             İlgide kayıtlı özelge başvurunuzda, Derneğinize ait öğrenci yurtları ve arsaların  emlak vergisinden muaf olup olmadığı  hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddeleri uyarınca Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina, arsa ve araziler bu Kanun hükümlerine göre bina ve arazi vergisine tabidir.

             Aynı Kanunun 4/(e) ve 14/(c) maddelerinde kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait bina ve arazilerin, kiraya verilmemeleri, bu derneklerin kurumlar vergisine tabi işletmelerine ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartıyla bina ve arazi vergilerinden daimi olarak muaf oldukları, 4/(f) maddesinde ise, kiraya verilmemek ve kazanç gayesi olmamak  şartıyla işletilen, hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, pirevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerlerinin bina vergisinden daimi muaf oldukları hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu Kararınca "Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Listesi"nin Başkanlığımızca tetkikinde; Derneğinizin, Bakanlar Kurulu Kararınca  vergi muafiyeti tanınan dernekler arasında yer almadığı tespit edilmiştir.

            Ayrıca, özelge talep formunuz ekinde yer alan 17/2/2003 tarihli ve 5818 sayılı Milli Eğitim Müdürlüğü "Yurt Açma İzin Belgesi"nde mülkiyeti Derneğinize ait binanın ... İlim Kültür Araştırma ve Öğrencilere Yardım Derneği tarafından kullanıldığı ve ücretsiz olarak öğrencilere hizmet verdiği anlaşılmaktadır.          

           Bu itibarla, 1319 sayılı Kanunun 4/(f) maddesi hükmüne göre, Derneğinize ait öğrenci yurdu olarak kullanılan binaların, kiraya verilmemesi ve kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilmesi halinde bina vergisinden daimi olarak muaf tutulması gerekmektedir. Ancak, kazanç gayesi güdülmesi ya da kiraya verilmesi halinde anılan muafiyetin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

             Öte yandan, kamu menfaatine yararlı dernek statüsünde olmayan Derneğinize ait bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Kanunun 4/(e) ve 14/(c) maddeleri hükümlerine istinaden bina ve arazi vergisinden muaf tutulması mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi