×

Kısmi tevkifat Sınırının Yükseltilmesi, 2 No.lu KDV Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Değiştirilmesi ve Bazı KDV İstisnalarının Süresinin Uzatılması Gibi Değişikliklerin Yapıldığı 50 Seri No.Lu KDV GUT Yayımlandı.

50 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğde; Kısmi Tevikifat uygulanacak asgari işlem bedelinin yeniden belirlenmesi, Diğer Hizmetlerde Kısmi Tevkifat uygulayacak kamu kurum kuruluşlarının kapsamının genişletilmesi, Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli, KDV tevkifatının 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ve ödeme süresi, KDV tevkifatının nakden veya mahsuben ödeme şekil ve şartları, KDV tevkifatının 1 No.lu KDV Beyanında indim usul ve esasları, Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 2 No.lu KDV borçlarına mahsuben iadesi usul ve esasları, Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben iade taleplerinde “belge” ve “belge muhteviyatı” eksikliği ayrımı ile, eksikliklerin süresinden sonra tamamlanması durumunda uygulanacak gecikme zammı süreleri hakkında sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması olmak üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler yer almıştır.

 

50 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

 

 

Tevkifata Tabi Tutulan KDV’nin İndirimi

 

Tebliğin 1. Maddesiyle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları ile Örnek yürürlükten kaldırılmış ve birinci paragraftan sonra “Tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda, Tebliğin (III/C-1.1.) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

 

 

KİT’lere Verilen Hizmetlerde 5/10 KDV Tevkifatı Uygulaması Getirilmesi

 

Tebliğin 2. Maddesiyle; 01.03.2024 tarihinden itibaren Kamu iktisadi teşebbüslerine (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri) ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmetlerde kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri) KİT’ler tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması getirilmiştir.

 

 

Kısmi Tevkifat Alt Limitinin Fatura Düzenleme Sınırına Yükseltilmesi

 

Tebliğin 3. Maddesiyle; 01.03.2024 tarihinden itibaren KDV dahil 2.000 TL olan Kısmi tevkifat uygulamasındaki alt limit, Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı (2024 yılı için 6.900 TL) olarak değiştirilmiştir.

 

 

Kısmi Tevkifat Mal İadeleri Düzeltme İşlemleri Örneklerinin Değiştirilmesi

 

Tebliğin 4. Maddesiyle; Kısmi tevkifat uygulanan teslimlerde mal iadeleri için düzeltme işlemlerine ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.1.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Örnek: Pamuk toptancısı (A), 14/4/2024 tarihinde tekstil firması (B)'ye 500.000 TL karşılığında pamuk teslim etmiş, hesaplanan (500.000 x 0,10 =)50.000 TL KDV’nin (50.000 x 0,10 =)5.000 TL’lik kısmı (A)’ya ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (50.000 x 0,90 =) 45.000 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Nisan/2024 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiştir.

 

İşleme ilişkin fatura (B) tarafından 21/4/2024 tarihinde yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A)’ya ödediği 5.000 TL ile sorumlu sıfatıyla beyan edip 23/5/2024 tarihinde ödediği 45.000 TL’yi Nisan/2024 dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır.

 

Söz konusu pamuğun (1/5)’i 10/6/2024 tarihinde (A)’ya iade edilmiştir.

 

Bu durumda (B), (A)’dan 101.000 TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 1.000 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

 

(A) ise, aynı dönemde 1.000 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

 

Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında KDV’nin sadece tevkifata tabi tutulmayan 1.000 TL’lik kısmı için düzeltme işlemi yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiş ve indirim konusu yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmayacaktır.”

 

5- Tebliğin 5. Maddesiyle; Kısmi tevkifat uygulanan işlem bedelindeki azalmalarda yapılacak işlemlere ait Tebliğin (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına,

 

2024/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 1.000.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (1.000.000 x 0,20 =) 200.000 TL KDV’nin (200.000 x 0,30=) 60.000 TL’si (A)’ya ödenmiş, (200.000 x 0,70=) 140.000 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiştir.

 

Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 200.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

 

2024/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

 

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 200.000 TL ile birlikte bu tutara ait (200.000 x 0,20=) 40.000 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (40.000 x 0,30=) 12.000 TL’sini (toplam 212.000 TL) iade edecek, 2024/Nisan döneminde beyan ettiği 12.000 TL’yi 2024/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. Alıcı (B) ise 2024/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 12.000 TL’yi, 2024/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

 

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan edip ödediği verginin, 200.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (40.000 x 0,70=) 28.000 TL’si aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

 

 

2 No.Lu KDV İle Beyan Edilen Verginin 1 No.Lu KDV Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılmasında Ödeme Şartı

 

6- Tebliğin 6. Maddesiyle; Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lu KDV Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, önceki paragrafta belirtilen ödeme şartının sağlanmadığının kabul edileceği, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi halinde, ödeme şartının gerçekleşmiş sayılacağına dair Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün son paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Kısmi Tevkifattan Doğan Mahsuben İadeler

 

7- Tebliğin 7. Maddesiyle; Kısmi tevkifattan doğan mahsuben iadelerde Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları ile altıncı paragrafının ilk cümlesinde yer alan “belge ya da” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı paragrafın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmaz.”

 

 

Gübre Teslimlerinde KDV İstisnasında Alıcı Tarafından 2 No.Lu KDV Beyannamesi İle Beyan Edilen Verginin İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Ödenme Şartı

 

Tebliğin 8. Maddesiyle; KDV Kanunu’nun 13/ı maddesinde düzenlenen “gübre teslimlerinde KDV istisnası” uygulamasına ilişkin iadelere dair Tebliğin (II/B-11.6.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan ve satışı gerçekleştirilen mükellef tarafından müteselsil sorumluluk kapsamında 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin, aynı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceğine dair ibare, beyan edilerek ödenen vergi olarak değiştirilerek bu verginin aynı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

Yap-İşlet-Devret Veya Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Uygulama Süresinin 31.12.2028 Tarihine Uzatılması

 

Tebliğin 9. Maddesiyle; 3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde 31.12.2023  tarihinde sona eren KDV istisnası uygulama süreleri 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.

 

 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na Göre Sistem Yönetimi, Veri Yönetimi, İş Uygulamaları, Sektörel, İnternet, Oyun, Mobil Ve Askeri Komuta Kontrol Uygulama Yazılımı Şeklindeki Teslim Ve Hizmetlerinde KDV İstisnası Uygulama Süresinin 31.12.2028 Tarihine Uzatılması

 

Tebliğin 10. Maddesiyle; KDV Kanununun geçici 20/1. maddesinde düzenlenen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinde KDV istisnası uygulama sürelerine ilişkin 31.12.2023  tarihinde sona eren KDV istisnası uygulama süreleri 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.

 

 

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri İle Eklenti Veya Bütünleyici Parçalarının Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, Belediyeler Ve Bunların Bağlı Kuruluşları Arasında Yapılacak Devir Ve Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulama Süresinin 31.12.2028 Tarihine Uzatılması

 

Tebliğin 11. Maddesiyle; KDV Kanunun geçici 32. maddesinde düzenlenen şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimlerinde KDV istisnası uygulama sürelerine ilişkin 31.12.2023  tarihinde sona eren KDV istisnası uygulama süreleri 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.

 

 

Taşınmazların Borç Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir Ve Teslimi İle Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir Ve Tesliminde KDV İstisnası Uygulama Süresinin 31.12.2028 Tarihine Uzatılması

 

 

Tebliğin 12. Maddesiyle; KDV Kanunun geçici 33. maddesinde düzenlenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41. maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve tesliminde KDV istisnası uygulama sürelerine ilişkin 31.12.2023 tarihinde sona eren KDV istisnası uygulama süreleri 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.

 

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi ve Ödenme Şartı

 

Tebliğin 13. Maddesiyle; Tebliğin (III/C-1.) bölümünde, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan mükellefler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği belirtilerek, sorumlu sıfatıyla ödenen verginin indirimine ilişkin aşağıdaki bölüm tebliğe eklenmiştir.

 

1.1. Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

 

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (29/1) maddesinde değişiklik yapılarak vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin, ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

 

Ancak, 3065 sayılı Kanunun (29/5) maddesinde Bakanlığımıza verilen yetki çerçevesinde, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve tevkifatın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinden önce verilen aynı döneme ait 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilerek süresinde ödenen KDV’nin, 2 No.lu KDV Beyannamesinin ait olduğu dönemin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun bulunmuştur.

 

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilerek beyan edilen, ancak kısmen ödenen KDV de ödendiği kısım itibarıyla indirim konusu yapılabilecektir.

 

Ayrıca kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, alıcı tarafından takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır.

Örnek 1: (D) A.Ş. 8/1/2024 tarihinde 100.000 TL karşılığında ağaç ve orman ürünleri teslim almıştır. Şirket tarafından bu alımla ilgili olarak tevkif edilen 10.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 10.000 TL KDV’nin 23/2/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutar mükellef tarafından Ocak/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 2: (S) Ltd. Şti. (G) güvenlik şirketinden Temmuz/2024 ayı içerisinde özel güvenlik hizmeti satın almıştır. Bu hizmet alımı ile ilgili vergi (S) Ltd. Şti. tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmiş ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV 28/8/2024 tarihinde ödenmiştir. (S) Ltd. Şti. tarafından süresinden sonra ödenen KDV, ödemenin yapıldığı tarihi kapsayan dönem olan Ağustos/2024 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 3: (D) Yapı İnşaat A.Ş. 24/4/2024 tarihindeki inşaat demiri alımı nedeniyle tevkif ettiği vergiye ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesini süresinden sonra 20/6/2024 tarihinde vermiş ve tahakkuk eden 125.000 TL KDV’nin 25.000 TL’sini 21/6/2024 tarihinde, kalan 100.000 TL’lik kısmını 2/7/2024 tarihinde ödemiştir. (D) Yapı İnşaat A.Ş. tarafından ödenen KDV’nin 25.000 TL’si Haziran/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde, 100.000 TL’si de Temmuz/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Ayrıca 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV’nin mükellefin iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Bu durumda iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş (mahsuben iade talepleri YMM Raporu sonucuna göre yerine getirilen iadelerde YMM Raporu dahil) ve hangi vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden 2 No.lu KDV Beyannamesinden kaynaklanan borca mahsubunun talep edildiğinin belirtilmiş olması gerekir. Söz konusu mahsup talebinin bu şekilde yapılmış olması halinde, mahsuba konu edilen KDV tutarının 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacağı dönem yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilir.

Örnek 4: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (Ö) A.Ş. 5/4/2024 tarihinde 200.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri teslim almıştır. Şirket, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 20.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden KDV’nin önceki dönemlerde gerçekleşen ihracat teslimlerinden doğan KDV iade alacağından mahsubunu 23/5/2024 tarihinde talep etmiştir. Mükellefin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeleri eksiksiz ve tam olarak vermiş olması halinde, mahsuba konu edilen 20.000 TL KDV mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 5: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (G) A.Ş. 10/4/2024 tarihinde 1.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünü satmış olup alıcı tarafından 100.000 TL tevkifat uygulanmıştır. Mükellefin Nisan/2024 dönemine ilişkin indirilecek KDV tutarı ise 500.000 TL olup mükellef bu döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde toplam 120.000 TL iade beyan etmiştir.

Aynı mükellef 5/5/2024 tarihinde 2.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri satın almıştır. Mükellef, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 200.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden 200.000 TL KDV’nin 50.000 TL’sini 23/6/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından ödenen 50.000 TL Mayıs/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Ayrıca mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde yer alan iade beyanına yönelik standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeler eksiksiz ve tam olarak 5/9/2024 tarihinde vergi dairesine verilmiş ve Mayıs/2024 dönemi 2 No.lu KDV Beyannamesinde tahakkuk eden KDV borcuyla gecikme zammına mahsubu talep edilmiştir. Mükellef tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve mahsuba konu edilen 100.000 TL KDV, mükellefin Eylül/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Mükellef, geri kalan 50.000 TL KDV borcunu ise 28/10/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından nakden ödenen 50.000 TL Ekim/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.”

 

 

KDV İade Taleplerinde Belgelerdeki Eksikliklerde Ek Süreden Sonra Gecikme Zammı Uygulaması

 

Tebliğin 14. Maddesiyle; Tebliğin (IV/A-2.1.2.) bölümüne göre mahsuben KDV iadesi taleplerinde belgelerdeki muhteviyat eksikliklerinin veya KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzlukların mükellefe bildirildiği yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup taleplerinin, eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirileceği ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri tam olarak giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanacağı ancak bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için gecikme zammı uygulanmayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 

Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanların 2 No.Lu KDV Beyanlarını İzleyen Ayın 21. Günü Akşamına Kadar Verme Yükümlülüğü

 

Tebliğin 15. Maddesiyle; Tebliğin (V/B-3.) bölümüne göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların 2 No.lu KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini izleyen ayın 21. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olduğuna dair açıklama eklenmiştir.

 

 

Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanların Bu Vergiyi İzleyen Ayın 21. Günü Akşamına Kadar Beyan Edip 23. Günü Akşamına Kadar Ödemeleri

 

Tebliğin 16. Maddesiyle; Vergi kesmekle sorumlu tutulanların bir ay içinde kestikleri vergiyi bu ayı takip eden ayın 21. günü akşamına kadar beyan edip 23. günü akşamına kadar ödemek zorunda olduklarına dair açıklama eklenmiştir.

 

Tebliğin 2. ve 3. Maddeleri 01.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri tebliğin yayım tarihi olan 10.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin son güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi