×

Geriye Dönük 7 Günü Aşan Sürede E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Usulsüzlük Cezası.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231/5. maddesi uyarınca fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

 

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) ve (5.) bölümlerine göre; gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu 7 günlük süre azami süre olduğundan, bu süreye uyulmaması halinde Vergi Usul Kanununun 353. Maddesi uyarınca %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası kesilebilmektedir.

 

Malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren 7 günlük azami süreye uyulduktan sonra e-Fatura uygulamasında geriye dönük fatura düzenlemek teknik olarak mümkündür. Ancak fatura düzenleneceği tarih (geçmiş tarih) ile cari tarih (bugünkü tarih) arasında herhangi bir fatura düzenlenmemiş olmalıdır.

 

Mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi nedeniyle 7 günlük sürenin hesabının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekir.

 

e-Fatura’da düzenleme tarihi olmakla birlikte e-faturaların taraflar arasında iletimini GİB yaptığı için gönderilme tarihi ve imzalanma tarihi de ayrıca sistem tarafından bilinmektedir. Diğer taraftan e-fatura düzenlenme tarihinin GİB sisteminden gönderildiği tarihten daha önceki bir gün olması e-faturanın teknik olarak GİB sistemlerinden geçip muhataba iletilmesini engellemez. Fatura XML’inde yer alan “imza tarihi” (Bu bilgi satıcı mükellef tarafından ilgili fatura elektronik imza ya da mali mühür ile elektronik ortamda imzalandığından imzalanma anına ait zaman bilgisi (signing time) fatura içerisine yerleştirilir ve fatura üzerinde bu tarih görünmez.) bilgileri esas alınır, bu bilgilerin karşılaştırılması suretiyle imzalama tarihi, fatura tarihinden 7 (yedi) gün sonrası bir tarihe tekabül ediyorsa GİB tarafından tespit edildiğinde 213 sayılı VUK’nun 353 ve mükerrer 355. maddeleri gereğince özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.    

 

Ancak başka bir görüşe göre; Vergi Usul Kanunu'nun 231. maddesinin (5) numaralı bendinde, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiş ancak belirtilen süre içinde düzenlenmeyen faturalar yönünden herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir. Aynı Kanun'un 353. maddesinde de 231. maddenin (5) numaralı bendi uyarınca düzenlenmemiş kabul edilen belgeler için özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Diğer bir ifadeyle faturanın azami yedi gün içinde düzenlenmesiyle ilgili düzenleme vardır ancak bu süreye uyulmaması halinde uygulanacak cezai yaptırımı bulunmamaktadır. Cezai yaptırımı bulunmadığından faturanın 7 günden fazla geriye dönük olarak düzenlendiğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezaları hukuka aykırı olacaktır.  

 

Bu konuda verilmiş Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun 02.03.2022 tarih 2020/1199 Esas, 2022/239 Karar Nolu Kararı mevcuttur.

 

Son günlerde sosyal medyaya da yansıdığı üzere, vergi daireleri tarafından bazı mükelleflere süresinden sonraki bir tarihte geriye dönük tarihli olarak düzenlenen e-fatura ve e-arşiv faturalara ilişkin, fatura XML dosyasında yer alan imzalanma zamanı ile fatura üzerinde yazılı tarih arasında farklılık olduğu belirtilerek farklılığın sebebine ilişkin izahatta bulunulması talepli yazılar tebliğ edilmeye başlanmıştır.

 

Tespit edilmesi halinde bu tür faturalarla ilgili olarak özel usulsüzlük cezasına muhatap olunabilecektir.

 

Bu nedenle geriye dönük tarihli olarak düzenlenecek faturaların, düzenlenmesi gereken tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi