×

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlarına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan “Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik” 07.09.2022 tarih ve 31946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

 

Kanun’la;

 

 • Spor faaliyetlerinde bulunmak üzere hem bir spor kulübüne bağlı şekilde hem de spor kulübünden ayrı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesi imkânı getirilmiş,

 

 • Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin yapılarına uygun olarak organlarının, gelirlerinin ve giderlerinin belirlenmesi ile mali açıdan güçlendirilmeleri sağlanmış,

 

 • Spor kulüplerinin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu olarak sayılmış,

 

 • Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine denk bütçe zorunluluğu getirilmiş,

 

 • Spor kulüplerinin organlarında aranacak şartlar, denetlenmeleri, tesisleri, işletme ve defterleri, hesap ve işlemleri, borçlanmaları, alacaklarının temliki, spor eğitimi çalışmaları ile spor faaliyetlerini düzenlemek, 

 

 • Spor kulüplerine kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan yardımların esasları belirlenmiş,

 

 • Spor kulüplerinin kamu yararına çalışma statülerini düzenlemiş ve spor kulüpleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla belirleneceği düzenlenmiş,

 

 • Spor kulüplerinde yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkûm olmama şartını getirilmiş, 

 

 • Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetlerinin Bakanlık tarafından denetlenme zorunluluğu getirilmiiş,

 

 • Bakanlığın bu denetimi belirlediği liglerde faaliyette bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali durumunu ve kâr-zarar hesaplarını, yıllık dönemler hâlinde, KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirmek suretiyle de gerçekleştirebileceği düzenlenmiş,

 

 • Spor kulüplerinin birleşmeleri ve mal varlıklarının devri ile ilgili düzenlemeler yapılmış,

 

 • Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine getirilen mali kısıtlamaların etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla temlik veya borçlanma oranının aşılması ile belirli kişilere hak ve alacakların devredilmesi suç olarak düzenlenmiş ve bunların cezai müeyyideleri belirtilmiş,

 

 • Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan takım harcama limiti yasal dayanağa bağlanmış,

 

 • Spor federasyonlarına ilişkin bütçe ve harcama ilkeleri ile federasyon yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış,

 

 • Spor kulüpleri ve üst kuruluşlarının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanuna uygun hâle getirmeleri gerektiği ve bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebileceği açıklanmıştı.  

 

 • Kanun ile getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği açıklanmıştı.

 

07.09.2022 tarih ve 31946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 7. maddesinin ikinci fıkrası ve 12. maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Yönetmelikle yapılan düzenlemelerde öne çıkan hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Buna göre; spor kulüplerine işletme veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

 

Ayrıca, spor kulüplerine, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran spor kulüplerinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve yönetmelikte belirlenen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacaktır.

 

Halka açık spor AŞ'ler ise sermaye piyasası mevzuatına tabi olacaklardır.

 

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor kulüpleri hakkında Yönetmelik uygulanmayacaktır.

 

Spor kulüpleri bu Yönetmelikte geçen ticari defterlerini, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre tasdik ettirirler.

 

Elektronik ortamda tutulacak defterler hariç, Yönetmelikte yazılı diğer defterler ise kullanılmaya başlanmadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. 

 

Bilanço Esasında Tutulacak Defterler

 

1) Karar Defteri

 

2) Üye Kayıt Defteri: 

 

3) Evrak Kayıt Defteri: 

 

4) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: 

 

5) Bu bentte sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

 

İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler

 

1) (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde kayıtlı defterleri işletme hesabı esasına göre defter tutan spor kulüpleri de tutarlar.

 

2) İşletme Hesabı Defteri: 

 

3) Demirbaş Defteri: 

 

4) Borç-Alacak Defteri: 

 

Bu defterler Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

 

Spor kulüplerinde hesap dönemi kural olarak bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan spor kulüplerinde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

 

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette, hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacaktır.

 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilebilir.

 

Spor kulübü adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri parayı 15 iş günü içerisinde spor kulübünün banka hesabına yatırmak zorundadır.

 

Spor kulüpleri adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahsilatların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur.

 

Yönetmelik; yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

 

Spor Kulüpleri Ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliğine Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi