×

7256 Sayılı Varlık Barışı Başvuru Süresi 30 Haziran’da Sona Erecek.

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93. Maddesi ile yürürlüğe konulmuş olan Varlık Barışı uygulamasının süresi 30.06.2021 tarihinde dolmuş, 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; bu sürenin bitimi tarihinden itibaren 6 ay (31.12.2021 tarihine kadar) uzatılmış, 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93. maddesinde düzenlenen ve 31.12.2021 tarihinde süresi sona ermiş olan Varlık Barışı’ndan yararlanma süresi, bu sürenin bitimi tarihinden itibaren 6 ay (30.06.2022 tarihine kadar) uzatılmıştı.

 

7256 sayılı Kanuna göre; Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. 

 

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30.06.2022 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. 

 

Bu fıkra kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir

 

Söz konusu Varlık Barışı uygulamasında, önceki uygulamalardan farklı olarak, hem yurtiçi hem de yurt dışı varlıklar için herhangi bir vergi ödeme zorunluluğu bulunmamakta ve bu konusu varlıkların hangi tarih itibariyle sahip olunduğunun da bir önemi bulunmamaktadır.

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, Ek-2’de yer alan bildirim ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda; Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar ise Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir.

 

Uygulama kapsamında, taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. 

 

Bu minvalde, bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır.

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.06.2022 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirim tarihinden itibaren ilgili varlıklar 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmelidir.

 

Yurt dışı varlık beyanı uygulamasından yararlanacakların vergi mükellefiyeti ya da Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Bu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi olan 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2022 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. 

 

Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgeleri talep edildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmeleri yeterlidir.

 

Bu bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

 

Yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2022 tarihine kadar ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır. 

 

Bildirimde bulunulan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30.06.2022tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkündür.

 

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 

  • Başkanlığın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden,

 

  • Başkanlığın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,

 

  • Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için 189, yurt dışı aramalar için ise 0090–312-189-1122 numaralı telefon hattından,

 

ulaşabilirsiniz.

 

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

 

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ‘e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi