KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklikler Yapılmasına Dair 36 Seri No.Lu KDV GUT Yayımlandı.

Numara: 2021 / 104 Tarih: 07 Haziran 2021

36 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

36 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

 

 • Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar bölümünde "Belirlenmiş Alıcılar" tanımına, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları” ile “emeklilik şirketleri” dahil edilmiştir.

 

Bu kuruluşlar 01.07.2021 tarihinden sonra kendilerine ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

 • Sağlık hizmet sunucuları tarafından faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmek suretiyle verilen sağlık hizmetlerinde SGK tarafından tevkifat uygulanmayacaktır. Bu değişiklik 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 • Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan Kısmi tevkifat uygulamasında 1.000 TL olan sınır, 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 2.000 TL'ye çıkarılmıştır.

 

 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme yapılması gerektiğinde söz konusu işlemlerin ne şekilde yapılması gerektiği açıklanmıştır.

 

 • Tebliğin ilgili bölümünün (I/C-2.1.4.1.) sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

 

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

 

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

 

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

 

Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

 

Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

 

 • Kanunun 13/f maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kuruluşlara ve yüklenicilerine mal teslim eden ve hizmet veren mükelleflerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınması uygulaması getirilmiştir.

 

 • Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak bu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alacaktır. Alınan olumlu görüşten sonra listeyi tebliğ ekinde örneği (EK:11B)’de bulunan şekilde onaylayacaktır.

 

 • Özel Matrah- ikinci el araç ve taşınmaz ticareti bölümünde, 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacakları düzenlenmiştir.

 

 • 3065 sayılı KDV Kanununun 13/n maddesinde yer alan Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnası uygulaması kapsamında, Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat seti kitapları” kısmına Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitabı teslimleri de eklenmiştir.

 

 • 3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.

 

Buna göre; 03.06.2021 tarihinden itibaren finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında KKEG olarak dikkate alınması gereken tutarlara ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergilerinin indirimi kabul edilecektir.

 

 • İade hakkının indirim yoluyla kullanılması bölümünde, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale getirilmiştir.

 

Tebliğin 1, 2, 3, 5 ve 6. maddeleri 01.07.2021 tarihinde, diğer maddeleri 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."