×

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 38 Seri No.Lu KDV GUT Yayımlandı.

38 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Tebliğle, 

 

 • Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlere Tebliğin “Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-13.) bölümünce tevkifat uygulanabileceğinden uygulamada yaşanan tereddüte,

 

 • 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 55. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a bendine eklenen Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacak istisnaya,

 

 • 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yenilenmiş cep telefonları teslimlerindeki indirimli oran uygulamasının şartlarına,

 

 • Basit usule tabi mükellefler tarafından elde edilen kazançların 7338 sayılı Kanun ile gelir vergisinden istisna edilmesi dolayısıyla bu kazançları elde edenlere yönelik Tebliğ düzenlemelerine, 

 

dair düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

 

38 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

 

 

Avukatlar Tarafından Verilen Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.3.2.2.2.) bölümünde yer alan etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalarda, avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin “prensip olarak tevkifat kapsamına girmediği” ibaresi, “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bu değişiklik uygulamada herhangi bir farklılık meydana getirmemiş olup eskiden olduğu gibi avukatların belirlenmiş alıcılara vereceği danışmanlık hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulmaya devam edilecek olup, vekalet akdi ile verecekleri hukuki hizmetler KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

 

 

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası 

 

Bilindiği gibi, 7338 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile KDV Kanununun 17/4-a maddesine eklenen hükümle, sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançları ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançları toplamı 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmayan mükelleflerin bu kazançlarıgelir vergisinden istisna edilmişti.

 

Bu kazançların toplamının aynı Kanunun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olması, KDV istisnası uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

Buna göre; internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden 01.01.2022 tarihinden itibaren KDV hesaplanmayacaktır.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere göre vergilendirilecektir.

 

Söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan talep edilecektir.

 

Bu istisna kısmi istisna niteliğinde olduğu için bu kapsamdaki teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilmiş olan KDV'lerin indirim konusu yapılamaz, gider olarak dikkate alınır. (KDV Kanununun 30/a maddesi)

 

Bu istisnayı uygulamak istemeyen mükellefler, KDV Kanununun 18. maddesi uyarınca dilekçe vererek üçer yıllık süreler için istisna uygulamadan KDV indirim haklarını kullanabilirler. 

 

 

Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde İndirimli KDV Oranı 

 

Bilindiği gibi, 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, “Katma Değer vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararın eki I sayılı listeye 21 no’lu sıra eklenerek, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yenilenerek sertifikalandırılmış cep telefonlarının teslimlerinde KDV oranı %18’den %1’e indirilmişti.

 

Ayrıca, KDV oran listesinde yapılmış olan düzenleme ile, yenilenerek sertifikalandırılan ve üzerinde en az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları %1 KDV oranı kapsamına alınmış olup, bu ürünleri teslim edenler bakımından, bunlara ilişkin yüklenilen KDV ise iade edilmeyeceği açıklanmıştı.

 

Bu kapsamda yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için Tebliğle aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi şarttır. 

 

Buna göre;

 

 • Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesi,
 • Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak veya ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yetkili alıcılar aracılığıyla yenileme merkezi adına temin edilerek yenilenmesi,
 • Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılması,
 • Yenileme merkezlerinin yenilediği kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırma işleminin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formu kullanılarak ve ticari unvan, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğinin sağlanacak şekilde yapılması ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi,
 • Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilmesi,

 

Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilir. 

 

Bu aşamada nihai tüketiciye teslimden önce yenileme merkezlerinin yetkili satıcılara veya yetkili satıcılar arasında sertifikalı yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde de indirimli oran uygulanacaktır. 

 

Ancak, ilgili Yönetmelik kapsamında yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte mezkur Yönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimlerinde indirimli oran uygulanmayacaktır.

 

Öte yandan 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına yenilenmiş ürün garantili cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklenilen vergilerin dâhil edilmemesi öngörüldüğünden, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarını indirim konusu yapabilecek, ancak indirilemeyen vergilerin iadesi talep edilemeyecektir.

 

Mükelleflerin indirimli orana tabi başka işlemleri nedeniyle iade talep etmeleri halinde de bu durum dikkate alınacaktır.

 

Bu teslimlerde KDV uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Örneğin; (Y) yenileme merkezi, yetkili alıcı (A) aracılığıyla KDV mükellefi olmayan gerçek kişi (K)’den aldığı 2 adet kullanılmış cep telefonunu yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yetkili satıcısı (S)’ye satmıştır. 

 

Yetkili satıcı (S) yenilenmiş telefonlardan birini gerçek kişi (G)’ye diğerini ise aynı modelden stok fazlası olduğundan yetkili satıcı olan (D)’ye satmıştır. Yetkili satıcı (D) ise TSE hologramlı ve (Y) yenileme merkezi ile birlikte yenilenmiş ürün garantisinden müteselsil sorumlu olduğu telefonu (N) A.Ş.ye 12 ay garantili şekilde satmıştır.

 

(N) A.Ş., personeline tahsis ettiği yenilenmiş cep telefonunu bir süre sonra yeni modelle değiştirmek için (T) Yenileme Merkezine satmıştır.

 

(Y) yenileme merkezi tarafından (K) adına düzenlenecek gider pusulasında KDV hesaplanmayacak, yetkili alıcı (A)’nın (Y)  yenileme merkezine verdiği aracılık hizmeti %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

 

 • (Y) yenileme merkezinin yetkili satıcı (S)’ye,
 • Yetkili satıcı (S)’nin, gerçek işi (G) ve yetkili satıcı (D)’ye,
 • Yetkili satıcı (D)’nin (N) A.Ş.ye

 

yenilenmiş cep telefonu tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

(N) A.Ş.nin (T) yenileme merkezine kullanılmış cep telefonu tesliminde ise (N) A.Ş.nin düzenleyeceği faturada %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

 

Basit Usulde Vergilemeye İlişkin İbare Değişiklikleri 

 

Son olarak tebliğin 4. Maddesiyle, KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

a) (I/B) kısmının (3.) bölümünde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresi ile (I/C) kısmının (2.1.2.3.) ve (2.1.2.4.) bölümlerinde yer alan “basit usulde vergilendirilenler” ibareleri “kazançları basit usulde tespit edilenler” şeklinde,

 

b) (I/B) kısmının (13.) bölümünün başlığı ile (II/F) kısmının (4.2.) bölümünün başlığında yer alan “Basit Usulde Vergilendirilen” ibareleri “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen” şeklinde,

 

c) (I/B) kısmının (13.) bölümünün birinci paragrafında, (II/F) kısmının (2.8.) bölümü ile (4.2.) bölümünde, (V/B) kısmının (1.) bölümünde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibareleri “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde,

 

ç) (I/B) kısmının (13.) bölümünün ikinci paragrafı ile (II/F) kısmının (4.2.) bölümünün son paragrafında yer alan “Basit usulde vergilendirilen” ibareleri “Kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde,

 

ibare değişiklikleri yapılmıştır. 

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin son güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi