×

Kar Dağıtımında Vergi Kesinti Oranının %10’a İndirilmesine Dair 4936 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

4936 sayılı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Cumhurbaşkanı Kararı, 22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu 15. ve 30. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesinde kar payı dağıtımında yapılacak vergi kesintisi hükümlerine yer verilmiştir.

 

2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararı ile; GVK’nin 94/6-a ve 94/6-b maddesine göre; tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, gelir vergisinden muaf olan dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan, GVK’nin 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr payları üzerinden %15,

 

2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının eki Kararları ile; KVK’nin 15. ve 30. maddesine göre; Tam mükellef kurumlar tarafından, Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlara, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara, Kurum statüsünde olup bu kanunla veya özel kanunlarla kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde belirtilen kar payları üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununa göre %15,

 

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kuramların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kuram kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden % 15

 

oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

 

4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; %15 olan vergi kesintisi oranları %10’a düşürülmüştür.

 

Oranın %15'ten %10'a indirilmesi, kar payının beyan sınırını (2022 yılı için 70.000 TL) geçmemesi nedeniyle beyan edilmediği durumda, toplam vergi yükünü azaltıcı etki oluşturacak ancak kar payının beyanı edildiğinde toplam vergi yükünü azaltmayacaktır.

 

Yabancı dar mükellef kişi ve kurumlara dağıtılacak kar paylarından vergi kesintisi yapılırken, ilgili ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının olup olmadığı, varsa kar dağıtımına ilişkin hükümlerinin de dikkate alınması yararlı olacaktır.

 

Karar yayım tarihi olan 22.12.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi