×

7349 Sayılı Asgari Ücrete Vergi İstisnası Getirilmesi ve Asgari Geçim İndiriminin Kaldırılması Gibi Düzenlemeler Yapılan Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

7349 Saylı 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kanun ile; asgari ücret tutarı kadar ücretlerin Gelir Vergisinden ve Damga Vergisinden istisna edilmesi dolayısıyla 2008 yılından beri devam eden asgari geçim indiriminin (AGİ) tamamen yürürlükten kaldırılması gibi düzenlemeler yapılmıştır.

 

Kanunla yapılan düzenlemelerin ana başlıkları ve öne çıkan hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Asgari Ücrete Kadar Olan Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

 

Kanunun 2. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret istisnalarına ilişkin 23. Maddesinin 1. Fıkrasına ilave edilen 18. bent ile; ücretlilere yapılacak ödemelerde ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden kısmına Gelir Vergisi İstisnası getirilmiştir. 

 

Buna göre; 01.01.2022 tarihinden itibaren hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinden gelir vergisi kesilmeyecektir.

 

İstisnayı aşan ücretlerin vergilendirilmesinde; verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

 

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

 

Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

 

Ayrıca, asgari ücretin vergiden istisna edilmesi nedeniyle, diğer ücret kapsamında vergilendirme usulü ve buna ilişkin düzenlemeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) Kaldırılması

 

Kanunun 3. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen ve çalışanın evli ya da bekar olması, eşinin çalışmaması ya da çalışması ve çocuk sayısına göre ödenecek gelir vergisinden mahsubu yoluyla işverenin gelir vergisinden düşülerek çalışana ödenen ve maddi bir destek olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması, maddenin yürürlükten kalkmasıyla son bulmuştur.

 

 

Asgari Ücrete Kadar Olan Ücretlerde Damga Vergisi İstisnası

 

Kanunun 4. maddesiyle, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra eklenen parantez içi hüküm ile; aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanan ücretlere, damga vergisi istisnası getirilmiştir.

 

Buna göre; 01.01.2022 tarihinden itibaren hizmet erbabına ödenecek ücretlerde aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacaktır.

 

Konuya ilişkin hesaplama şekli, bakanlıkça yapılacak düzenleme ile kesinleşecektir. 

 

Bu durumda kanunda yer alan açıklamalara göre, asgari ücret ve yasal kesintileri ile işverene maliyeti aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

 

 5 Puan İndirimsiz5 Puan İndirimli5 Puan İndirimsiz5 Puan İndirimli

 

SGK İşveren payı

SGK işveren payı

SGK İşveren payı

SGK işveren payı

(-20,5%)

(% 15,50) *

(-20,5%)

(% 15,50) *

Brüt Ücret

            5.004,00   

          5.004,00   

         10.000,00   

         10.000,00   

Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı (% 14)

                 700,56   

                700,56   

              1.400,00   

             1.400,00   

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1)

                   50,04   

                 50,04   

                 100,00   

                100,00   

Gelir Vergisi Matrahı

               4.253,40   

             4.253,40   

              8.500,00   

             8.500,00   

Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15)

                 638,01   

                638,01   

              1.275,00   

             1.275,00   

İstisna Gelir Gergisi

                 638,01   

                638,01   

                 638,01   

                638,01   

Ödenecek Gelir Vergisi **

                        -     

                      -     

                 636,99   

                636,99   

Hesaplanan Damga Vergisi (Binde 7,59)

                   37,98   

                 37,98   

                   75,90   

                  75,90   

İstisna Damga Gergisi

                   37,98   

                 37,98   

                   37,98   

                  37,98   

Ödenecek Damga Vergisi **

                     0,00   

                   0,00   

                   37,92   

                  37,92   

Kesintiler Toplamı

               750,60   

              750,60   

            2.174,91   

           2.174,91   

Net Ücret

            4.253,40   

          4.253,40   

            7.825,09   

           7.825,09   

SGK İşveren Payı (% 20,50/15,50)

            1.025,82   

              775,62   

            2.050,00   

           1.550,00   

İşsizlik İşveren Payı (%2)

               100,08   

              100,08   

               200,00   

              200,00   

İşverene Toplam Maliyet

            6.129,90   

          5.879,70   

         12.250,00   

         11.750,00   

Maaş Hariç İşverene Maliyet

                     1.876,50 

                   1.626,30 

                    4.424,91 

                    3.924,91 

 

* % 5 İndirimli

** İstisna düştükten sonra kalan

 

 

Savunma Sanayii Projeleri Kapsamında Yapılan Teslim Ve Hizmetlere KDV İstisnası

 

Kanunun 5. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine yapılan ilave ibare ile; Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin, bu kuruma projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerle bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere, bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

 

Kanunun, ücretle ilgili maddeleri 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi