İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Desteklere Dair 2635 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

Numara: 2020 / 194 Tarih: 14 Eylül 2020

2635 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635)”, 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bildiğiniz üzere, Serbest Bölge, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulan; yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.

 

İhtisas Serbest Bölge ise; mevcut serbest bölgelerden farklı olarak, Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin faaliyet göstereceği Serbest Bölgelerdir.

 

Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2. Maddesine göre;
Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 

Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce kurulmasına, işletilmesine Cumhurbaşkanınca izin verilir.

 

Bu kapsamda 1996 yılında Bakırköy İstanbul 34149 Yeşilköy/İstanbul adresinde kurulmuş olan İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, 20.02.2020 tarihinde yayımlanan 2117 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul İhtisas Serbest Bölgesine dönüştürülmüş ve halen bu alanda ilk ihtisas serbest bölgesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 

2635 sayılı karar ile, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin arttırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrara Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair hususlar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Karar ile; İhtisas Serbest Bölgeleri’nde sağlanacak teşvik ve desteklerin genç ve nitelikli işgücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu amaçla, ilk hedef sektör olarak “bilişim” sektörü belirlenmiştir.

 

Verilecek destekler başlıca aşağıdaki şekildedir.

 

İhtisas Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketlere, en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretlerinin %50’si oranında ve personel başına en fazla 15.000 USD’ye kadar destek verilecektir. Bu kullanıcıların, ihtisas serbest bölgelerinde arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları için de %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 USD’ye kadar destek verilecektir.

 

İhtisas Serbest Bölgesi kuracak işletici şirketlere, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecektir.

 

Bu destekler en fazla beş yıl süreli olacaktır.

 

 

SERBEST BÖLGE

 

Yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı,sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.

 

* Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan,

 

* Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı,

 

* Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı,

 

* Fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

 

 

Türkiye’ de kurulu 19 serbest bölgede; Direkt olarak 65.000 kişi, dolaylı olarak da 150.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır. Serbest bölge yönetim şeması Gümrük Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İşletici Firma olarak belirlenmiştir.

 

 

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar

 

► Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet.

 

► İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden %100 muafiyet.

 

► KDV ve özel tüketim vergisinden %100 muafiyet.

 

► Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.

 

► Emlak vergisinden %100 muafiyet.

 

► Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.

 

► Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).

 

► Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.

 

► Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.

 

► Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.

 

► İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.

 

► KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.

 

 

İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGESİ (İSBİ)

 

İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGESİ (İSBİ),  Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında 2117 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul İhtisas Serbest Bölgesine dönüştürülmüş ve halen bu alanda ilk ihtisas serbest bölgesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Teşvik ve Avantajları

 

1) %100 KDV Muafiyeti

 

 

İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketler, Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaftır.

 

2) Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticaret Kolaylığı

 

Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan mallar serbest bölgeye getirildiğinde, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez.

 

Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye ve AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez.

 

Ancak, serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

 

 

3) %100 Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti

 

İSBİ’de üretim ruhsatı ile faaliyet gösteren şirketler, serbest bölgedeki üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları üzerinden %100 oranında gelir vergisi veya kurumlar vergisinden muaftır.

 

 

4) %100 Personele İlişkin Gelir Vergisi Muafiyeti

 

İSBİ’de üretim ruhsatı ile faaliyet gösteren firmalar, ürettikleri ürünlerin en az %85’ini Türkiye harici ülkelere satmaları durumunda, personel maaşları üzerinden ödenen gelir vergisinden %100 muaftırlar.

 

 

5) %100 Yabancı Sermaye İmkanı

 

İSBİ’de, %100 yabancı sermayeli şirket kurulumu mümkündür.

 

 

6) Yabancı Sermayeye Eşit Teşvik ve Avantajlar

 

İSBİ’de sunulan teşvik ve avantajlardan, hiçbir ayrım olmaksızın, bütün şirketler eşit şekilde yararlanır.

 

 

7) Serbest Kar Transferi

 

İSBİ’de faaliyet gösteren yerli veya yabancı tüm şirketler, serbest bölgedeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç ve gelirleri, herhangi bir izne tabi olmaksızın, Türkiye’ye veya yurt dışına serbestçe transfer edebilirler.

 

8) Süresiz Stoklama İmkanı

 

İSBİ’de zaman kısıtlaması olmaksızın ürün stoklaması yapılabilir. Bu ürünlerin yurt içine ve yurt dışına satışları partiler halinde gerçekleştirilebilir.

 

9) Enflasyon Muhasebesi İmkanı

 

Serbest bölgedeki bütün ticari ödemeler döviz ile yapıldığı için, İSBİ’de faaliyet gösteren şirketler yurt içi enflasyondan etkilenmezler.

 

 

10) Minimize Edilmiş Bürokratik Süreç ve Dinamik İşletme Yönetimi

 

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.

İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, şirketlere sınai ve ticari faaliyetlerinde her türlü altyapı ve desteği sağlamak misyonu ile İSBİ – İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından, profesyonelce işletilmektedir.

 

 

11) Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun Altyapı

 

İSBİ, dünya standartlarında, her türlü üretim ve ticaret faaliyeti için uygun ve modern altyapı olanakları sunar.

 

 

12) Stratejik Avantajlar

 

İSBİ; Türkiye’de kültür, finans ve ticaretin kalbi olan İstanbul’da, Orta Doğu’nun en yoğun, en önemli ikinci havalimanı olan Atatürk Havalimanı’na 1 km., Türkiye’nin en büyük limanı olan Ambarlı Limanı’na 12 km., Haydarpaşa Limanı’na 22 km., Halkalı Tren İstasyonu’na 10 km. mesafede olmanın avantajlarını sunar.

 

 

13) Hizmet Ruhsatlı Firmalara Vergi Muafiyeti

 

Serbest bölgelerde bakım-onarım, montaj- demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını yurtdışına veren hizmet işletmelerinin bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları AB üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

 

 

14) Yük Taşıma ve KDV Muafiyeti

 

Türkiye’ den serbest bölgelere veya Serbest Bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri için KDV ödenmez.

 

 

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi, sunduğu hizmetler, ihtiyaca özel ofis ve depo alanları, vergisel avantajlar ve modern altyapının yanı sıra, İstanbul içerisindeki ayrıcalıklı konumu ile de firmalar için ideal bir lokasyonda yer almaktadır.

 

 

İstanbul’un Merkezinde, Eşsiz Lokasyon

 

* Türkiye’nin finans, ticaret ve kültür merkezi olan İstanbul’da

 

* İstanbul İGA Havamilanı'na 40km, Atatürk Havalimanı’na 1 km mesafede

 

* Dünyanın çoğu başkentine yaklaşık 3 saatlik uçuş mesafesinde

 

* Türkiye’nin en büyük limanı olan Ambarlı Limanı’na 12 km.

 

* Marmara Bölgesi’ndeki en büyük konteyner limanı olan Haydarpaşa Limanı’na 22 km.

 

* Avrupa’ya giden bütün yük trenlerinin çıkış istasyonu ve önemli bir konteyner istasyonu olan Halkalı Tren İstasyonu’na 10 km.

 

 

İSBİ BAŞVURU SÜRECİ

 

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde

 

*  Yeni bir şirket kurabilir;

*  Türkiye'deki şirketinizin şubesini açabilir;

*  Ya da yurtdışındaki şirketiniz şubesini açarak faaliyete başlayabilirsiniz.

 

 

7 Kolay Adımda Başvuru Süreci

 

1) İSBİ A.Ş.’nin, başvuru süreciniz boyunca ve sonrasında sürecek olan, profesyonel ve deneyimli desteği ile talep ve ihtiyacınıza en uygun ofis ve depo alanları belirlenip, ön protokol imzalandıktan sonra, “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu” doldurulur.

 

2) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na, tek seferlik bir ödeme olan 5.000 USD başvuru ücreti yatırılır.

 

(Başvurunuzun kabul edilmemesi durumunda bu ücret iade edilir.)

 

3) Başvuru dosyası ile Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne veya Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur.

 

4) Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülen firmalar, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurarak mevcut şirketin şube açılışını veya yeni bir şirketin kuruluş işlemlerini yaptırır.

 

5) İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. ile kira sözleşmesi yapılır.

 

6) İstanbul İhtisas Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan kira sözleşmesi, gerekli belgeler ile beraber Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

7) Faaliyet ruhsatı alınır.

 

İlgili firma, serbest bölgede faaliyet göstermeye ve serbest bölgenin sunduğu teşvik ve avantajlardan yararlanmaya hazırdır.

 

Desteklemelere ilişkin kriterler çıkarılacak genelge ile belirlenecektir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Serbest Bölgeler Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Serbest Bölgeler Mevzuatına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."