×

Tüzel Kişilere Yapılacak Resmi Tebligatların Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.

"Elektronik Tebligat Yönetmeliği", 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Yönetmelikte; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

 

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

 

Buna göre; aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar)

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

Yukarıdakilerin haricinde kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilebilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 

Yukarıda belirtilenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak tebligatlar, elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

 

 

Elektronik Tebligat Adresleri Nasıl Oluşturulacak ve Nereye Başvurulacaktır?

 

Yönetmeliğin 6. maddesine göre; kapsama girenler için (Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Dernek ve Vakıf gibi tüzel kişiler için) başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay (31/01/2019 tarihine kadar) içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılacaktır.

 

PTT başvuru sahibinin kimliğini kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza, Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza, Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri vb. bilgi ve belgelere göre tespit edecektir.

 

 

Elektronik Tebligat Adreslerinin Oluşturulması Ve Teslimi

 

 

 

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedecektir.

 

Oluşturulan elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderilecektir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulacaktır.

 

 

 

Elektronik Tebligatın Hazırlanması Ve Muhataba Ulaştırılması

 

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim edecektir. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracaktır.

 

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenecek ve bunlar muhatap tarafından görülecektir.

 

Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilecektir.

 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

 

 

Mesaj Veya Elektronik Postayla Bilgilendirme

 

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirecektir.

 

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecektir.

 

Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak gönderilecektir.

 

 

Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Erişimi

 

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişebilir.

 

 

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması

 

Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

 

 

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

 

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

 

Adres Sahibinin Yükümlülükleri

 

a)Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek.

b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek.

c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

 

 

Adres Rehberi

 

PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturarak bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacaktır.

 

 

Vergi Hukukuna Göre Yapılacak Tebligatların Durumu

 

Bilindiği üzere Vergi uygulamaları için tebligatlar 213 sayılı VUK’ nun 93. Maddesine göre; Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

 

Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara 456 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenmiş ve bu uygulama halen devam etmektedir. Vergi Dairelerinde yukarıda açıklanan yönetmelik hükümleri için yeni bir işlem ve müracaat yapılmayacaktır.

 

Yönetmelik hükümleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligat ile ilgilidir.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

 

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelik, 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi