Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin 507 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2019 / 116
Tarih: 10 Haziran 2019

507 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 01.06.2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Buna göre; Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİB’den izin almış özel entegratör kuruluşlar görev yapacaktır.

 

Sistem yoluyla elektronik belge düzenlenebilmesi için ödeme kabul eden araçların, belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması gerekmektedir.

 

Ödeme kabul eden araçlar sadece bu Tebliğde tanımlanan finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğde belirtilen sistemden yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilir.

 

Ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları) veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunludur.

 

Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşları e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratör ile birlikte, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

 

Yapılan değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlayan ve izin verilen finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticileri ödeme/tahsilat ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda işbirliği yapacakları özel entgeratörlerle birlikte mükelleflere hizmet verebilirler.

 

İzin verilen finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerine ve özel entegratörlere ilişkin bilgiler www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

 

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme Sistemi’nden ihtiyari olarak, ticari kazancı basit usulde tespit edilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan, bilanço esasına göre defter tutan, serbest meslek kazancı elde eden, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler ile vergiden muaf esnaf yararlanabilecektir.

 

Sisteme dahil olan mükellefler, Vergi Usul Kanunu’nca kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ortamda veya kağıt ortamında iletmek zorundadır.

 

Vergiden muaf esnaf, belge düzenleme zorunluluğu bulunmadığından, format ve standardı başkanlık tarafından belirlenen, mali değeri bulunmayan bilgi fişi düzenleyecektir.

 

Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

 

İşleme taraf olmayan üçüncü kişilerle gizli kalması gereken bilgileri paylaştığı ya da Teknik Kılavuzlarda açıklanan usul ve esaslara uymadığı tespit olunanların (finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlerin) diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Bakanlık ve Başkanlık tarafından bu Tebliğ kapsamında verilen faaliyet izinleri iptal edilebilir.

 

Ancak hali hazırda ödeme kaydedici cihaz kullanmakta olanlar, söz konusu cihazlarını perakende satış fişi ile belgelendirilebilecek satışlarında kullanmaları mümkündür.

 

Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörlerin ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri Başkanlığa, Başkanlıkça belirlenen süreler dahilinde elektronik ortamda sunma, iletme veya uzaktan erişime açma sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörler ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar.  Hizmetten yararlanan mükellefler için ise 213 sayılı Kanunla getirilen muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler ve zorunlu haller dışında, kağıt ortamda belge düzenleyemezler. Bu nedenle mücbir sebep veya zorunlu durumlarda kullanılmak üzere yeterli miktarda matbu belge bulundurulması zorunludur.

 

Tebliğ hükümleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğle belirlenen sistem, 01.09.2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecektir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır