Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

Numara: 2018 / 110
Tarih: 08 Temmuz 2018

19 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğle 06.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda açıklanmıştır.

 

Buna göre;

 

Konfeksiyon kırpıntıları teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 

– 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamına alınmasına yönelik açıklama ve düzeltmeler yapılmıştır.

 

– 3065 sayılı Kanun’un (11/1-b) maddesine göre, Türkiye’de ikamet etmeyen, işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine uygulanan istisna kapsamına otoyol geçiş ücretleri de dahil edilmiştir.

 

– Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Bu kapsamdaki teslim ve hizmetler 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmiştir.

 

Söz konusu tesislerin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.

 

İstisnadan faydalanılabilmesi için ilgili idare ve kuruluşlarla bağış protokolü imzalanması şarttır.

 

İstisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek satın alınması halinde bu şekilde yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenen KDV, bağış yapacaklara iade edilir.

 

– Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecektir.

 

Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetik amacıyla yapılan hizmetler bu istisna kapsamında değerlendirilmez.

 

Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.

 

– Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin istisna kapsamına alınmasına yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 

 – İthalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 

– 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesi ile getirilen İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre; KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır.

 

KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacaktır.

 

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler (işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar) tarafından uygulanacaktır.

 

Söz konusu araç, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 9. sırasında tanımlanan binek otomobil olması durumunda, özel matrah üzerinden %1 oranında KDV uygulanacaktır.

 

– Tam istisna kapsamındaki işlemlerin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan kur farklarının iadesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre; kur farkı üzerinden ödenen KDV’nin işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilebileceği ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sayfayı Yazdır