Elektrik Satışında Esnaf Muaflığı, Kreş Yardımı Gelir Vergisi İstisnası, Tazminatların Vergilendirilmesi Ve İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin GVK 303 GT Yayımlandı.

Numara: 2018 / 86
Tarih: 12 Haziran 2018

303 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9, 23, 25, 32 ve 61. maddelerinde yapılan değişikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır.

 

Buna göre tebliğle;

 

- İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı, bu muafiyetin kapsamı ve şartları, Üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme, üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme ile muafiyetten faydalananların yükümlülükleri,

 

- Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası, bu istisnanın kapsamı ve uygulaması,

 

- Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımların vergilendirilmesi, yardımlarda istisna ile,

 

- İlave asgari geçim indirimi uygulamasının uygulama esasları

 

hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

Tebliğin 13. maddesi ile 193 sayılı Kanunun 32. nci maddesine eklenen 5. Fıkra ile  göre; net ücretleri, GVK.nun 103. Maddesinde yazılı tarife nedeniyle GVK 32. Maddesine göre sadece kendisi (bekar ve çocuksuz) için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın başında (Ocak ayı) ödenen net asgari ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

 

Tebliğ yayımı tarihi olan 11.06.2018’de yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır