İşverene Stajyer Ücret Desteğinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

Numara: 2017 / 100
Tarih: 23 Ekim 2017

2017/10834 sayılı “Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar” 20.10.2017 tarihli, 30216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bilindiği üzere; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na 3308 sayılı Kanun’a 9/12/2016 Tarihinde yayımlanan 6764 Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 48. Maddesi ile eklenen geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devanı eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmektedir.

 

Aynı maddede bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı.

 

2017/10834 sayılı Karar ile; çırak ve stajyer öğrenci çalıştıran işyerlerine verilen ücret desteği 2017-2018 yılında da uygulanmak üzere uzatılmıştır.

 

 

 

Buna göre; 2017 yılı sonuna kadar çırak ve stajyer öğrencilere asgari ücretin netinin %30’u olan 421,20 TL’nin; 20’den az işçi çalıştıran işyerleri için 280,80-TL’si, 20’den fazla çalışanı olan işyerlerinde ise 140,40-TL’si devlet katkısı olarak işverenlere ödenecektir.

 

BKK, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz Konusu Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır