10-50 Arası Çalışanı Çalışanı Olan Şirketler İçin 01.07.2018’den İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Geçiş Zorunluluğu Başlıyor.

10-50 Arası Çalışanı Çalışanı Olan Şirketler İçin 01.07.2018’den İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Geçiş Zorunluluğu Başlıyor.

Bilindiği üzere 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na 6740 Sayılı Kanunla 10.08.2016 tarihinde eklenen madde ile; Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar bu uygulamaya dahil olacaklardır. 

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda 09.01.2017 tarihinde 1/796 esas numarası ile kabul edilen kanun çerçevesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık çalışanlarının da sisteme dahil edilmesi ön görülmektedir. Tüm bu kapsam zorunlu olup, işçi ve işverenlere baştan herhangi bir katılım serbestisi tanımamaktadır.

BES Otomatik Katılım Sistemi, işyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olup, 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır. Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde sistemden çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır.

Otomatik Katılım uygulamasına dahil olan her işverenin kanunen, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yaparak kriterlere uygun çalışanlarını bu plana dahil etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda, orta büyüklükten daha dar bir kapsama ulaştığı için birçok işvereni ilgilendirmektedir.

 

BES’e Otomatik Katılım Kademeli Geçiş Tarihleri

Özel sektör çalışanları bağlı bulundukları işyerinin büyüklüğü göz önünde alınarak sisteme dahil edilecektir.

Bu kapsamda,

a) Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak 1.000’den az olan bir işverene bağlı çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren,

sisteme dahil olacaktır.

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, beş kişinin altında çalışana sahip işverenler sisteme dahil edilmemiştir.

 

İşverenlerin yükümlülükleri

 

1- Emeklilik şirketinin (şirket) seçimi: 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak,

 

2Fonların seçimi: Sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren/ faiz içermeyen fon tercihini almak, tercihte bulunmayan çalışanları için de bu tercihi yapmak. ( Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.)

 

3- Katkı payının ödenmesi: Çalışanın brüt ücretinden %3 yapılacak katkı payını  (Tam zamanlı çalışanda 2018 için 60,89-TL) en geç çalışanın ücret ödeme gününü takip eden işgünü çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmak,

 

4- Devir imkanı: İşveren gerektiği durumda, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülükleri emeklilik şirketine bırakabilir.

 

İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca idari para cezası söz konusu olacaktır.

Herhangi bir işveren sistemde faaliyet gösteren kamu veya özel fark etmeksizin herhangi bir emeklilik şirketi ile anlaşabilir.

İşverenin emeklilik sözleşmesi imzaladığı günden bağımsız olarak, çalışana ait ilk katkı payının emeklilik şirketine intikal ettiği tarihi takip eden işgünü çalışana konu ile ilgili bildirim yapılır. 

 

Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir, öncesinde kullanamaz. 

 

Ücret ödeme günü işverenle emeklilik şirketi arasında yapılacak sözleşmede belirlenir.

 

İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

 

Ayrıca her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100-TL idari para cezası uygulanır.

 

İşveren sisteme girmezse çalışan başına, sisteme girmediği her bir dönem bazında her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100-TL idari para cezası uygulanır.

 

 

İşverenin çalışanları toplu olarak cayma/sistemden çıkışa teşvik etmesi veya bu yönde tedbir alması Kanun’a aykırılık teşkil edecektir.