SGK İdari Para Cezaları ve İndirim

Tarih: 11 Haziran 2020

Aylık Bildirge Vermeme Cezası ve İndirim

 

5510 102. Madde m) fıkrası /1. Alt bendi

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf

 

ALTINCI KISIM

İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri Kurumca verilecek idarî para cezaları

 

MADDE 102- (Değişik: 17/4/2008-5754/60 md.)

m) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

 

İşe Girişi Süresinde Vermeme Cezası ve İndirim

 

Normalde her bir çalışan için ceza tutarı fiili tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret kadardır. Ancak tebliğ edilen idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödemeniz halinde uygulanan ceza tutarının 1/4’ü oranında indirim uygulanır. Ancak vermeniz gereken süreden itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda kendiniz verirseniz indirim daha fazla olmakta.

 

İşe giriş bildirgesinin 30 gün içinde verilmesi halinde indirim oranı farklılık gösterir. Eğer işe girişi elektronik ortamda verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde kendiniz verirseniz ve tebliğ edilen ceza tutarını da size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz uygulanan ceza tutarının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz.

 

Örneğin 2020 yılında bir işçinin işe girişini vermeyi unuttunuz. İşe giriş tarihi 01 Şubat 2020 olsun ama siz 15 Şubat 2020 tarihinde elektronik ortamdan kendiniz geç vermiş olun. Normalde ceza tutarı bir brüt asgari ücret yani 2.943,00 TL. Ancak cezanın size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde ödeyeceğiniz tutar 552,00 TL olacaktır.

 

Aynı örnekte işe girişi 15 Şubat değil de 15 Mart’ta yapmış olsaydınız bu durumda sadece 1/4 oranında indirim alırdınız ve ödemeniz gereken tutar 2207,25 TL olurdu. Gördüğünüz üzere çok fazla fark oluyor arada.

 

SGK denetmenleri/müfettişleri ya da diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarının denetimi sonucu tespit edilen cezalarda ise 15 gün içinde ödemeniz halinde sadece 1/4 oranında indirim uygulanır.

 

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2020

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için

aylık asgari ücret tutarında (*)102-a/1

2.943

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında  102-a/2

5.886

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında 102-a/3

14.715

 

http://www.sadettinorhan.net/10_soruda_sgk_cezalari.html#

  • Sigortalı işe giriş bildirgesini,
  • İşyeri bildirgesini,
  • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için ilgili kurumlar tarafından verilmesi gereken sigorta başlama ve bitiş bildirgesini,
  • Kamu kurumları tarafından verilmesi gereken, memurların maluliyet durumlarına ilişkin bildirgeyi,
  • Kamu kurumları ve bankaların ihale verdikleri yüklenicilere dair bildirimi,
  • Ticaret sicilleri, şirketlerle ilgili kuruluş bildirimini,
  • İnşaat ruhsatı veren kurum ve kuruluşlar ruhsat sahipleriyle ilgili bildirimi,
  • Sigortalı işten çıkış bildirimini,

yasal süresi içerisinde yerine getirmemekle birlikte, yasal sürenin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde kendiliklerinden yerine getirirlerse, cezanın %75’i silinmekte, sadece %25’i tahsil edilmektedir. Ayrıca bu %25’lik kısımdan da 15 gün içerisinden ödenmesi halinde yine dörtte bir oranında peşin ödeme indirimi yapılacaktır. Ancak iyi niyet indiriminden yararlanabilmek için en önemli şart, kendiliğinden bildirimden önce SGK, diğer kamu kurumları veya mahkemeler tarafından herhangi bir tespit yapılmamış olmasıdır.
 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."