İşyerinin Başka Adrese Taşınması Halinde Yapılacak SGK Bildirimleri

İşyerinin başka ildeki adrese veya aynı il içinde başka adrese taşınması ayırımına göre SGK işlemleri farklılık göstermektedir.

A-Farklı ildeki adrese taşınma

510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesi gereğince işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakil tarihini takip eden on gün içinde SGK’ ya işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakil edilen işyerlerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında SGK’ ya verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

B-Aynı il içinde başka adrese taşınma

İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin (Sosyal Güvenlik Merkezi) görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmez. Ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir. Eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulur 

İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenmekte ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir.

Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin SGK’ ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Madde 33
2013/11 Sayılı Genelge.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."