Finansman Gider Kısıtlaması Oranı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 11. Maddesinde matrahtan indirilmeyecek giderler belirlenmiştir. 5 Haziran 2012 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6322 sayılı kanunun 37.maddesiyle KV Kanunun 11. Maddesine (i) bendi eklenmiş ve 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu bent hükmü yürürlüğe girmiştir.

  

 

Bu eklenen bentle birlikte finansman giderlerinin belli bir kısmı şirketlerin kullandığı yabancı kaynak/özkaynak oranına göre gider olarak dikkate alınamayabilecektir. 1996-2001 yılları arasında buna benzer bir uygulama yapılmış ve bu uygulamaya o dönem de finansman gider kısıtlaması denilmişti.

 

 

 

Gelir Vergisi Kanununun 41/9. Maddesi’ne göre;

 

“Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10`unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.

 

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir”.

 

 

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 11/i Maddesi’ne göre de,

 

“Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10`unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri düzenleme uyarınca finansman gider kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

 

 Belirlenecek olan oranı sektörler itibariyle farklılaştırmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

  
Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10`unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı gider yazılamayacaktır.

 

Dolayısıyla kullanılan yabancı kaynağın öz kaynakları aşmayan kısmı için finansman gider kısıtlaması yapılmayacaktır. Örneğin Bakanlar Kurulunun finansman gider kısıtlaması oranını %10 olarak belirlediğini varsaydığımızda örneğin,

 

Öz kaynak 250.000.-TL, kullanılan kredi 750.000.-TL ise, öz kaynağı aşan kısım 500.000.-TL’dir. Finansman giderinin de 300.000.-TL olduğunu kabul edelim. Bu durumda öz kaynağı aşan kısma isabet eden finansman gideri (300.000 x   (500.000/750.000=) %66,67=) 200.010.-TL’dir. Bu tutarın %10’u olan 20.001.-TL’si kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

 

 

Kanuni düzenleme Haziran 2012 tarihinde yapılmış olup, yürürlüğe girmesi de 2013 yılı başından itibarendir. Ancak yukarıda da yer verildiği üzere bu bahsedin kısıtlamaya konu olacak oran sektörler itibariyle Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecektir. Yine uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

 

Bakanlar Kurulu şu an itibarıyla sektörlere göre bir oran belirlemediğinden dolayı finansman giderleri her hangi bir kısıtlamaya tabi olmadan gider yazılabilmektedir, yani kanuni düzenleme bu gün itibariyle henüz uygulamaya geçmemiştir.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."