Mukteza-Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İşletmesinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği

Tarih: 28 Mayıs 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-50-135

16/07/2011

Konu

:

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İşletmesinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;  Şirketinizin "... Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" işletmeciliğinden elde edeceği kazançların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında  kurumlar vergisinden istisna olup olamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançların ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibariyle kurumlar vergisinden müstesna olduğu ve bu istisnanın belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

            Anılan maddenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, rehabilitasyon merkezlerinin kazançlarına istisna uygulanabilmesi için bu merkezlerin Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere bağlı olması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna ilişkin olarak yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin  "Rehabilitasyon Merkezlerine İlişkin İstisna" başlıklı 5.10.2.2. bölümünde,

            "Rehabilitasyon merkezlerinin istisnadan yararlanabilmesi için bu merkezlerin 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir. 1/1/2004 - 31/12/2005 tarihleri arasında faaliyete geçen rehabilitasyon merkezleri ile ilgili olarak, mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

            Rehabilitasyon merkezlerinin kazançlarına istisna uygulanabilmesi için bu merkezlerin Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere bağlı olması gerekmektedir.

            Ayrıca, söz konusu vakıf ve derneklerin senedinde veya tüzüğünde, vakıf veya derneğin amaçları arasında genel insan sağlığına ilişkin kurumlar kurulması ve işletilmesiyle ilgili hükümlerin bulunması gerekmektedir.

            Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerden rehabilitasyon merkezi işletmeye başlayacak olanlar, istisnadan yararlanmak için Bakanlığımıza başvuracaklardır. Bakanlığımızca ilgili Bakanlığın görüşü alınarak dernek veya vakfa sonuçtan bilgi verilecektir."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketinizce "... Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi"nin işletilmesinden elde edilen kazançların anılan madde kapsamında değerlendirilmesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen istisna hükmünden faydalanması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."