Nakit Sermaye Artırımlarında İndirim Uygulaması

Numara: Yavuz Yıldız Tarih: 22 Şubat 2018

Bilindiği üzere 6637 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları teşvik edilmekteydi. Buna ek olarak 10 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile sermaye avanslarının da indirim uygulamasından faydalanabileceği belirtilmiş ve gerekli koşullara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Düzenlemeye göre; sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır.

 

  

 

İndirim Kapsamına Giren Kurumlar

 

 

01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında nakdi sermaye artışı yapan şirketler veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketleri indirimden faydalanabilmektedir.

  

 

 

İndirim Kapsamına Giren Sermaye Artışları

 

 • Mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları.
 • Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı.

  

 

 

İndirim Kapsamına Girmeyen Kurumlar

 

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri.

 

  

 

İndirim Kapsamına Girmeyen İşlemler

  

 • Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları.
 • Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları.
 • Öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları.
 • Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları.
 • Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları.

 

 

 

İndirimde kullanılacak faiz oranı

  

TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı uygulanacaktır.

 

TCMB verilere göre,2016 yılı için en son açıklanan faiz oranı % 13,57’dir.

 

  

 

Faizin Hesaplanacağı Süre

  

Nakden taahhüt edilen sermayenin;

 

 • Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi.
 • Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi.
 • İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği ay kesri tam ay sayılmakta, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanmaktadır.

 

  

 

İndirim Kapsamına Giren Sermaye Avansı Ödemeleri

  

İleride yapılacak sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

 

 • Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi.
 • Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi.

 

  

 

İndirim Kapsamına Girmeyen Sermaye Avansı Ödemeleri

 

 • Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün olmayacaktır. 

 

 • Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

  

 

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanması

 

 

Kurum kazancından indirilebilecek tutar

 

=

 

Nakdi sermaye artışı

 

x

 

Ticari krediler faiz oranı

 

x

 

İndirim oranı

 

x

 

Süre

  

 

 

Geçici vergide uygulama

 

Geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılabilir.

 

  

 

 Kazançtan indirilemeyen kısmın devri

  

İndirim konusu yapılacak faiz tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde indirim, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde dikkate alınabilir.

  

 

Örnek:

  

 

A Anonim Şirketi ortağı 14.01.2017 tarihinde ileride sermayeye eklenmek üzere şirketin banka hesabına 50.000,00 TL yatırmıştır. Şirket bu ödemenin “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlemek üzere muhasebe kaydını gerçekleştirmiştir. Şirket daha sonra nakdi sermaye artışı kararı almış ve 25.01.2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek söz konusu tutarla ilgili sermaye artırımına ilişkin gerekli muhasebe kayıtlarını yapmıştır.

 

 

Kurumlar Vergisi Matrahtan İndirilecek Tutar

      

 

= 50.000,00 x 13,57 x % 50

 

  

 

= 3.392,50

 

Şirket ilgili ödemeyi Ocak 2017 tarihinde kayıtlarına alıp aynı ay içerisinde ticaret sicile tescil ettirdiğinden dolayı kıst dönem hesaplamasına gerek kalmaksızın tamamını 2016 Kurumlar Vergisi matrahından indirebilecektir.

 

Sayfayı Yazdır

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."