Genç Girişimcilere Vergi İstisnası Ve Sigorta Prim Teşviki

Numara: İsmail Hakkı YILMAZ Tarih: 28 Ekim 2019

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençleri girişimciliğe yönlendirmek amacıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirilmiştir.

Makalemizde bu teşvik ve istisna genel hatları ile anlatılacak ve uygulamasına ilişkin açıklama yapılacaktır.

1-GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKİ

193 sayılı gelir vergisi kanunun mükerrer 20 nci maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai, veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesisi edilen genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Vergi Teşvikinden Yararlanabilecek Olanlar

 

·  Ticari, Zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesisi edilenler,

·  Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler,

yararlanabilir.

Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka bir gelirlerinin (Kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.

Vergi Teşviki, üç (3) vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmaz.

İlgili teşvikten yararlananlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirim tablosuna o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı (75.000 TL) düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacaktır.

Teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde de yıllık beyanname verilecektir. Teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda teşvikten yararlanılamayan tutar gelecek yıllara devredilemeyecektir.

               Vergi Teşvikinden Yararlanma Şartları

·  İşe başlamanın kanuni süresinde verilmesi,

·  Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

·  Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinden yapılması halinde işe başlama tarihi itibariyle ortakların tamamının tüm şartları taşıması,

·  Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

·  Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması

 

Vergi Teşviki Uygulamasında Özellikli Durumlar

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir.

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabileceklerdir.

İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.

Vergi teşvikinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır.

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 9.000 Türk liralık indirim uygulanır. İndirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz.

Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda, 9.000 Türk liralık indirimden yararlanmaları mümkün değildir.

 

2-GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Genç girişimcilere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesine eklenen (k) bendi ile sigorta prim teşviki uygulaması getirilmiştir.

Bu kapsamda, 01.06.2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanun’un 4/1-b maddesi (Bağkur) kapsamında ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 5510 sayılı kanun’un 82. Maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hazinece karşılanacaktır.    

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları

·  Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmak,

·  Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak,

·  01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa 5510 sayılı kanun’un 4/1-b maddesi (Bağkur) kapsamında    sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak,

·  Kendi işinde bilfiil çalışması veya kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

Sigorta Prim Teşviki Uygulamasında Özellikli Durumlar

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, ortaklar arasından sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabilecektir. Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

 

İşe başlamanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalının işe başlamasını kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen kurumca sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacaktır.

Sigorta Prim Teşviki Başvuru Yeri ve Şekli

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesine verecekleri dilekçe ile temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verecekleri dilekçeden sonra yapılacaktır.

Kaynaklar:

1.      31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

2.      29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi,

3.      292 Seri No`lu Gelir Vergisi Genel Tebliği,

4.      5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesine eklenen (k) bendi,

5.      2018/28 sayılı SGK Genelgesi (Genç Girişimci Teşvik Uygulaması)

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."