×

Enflasyon Düzeltmesi Açısından 2024/1. Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar

560 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği’ne Göre 2024/1. Geçici Vergi Döneminde Kuyumcular Hariç Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Yapılmayacaktır. 

 

Enflasyon Düzeltmesi Açısından2024/1. Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar

 

2024 açılışkaydı 2023 sonu itibariyle düzeltilmiş olan bilançoya (enflasyon düzeltmesi sonrası bilanço) göre yapılacaktır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun(KVK) 12. maddesi kapsamında örtülü sermaye hesabında dönem başı özsermaye olarak açılışta yer alan enflasyon düzeltmesi sonrası özsermayenin dikkate alınması gerektiğini sonucu çıkmaktadır. 

2024/1. dönemi Kurum Geçici Vergi beyanında uygulanacak olan finansman gider kısıtlamasında düzeltilmiş bilanço üzerinden Ocak/2024-Mart/2024 döneminde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan yabancı kaynak-özsermaye hesabına göre hesaplama yapılacaktır.

2023 ve öncesi dönemlerin düzeltilmiş bilanço değerleri üzerinden 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde bir enflasyon düzeltmesi olmayacaktır. (560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

31.12.2023 tarihi itibariyle basit ortalama düzeltmekatsayısıyla topluca düzeltilmiş olan stoklar için enflasyon düzeltmesi fark hesaplarında yer alan tutarların 01.01.2024 tarihi itibariyle ilgili stok hesaplarına virmanlanarak kapatılması gerekmektedir.

Bu virman işlemi sırasında düzeltme öncesi her bir stok değeri; basit ortama düzeltme katsayısı olan 1,02913 katsayısı dikkate alındığında; % 2,913 oranında her bir stok tutarına ilave maliyetkaydı (borç kaydı) yapılıp, tüm bu ilave maliyet kaydı karşılığında da enflasyon düzeltmesi fark hesabı alacak kaydı yapılarak kapatma işlemi yapılabilecektir. Bu kapanış kaydındakuruşlar seviyesinde oluşabilecek farklar dikkate alınarak kayıtların kontrol edilmesinde yarar görülmektedir.

Bu kayıtlar ile birlikte 2024/1. geçici vergi dönemsonu stok maliyetinin hesabında düzeltilmiş bu stok maliyetleri dikkate alınacaktır.

31.12.2023 tarihi itibariyle düzeltilmiş olan duran varlıklar için 2024/1. Geçici vergi dönemi amortisman hesabı, 2024 1. Geçici Vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağından; 31.12.2023 te yapılan düzeltme ile hesaplanmış olan düzeltilmiş maliyet değerleri dikkate alınarak yapılacaktır. Bu kapsamda amortisman tablosunda amortismana tabi kıymet değeri ve birikmiş amortisman tutarının düzeltilmiş değeri ile alınıp alınmadığının kontrolünde fayda var.

2023 ve önceki dönemlerden gelen mali zararların (KV beyannamesinde yer alması gerekmektedir) düzeltilmiş bilanço ve özsermaye hesapları ile bir ilgisi olmayıp, 2023 ve öncesi döneme ait mali zararlar mukayyet değerleri (beyannamede yer alan değeri) ile 2024/1. Geçici vergi beyannamesinde mahsup edilecektir.

2023 döneminden gelen ve düzeltilen alınan ve verilen avansların 2024 ve devamında kapatılması halinde; alınanya da verilen avansın düzeltilmemiş tutarı üzerinden faturalaşma ve kapama olacak olup, enflasyon düzeltme farklarının fatura bedelleri ve KDV tutarı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

2023 sonu itibariyle düzeltmesi yapılan alınan avans hesaplarının 31.03.2024 tarihi itibariyle kapaması yapılmış tutarlara ait 31.12.2023 te yapılmış olan düzeltme fark hesaplarının en geç 31.03.2024 tarihiitibariyle 649-diğer olağangelir ve karlar hesabına alınarak gelir kaydedilmesi gerekiyor. Bu tutar, 2024/1. Geçici vergi beyannamesinde Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler bölümünde yer verilen “Diğer İndirimler” satırında indirim konusu edilecektir.

Örnek: hesap dönemi takvim yılı olan (m) Ltd. Şti. 10/9/2023 tarihinde 10 birimlik emtianın imal edilip 2.000.000,00 TL’ye satışı için 1.000.000,00 TL nakit avans almıştır. Söz konusu emtia 1/2/2024 tarihinde teslim edilmiştir.

Alınan sipariş avansının muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır.

______________________________________10/9/2023____________________________________  
102- BANKALAR

1.000.000,00

 
 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 1.000.000,00
____________________________________________/_______________________________________  
    

 

Alınan sipariş avansının 31/12/2023 tarihli bilançoda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu hesaplanması ve muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır.

 

İLGİLİ AY

Yi-ÜFE

2023/12 (a)

2.915,02

2023/9 (b)

2.749,98

Düzeltme katsayısı (a / b) = 1,06001

Düzeltilmiş tutar = 1.000.000,00 x 1,06001 = 1.060.010,00 TL. Enflasyon düzeltmefarkı = 1.060.010,00 - 1.000.000,00 = 60.010,00 TL.

______________________________________31.12.2023____________________________________  
698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI

60.010,00

 
 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 60.010,00
 … Alınan Sipariş Avansları Enflasyon Düzeltmesi Farkı  

 

____________________________________________/_______________________________________  
     

Parasal olmayan kıymet mahiyetindeki alınan avansların enflasyondüzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan farkların avans kapatıldığında gelir hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde gelir hesaplarına aktarılan farklar 2023 hesap döneminden kaynaklanıyorsa vergiye tabi tutulmayacak, beyannamede diğer indirimler kısmında gösterilecektir.

Buna göre, örneğimizde malın teslimi sırasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

______________________________________xx.xx.2024____________________________________  
102- BANKALAR

1.000.000,00

 
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI  

1.060.010,00

 
 600-YURTİÇİ SATIŞLLAR 

2.000.000,00

 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR  

60.010,00

____________________________________________/_______________________________________  
      

 

2023 sonu itibariyle düzeltmesi yapılan verilen avans hesaplarının 31.03.2024 tarihi itibariyle mal ya da hizmet alımı yapılmış tutarlara ait 31.12.2023 te yapılmış olan düzeltme fark hesaplarının en geç 31.03.2024 tarihi itibariyle ilgili mal ya da hizmet maliyetine aktarılarak kapatılacağı sirkülerde belirtilmiştir. 

Örnek: Yukarıdaki örnekte avansı veren ve perakende ticaretle iştigal eden (N) Ltd. Şti. tarafından yapılanenflasyon düzeltmesi ve muhasebe kayıtişlemleri aşağıdaki gibi olacaktır.

______________________________________10/9/2023____________________________________  
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

1.000.000,00

 
 102- BANKALAR 1.000.000,00
____________________________________________/_______________________________________  
    

 

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleftarafından, verilen sipariş avansının 31/12/2023 tarihli bilançoda enflasyondüzeltmesine tabi tutulmasısonucu hesaplama ve muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır.

 

İLGİLİ AY

Yi-ÜFE

2023/12 (A)

2.915,02

2023/9 (B)

2.749,98

Düzeltme Katsayısı(A / B) = 1,06001

Düzeltilmiş Tutar = 1.000.000,00 x 1,06001 = 1.060.010,00 TL.

Enflasyon DüzeltmeFarkı = 1.060.010,00 - 1.000.000,00 = 60.010,00 TL.

______________________________________31.12.2023____________________________________  
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

60.010,00

 
… Verilen Sipariş Avansları Enflasyon Düzeltmesi Farkı

 

 
 698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI 60.010,00
____________________________________________/_______________________________________  
    

 

Örneğimizde parasal olmayan kıymet mahiyetindeki verilen avansın enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan farkın,avans kapatıldığında “TicariMallar” hesabına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, örneğimizde malın teslimi sırasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

______________________________________xx.xx.2024____________________________________  
153- TİCARİ MALLAR

2.060.010,00

 
 102- BANKALAR 

1.000.000,00

 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  

1.060.010,00

____________________________________________/_______________________________________  
     

 

2023 son u itibariyle düzeltmesi yapılan 126, 180, 226, 280, 326, 426 gibi depozito ve teminat ya da gelecek döneme ait gider hesaplarının 31.03.2024 tarihi itibariyle ilgili hesaba aktarımı ya da kapaması yapılanlarla ilgili 2023 ten gelen enflasyon fark hesaplarının gelir ya da gider olarakdikkate alınıp alınmayacağı konusunda 555 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve 165 No.lu VUK Sirkülerinde net bir açıklama bulunmamaktadır.

Dolayısıyla bu farkların gelir veya gider kayıtlarına intikalettirilecektir. İdare tarafından bu fark hesapların kapanmasına ilişkin açıklama bulunmadığından, ihtiyatlılık kapsamında beyanname üzerinde gelir kayıtları için diğer indirimler, gider kayıtları için KKEG satırına ilave edilmesi daha uygun olabilecektir.

Ancak, belirttiğimiz üzere, bu konuda aksi bir idare görüşü de olmadığından, idarenin görüşü oluşuncaya kadar, beyanname üzerinde bir işlem yapılmadan ilgili gelir-gider hesaplarına kayıt ile de yetinilebilir.

555 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre amortismana tabi olmayan iktisadi kıymetlerin 2024 ve devamında 31.12.2023 düzeltme sonucu bulunan değerinin altında satılması halinde aradaki farkın KKEG olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 31.12.2023 düzeltmesi yapılan emtia, mamul, ticari mal vb, iştirakler, bağlı ortaklıklar vb., arsa- arazi vb. gibi amortismana tabi olmayan iktisadi kıymetlerin 31.03.2024 tarihine kadar satılmış olması halinde; düzeltilmiş değer ile satış bedeli arasında çıkan 2023 düzeltme farkına tekabül eden zararın 2024/1. Geçici beyanına KKEG olarak ilave edilmesi, bu belirtilen unsurlar nedeniyle alınmış olan avansların düzeltme farklarının ise kapama işlemi sırasında gelir olarak dikkate alınması nedeniyle de bu tutarın da beyannamede “Diğer İndirimler” bölümünde dikkate alınması gerekmektedir.

Binek oto amortisman gider sınırlamasında; binek otonun alındığı tarihte GVK 40. Madde kapsamında belirtilmiş olan sınırüzerinden amortisman gideriuygulanacak olup, enflasyon düzeltmesi yapılmış olan binek oto değeri üzerinden amortisman gideri kaydedilecek, ancak aracın alındığı yıldaki sınır üzerinden hesaplanan amortisman gideri kadar kısmı dikkate alınacaktır.

Örneğin; 10.01.2023 tarihinde 2 milyon TL’ye alınan araç için 2023 amortisman ayırma sınırı 950.000 TL dir. 31.12.2023 enflasyon düzeltme katsayısı 1,38477 dir. Aracın 31.12.2023 enflasyon düzeltmesi yapılmış hali 2.714.880 TL, 2024/1. Geçici dönemi amortisman gideri ((2.714.880*0,2)/4) 135.744 TL olacaktır. Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 40. maddesine göre amortisman gider sınırı ((950.000*0,2)/4) 47.500TL dir. Aradaki fark (135.744-47.500 =) 88.244 TL KKEG olacaktır.

555 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 40/2-b maddesinde; 2024 yılı bilançosunda düzeltilmiş amortismanlar içerisinde daha önceki yıllarda ayrılmış ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan amortisman tutarları da bulunacağından 2024 yılı bilançosunun düzeltmesi neticesinde birikmiş amortismanlar hesabındaoluşan farkların söz konusu tutarlara isabet eden kısmının da kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyannamede dikkate alınması gerekeceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, binek oto gider kısıtlamasında, araç tam değeri üzerinden ayrılan amortismanların 2024 ve devamında yapılacakolan enflasyon düzeltmesinde yaratacağı gider etkisi sebebiyle bu giderin sınırı aşan kısmına ait kısmının KKEG olarak matraha ilavesi gerekecektir. Bu durumla karşılaşmamak için Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde belirtilen sınır üzerinden amortisman ayrılması tavsiye olunur.

KVK 32/A maddesi kapsamında tevsii yatırımlarda tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, bu kazanca indirimli vergi oranı uygulanacaktır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise tevsi yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç, yapılantevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumunaktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.

İndirimli KV uygulamasında, yatırımdan elde edilen kazancın tespit edilememesi halinde yapılan yatırım harcaması/ duran varlık oranına göre yatırımdan elde edilen kazanç hesaplanacak olup, yapılan yatırım harcaması/ duran varlık oranının tespitinde kullanılan yatırım harcaması hesabı ve duran varlık hesapları 2024 ve devamında enflasyon düzeltmesi yapılmış halleriyle dikkate alınarak oran hesaplanacaktır.

KVK 32/A maddesi kapsamında yapılan yatırım için teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı oranı üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarının enflasyon düzeltmesi ile artırımısöz konusu olmayıp, 2024/1. geçici vergi döneminde teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarı ve/veya gerçekleşen yatırım tutarlarının kayıtlı değerleri üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarının indirimli kurumlar vergisinde dikkate alınabilecektir.

KVK 10. maddesi kapsamında 2023 hesap döneminden devreden nakdi sermaye artırım indirimi hakkı tutarının enflasyon düzeltmesi ile herhangi bir ilişkisi bulunmayıp, devreden tutar mukayyet değeri ile 2024/1. dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde indirim konusu edilebilecektir.

 

Kaynak: www.bdTurkey.com

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi