×

Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu (Teknik İflas) ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) “2. Devredilemez görev ve yetkiler” başlıklı 375. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yönetim kurulunun “Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması” nın devredilemez ve vazgeçilemez görevleri arasında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 6102 sayılı TTK’nın “V – Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu” başlıklı 553. maddesinin 1. fıkrasında;

“(1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, şirketin teknik iflası gibi önemli konunun yönetim kurulu tarafından takip edilmesi ve devamlı olarak gözlemlenmesi gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca teknik iflas düzenlemesi:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu” başlıklı 376. maddesinde çağrı ve bildirim yükümlülüğü aşağıdaki ifadeler ile hüküm altına alınmıştır.

“(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.”

Yukarıdaki madde hükmüne göre, son yıllık bilanço üzerinden “sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden”sona erecektir.

Son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel kurul aşağıdaki kararları alabilir. Sermayenin,

·Üçte biri ile yetinme, yani sermayenin azaltılıp zararın şirket dışına atılması,

·Zararın şirket dışına atıldıktan sonra eş zamanlı artırılması,

·Tamamlanması.

Önemli bir not olarak, mevcut durumun bir ara bilânço ile anlaşılmış olması halinde, yönetim kurulu son yıllık bilânçoyu beklememelidir.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi