×

Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları

 ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

 

 

 

 

 

Toplantı Nisabı

 

 

Karar Nisabı

 

 

1.Toplantı                           

2.Toplantı    

 

Genel Kurul ( Türk Ticaret Kanunu m.418)

1/4[a]

Nisap aranmaz

 

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

Esas sözleşme değişiklikleri (Genel – Türk Ticaret Kanunu m.421/1)

 

1/2[b]

1/3

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

Tasfiye halinde genel kurul ( Türk Ticaret Kanunu m.546/3)

1/4

Nisap aranmaz

 

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

 Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde;

 

 

 

Sermayesinin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri (Türk Ticaret  Kanunu m.421/5)

1/4[c]

Nisap aranmaz

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/5)

 

1/4[d]

Nisap aranmaz

 

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

Anonim Şirketlerde Diğer Genel Kurul Kararları

Toplantı Nisabı

Karar Nisabı

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2)

 

Oybirliği

Oybirliği

Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2)

 

Oybirliği

Oybirliği

Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

İmtiyazlı pay oluşturulması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

 Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

 Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu m.473/f.3)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Fesih ve tasfiye genel kurulu (Türk Ticaret Kanunu m.529/f.1/d)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu  oylarıyla

           

 

 

 

 

 

 Toplantı Nisabı           

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

 

 

 

 

 

Karar Nisabı

 

Tasfiyeden dönülmesi (Türk Ticaret Kanunu m.548/f.1)

 

Sermayenin en az %60’ı

Sermayenin en az %60’ının oyu

Yönetim Kurulu Kararları (Türk Ticaret Kanunu m.390/f.1)

Üye tam sayısının çoğunluğu[e]

 

Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu

 

Birleşme Kararı  (Türk Ticaret Kanunu m.151/f.1/a)

 

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

 

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Bölünme Sözleşmesi veya bölünme planının onanması ile ilgili genel kurul (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.2)

 

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

 

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.3)

 

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

 

Devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az %90’nı

Tür değiştirme kararı (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/a)-Genel kural

 

Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’nü karşılaması şartıyla[f]

(Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır) 

Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü (Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır)

                

 

Anonim şirketin kooperatife dönüşmesine ilişkin karar (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/b)

Tüm ortakların onayı

    Tüm ortakların onayı                               

 

Toplantı Nisabı

Karar Nisabı

Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satış kararı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin  katılımı

 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Özel Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, esas sözleşmede aksi düzenlenmedikçe, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracı veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin genel kurul kararları 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu

 

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Kararları

İmtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az %60’ına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı

  

 Toplantıda temsil edilen payların çoğunluğunun olumlu oyu

a.       Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.

b.       Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde.

c.        Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde.

d.       Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde.

e.        Esas sözleşmede ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde

f.        Kanunun 421. maddesinin 5. fırkasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla.

Önemli uyarı: Anonim  şirketlerin sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmek için, Türk Ticaret Kanunu`nun yürürlüğü girmesinden itibaren oniki ay içinde yapması gereken (intibak amaçlı) sözleşme değişikliklerinde, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/f.2 gereğince toplantı yeter sayısı aranmaz ve değişiklikler de, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Ancak, değişikliklere konu sözleşmede ağırlaştırılmış nisaplar olması halinde, değişiklikler bu nisaplara uygun şekilde yapılmak zorundadır.

[e] Esas sözleşmede ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde

[f] Kanunun 421. maddesinin 5. fırkasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi