×

2019 Sınıf Değiştirme Hadleri

19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.12.2013 tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞE göre; “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar,  yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Tebliğde sayılan defterler yerine mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.”  Der. Bu tebliğ nedeniyle VUK 177Hadlerini aşmayanlar İşletme Defteri tutabileceklerdir.

2019 Yılında uygulanacak VUK 177.Maddesindeki hadler bakanlık tarafından henüz bir belirleme yapılmamıştır. Söz konusu tebliğ genellikle Aralık ayının ilk haftası yayımlanmaktadır. Bu tebliğ uygulaması 2019 Yılı içinde olacak olup, 2020 Yılında tutulacak defterlerin tutarını belirlemektedir.

Bu nedenle 2019 yılında tutulacak Defterler için 2018 Yılı için geçerli olan VUK 177.Maddesindeki tutarlar dikkate alınacaktır.

VUK 177. Maddesine göre Birinci Sınıf Tacirler;

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018`dan itibaren 190.000 -TL veya satışları tutarı 490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018`dan itibaren 260.000 TL’yi aşanlar,

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018`dan itibaren 100.000 –TL Lirayı aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018`dan itibaren 190.000 -TL lirayı aşanlar;

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Buna göre; VUK 177.Maddesi Hadleri aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. (2018 Yılı için)                       

                                                             Alış Tutarı                         Satış Tutarı    
1.nci Bentteki Sınırlar;        190.000 TL,                       260.000 TL     

2.nci Bentteki Sınırlar;        Gayri Safi Hasılatı               100.000 TL        

3.ncü Bentteki Tutarlar;      1+2 Beraber Yapanlar     190.000 TL      

 

                                        

ALIŞ TUTARI

% 20 DÜŞÜK

% 20 YÜKSEK

SATIŞ TUTARI

% 20 DÜŞÜK

% 20 YÜKSEK

1.nci Bentteki Sınırlar;  

190.000

152.000

228.000

260.000

208.000

312.000

2.nci Bentteki Sınırlar;

 

 

 

100.000

80.000

120.000

3.ncü Bentteki Tutarlar;

 

 

 

190.000

152.000

228.000

 

      

Bir hesap döneminin iş hacmi  VUK. 177. Maddesine göre belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

 

1-SINIF DEFTERLERİNE GEÇİŞ:

Alışları Bakımından; 2017 ve 2018 Yılında 190.000 % 20 artış = 38.000 TL altında bu tek bir yıl veya 2017-2018 yılının toplamında 38.000 TL artmış olabilir. Yani Alışları 152.000 ile 228.000 TL arasında ise ve artış toplamı her iki yıl 38.000 TL geçmiyor ise, işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Eğer Alışları Her iki yıl (2017-2018 yılında) 228.000 TL aşıyor ise, Bilanço Esasına göre Defter tutacaktır.

Satışları Bakımından; 2017 ve 2018 Yılında 260.000 % 20 artış= 52.000 TL’dir. Bu artış tek bir yıl veya 2017-2018 yılının toplamında ise, 2018 Yılında işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Eğer tek bir yıl veya Her iki yıl (2017-2018 yılında) 312.000 TL’nin altındaysa ve artış toplamı he iki yıl 52.000 TL geçmiyor ise, İşletme Defteri tutabileceklerdir. Eğer Satışları Her iki yıl (2017-2018 yılında) 312.000 TL’yi aşıyor ise ve artış toplamı her iki yıl 52.000 TL geçiyor ise, Bilanço Esasına göre Defter tutacaktır.

Gayrisafi Hasılat Bakımından; 2017 ve 2018 Yılında 100.000 % 20 artış= 20.000 TL’dir. Bu artış tek bir yıl veya 2016-2018 yılının toplamında ise, 2019 Yılında işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Eğer tek bir yıl veya Her iki yıl (2017-2018 yılında) 120.000 TL’nin altındaysa veya artış toplamı he iki yıl 20.000 TL geçmiyor ise, İşletme Defteri tutabileceklerdir. Eğer Satışları Her iki yıl (2017-2018 yılında) 120.000 TL’yi aşıyor ise ve artış toplamı her iki yıl 20.000 TL geçiyor ise, Bilanço Esasına göre Defter tutacaktır.

Bir hesap döneminin iş hacmi VUK. 177. Maddesine göre belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

 

2.SINIF İŞLETME DEFTERİNE DÖNÜŞ :

Alışları Bakımından; 2016, 2017 ve 2018 Yılında 190.000 % 20 azalış = 38.000 TL altında bu tek bir yıl veya 2016, 2017 ve 2018 yılının toplamında 52.000 TL azalış olabilir. Yani Alışları 152.000 TL’nin altındaysa ve azalış toplamı her üç yılda toplam 52.000 TL geçiyor ise, işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Eğer Alışları Her üç yıl (2016, 2017 ve 2018 yılında) 152.000 TL’nin üstünde ise ve Azalışları 38.000 TL’nin altında ise Bilanço Esasına Göre Defter tutmaya devam edeceklerdir.

Satışları Bakımından; 2016, 2017 ve 2018 yılında 260.000 % 20 azalış= 52.000 TL’dir. Bu Azalış tek bir yıl veya 2016, 2017 ve 2018 yılında toplamında ise 2019 Yılında işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Eğer tek bir yıl veya Her üç yıl (2016, 2017 ve 2018 yılında) 312.000 TL’nin üstündeyse veya azalış toplamı her üç yıl 52.000 TL geçmiyor ise, Bilanço Esasına göre Defter tutmaya devam edeceklerdir.

Gayrisafi Hasılat Bakımından; 2016, 2017 ve 2018 Yılında 100.000 x % 20 azalış = 20.000 TL’dir. Bu azalış tek bir yıl veya 2016-2017-2018 yılının toplamında ise, 2018 Yılında işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Eğer tek bir yıl veya üç yıl (2015-2016-2017 yılında) 120.000 TL’nin üstündeyse ve azalış toplamı her üç yıl 20.000 TL geçmiyor ise, Bilanço Esasına göre Defter tutacaktır.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi