×

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun 48. Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilmesinin Usul Ve Esaslarında Değişiklikler Yapılmasına Dair 2024/8 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 30.05.2024 tarihinde 2024/8 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının İcra takip haciz ve satış işlemleri 21.06.2011 tarihli ve 2011/53 sayılı SGK genelgesine göre yürütülmektedir.

 

2024/8 sayılı genelgeyle; Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun’un 48. Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesinin Usul ve Esaslarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Genelgenin yürürlük tarihinden önce alınıp da karara bağlanmamış tecil talepleri ile bu tarih itibarıyla devam eden (sonuçlandırılmış) tecil işlemlerinde bu Genelge ile getirilen değişiklikler uygulanmayacak olup, genelgenin yürürlük tarihinden sonra yapılacak tecil taleplerine ilişkin işlemler ise genelgede belirtilen şekilde yürütülecektir.

 

Söz konusu Genelge'de yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 

Çok Zor Durum İncelemesi Ve Tecil Süresi

 

500.000 TL’nin Üzerinde Borcu Olanlar İçin Çok Zor Durum Tespiti

 

Tecil talebinde bulunan borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti likidite oranlarına göre yapılacaktır.

 

 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ve faaliyet belgesine sahip serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından ilgisine göre (a) veya (b) bendindeki likidite oranı formülüne göre;

 

 • Bilanço esasına göre defter tutan borçlular için "Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" formülüne göre;

 

 • İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar için ise "Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar" formülüne göre;

 

mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından tespit edilerek çok zor durum raporu (Ek-1/a) ile belgelendirilecektir.

 

 • Halka açık şirketler için çok zor durum tespiti, Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son bilanço esas alınarak (a) bendindeki likidite oranı formülüne göre SGK tarafından yapılacaktır.

 

500.000 TL'yi Aşmayan Borcu Olanlar İçin Çok Zor Durum Tespiti

 

Mali durum bildirim formu (Ek-1/b) ile beyan edecekleri bilgiler esas alınarak likidite oranı (Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) formülüne göre SGK tarafından yapılacaktır.

 

Likidite Oranı Ve Tecil Süresi

 

 • Likidite oranının; 1,00 ve altında olması halinde bu durum, borçlu açısından çok zor durum olarak kabul edilecek, 1,01 ve üzerinde olması halinde ise borçluların tecil talepleri reddedilecektir.

 

 • Likidite oranının 0,51 ila 1,00 aralığında olması halinde azami 18 aya kadar,

 

 • 0,50 ve altında olması durumunda ise azami 36 aya kadar

 

eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde borçlar ödeme planına bağlanabilecektir.

 

 • Likidite oranında, virgülden sonraki ilk iki rakam dikkate alınacak ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

 

 • Bu süreler, azami tecil süreleri olup tecile yetkili makamlar tarafından daha az süreli tecil yapılabilecektir.

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İçin Çok Zor Durum Tespiti

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının beyanlarına göre çok zor durum tespiti, likidite oranı hesaplamasına bağlı kalınmaksızın değerlendirebilecek olup, belediyeler (şirketleri hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tecil taleplerinde likidite oranı hesaplaması yapılmayacaktır.

 

Tüzel Kişi Üst Düzey Yöneticilerinin Ve Limited Şirket Ortaklarının Sorumlu Oldukları Borçları İçin Çok Zor Durum Tespiti

 

İlgili kişilerin sorumlu oldukları borçları için tecil talep etmeleri halinde çok zor durum tespiti; bu kişilerin tüzel kişi ile hukuki bağlarının devam edip etmemesine ve sorumlu oldukları borç miktarına bakılmaksızın mali durum bildirim formundaki kendilerine ait mali bilgiler esas alınarak SGK tarafından likidite oranı (Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) formülüne göre yapılacaktır.

 

4/B Sigortalılarının Borçları İçin Çok Zor Durum Tespiti

 

4/b sigortalılarının, bu sigortalılıklarından kaynaklanan borçları için tecil talep etmeleri halinde çok zor durum tespiti, bu kişilerin Kurum ünitesine olan borç miktarına bakılmaksızın mali durum bildirim formundaki mali bilgiler esas alınarak Kurum tarafından likidite oranı (Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) formülüne göre yapılacaktır.

 

 

İlk Taksitin Ödenmesi Ve Tecil İşleminin Başlaması

 

 • Tecil talep edilen borç tutarının ödeme planı bazında en az %10’u ilk taksit (peşinat) tutarı olarak belirlenecek olup, kalan borç diğer taksitlere eşit olarak bölünecektir.

 

 • Tecil işlemi, belirlenen ilk taksit tutarının tamamının ödendiği tarihte başlayacaktır.

 

 • Tecil işleminde borcun eşit taksitlerle ödenmesi esastır.

 

 • Ancak borçluların kademeli ödeme planında ısrar etmesi ve ünitenin borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirmesi hâlinde ilk taksit olarak tecil talep edilen borç tutarının ödeme planı bazında en az %10’u olmak şartıyla sonraki beş taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının %50’sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil edilebilecektir.

 

Cari Ay Primlerinin Ödenmemesi

 

 • Borçluların cari aylara ilişkin ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılı içinde üç defa yerine getirmemeleri halinde tecil işlemi bozulacak olup,
 • Bir takvim yılında en fazla iki aya ait ödenmeyen ya da eksik ödenen cari ay borçlarının tecil süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmesi halinde borçlunun tecil işlemi bozulmayacaktır.

 

 • Ünitedeki (icra takip işlemleri bu ünitede yürütülen diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) sadece tecile dâhil edilen işyerlerinden kaynaklanan primler cari ay yönünden değerlendirilecektir.

 

Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Borçların Tecili

 

Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesinin Usul ve Esaslarının 6. maddesinin birinci fıkrasında geçen “veya ertelemenin bitim tarihinden itibaren 3 ay içinde” ibaresi kaldırılmıştır.

 

Dolayısıyla, borçluların erteleme süresi bitmeden dosyalarının işlem gördüğü üniteye başvurmaları gerekmektedir.

 

2011/53 ve 2013/14 sayılı genelgelerin bu genelgeye aykırı olan hükümleri ve 29.12.2023 tarihli genel yazının 2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu düzenlemeler 16.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

İcra Takip Haciz ve Satış İşlemlerine İlişkin 2011/53 sayılı Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

İlişiksizlik Belgesi Başvurusu için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi