×

Kripto Varlıkların Sermaye Piyasası Kanununu Kapsamına Alınmasına Dair 7518 Sayılı Kanun Yayımlandı.

7518 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 02.07.2024 tarih ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Türkiye’nin FATF gri listeden çıkması ile ülkemizin 1991’den beri üyesi olduğu FATF tarafından izlenen 40 başlığın tamamında uyumlu not almış ve 7518 sayılı Kripto Varlık Kanunu TBMM Genel Kurul’da kabul edilmiştir.

 

Kanun ile, ülkemizde faaliyet gösteren veya gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmış, kanunda başvuru süreçlerinden yaptırımlara, kripto varlık alım satım platformlarından, kripto varlıklara ilişkin saklama hizmetlerine, kripto varlıklara ilişkin verilecek yatırım danışmanlığından portföy yönetiminin esas ve usullerine dair düzenlemeler yapılmıştır.

 

Kanun ile Sermaye Piyasası Kanununda kripto varlıklarla ilişkili “cüzdan”, “kripto varlık”, “kripto varlık hizmet sağlayıcı”, “kripto varlık saklama hizmeti” ve “platform” kavramları tanımlanmıştır.

 

Kanun kapsamında kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama hizmeti ile kripto varlıkların veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanması ve yönetimi faaliyetlerinin bir veya birkaçının düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edildiği her türlü ortam bu Kanun kapsamına girmekte olup, Kanun’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca işlem tesis edilecektir.

 

Kanun’un 3. Maddesine kripto varlık tanımı eklenerek “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar” kripto varlık olarak kabul edilmiştir.

 

Getirilen düzenlemeler ile birlikte kripto varlıklara sermaye piyasası araçlarına çeşitli haklar sağlanmıştır.

 

Kripto varlıklar, diğer sermaye piyasası araçları gibi kayden ihraç edilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde kayden izlenmesi yerine kripto varlık olarak ihraç edilip, oluşturulup saklandıkları kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından elektronik ortam nezdinde kayden izlenebilecektir.

 

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerinin, kripto varlıkları haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacaktır.

 

Kanun ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi adına gerekli iç kontrol birimi ve sistemlerini oluşturma yükümlülükleri getirilmiş, TÜBİTAK’ın da belirleyeceği kriterlere uygunluk, bu kuruluşların bir faaliyet şartı olarak belirlenmiştir.

 

Ayrıca, platformlarda işlem görecek kripto varlıklara ilişkin teknik standartların belirlenmesi konusunda TÜBİTAK’tan görüş alınacaktır.

 

 

Kanun ile 6362 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 11. maddesi birinci fıkrası; “Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde, Kurulca belirlenecek belgelerle Kurula başvuruda bulunarak, Kanunun 35/B ve 35/C maddeleri hükümleri uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair bir beyan sunmak zorundadır. Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğü sonrasında faaliyete başlamak isteyenler faaliyetlerine başlamadan önce Kurula başvuruda bulunarak ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarını beyan ederler. Bu fıkra kapsamında Kurula yapılan başvurular Kurul internet sitesinde ilan edilir. Tasfiye olacak kuruluşlar bu durumu internet sitelerinde duyururlar, ayrıca müşterilerine elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile bildirirler.” Hükmüne göre; 02.07.2024 tarihi itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini yürüten ve yürütmeye devam etme iradesi olanların 02.08.2024 tarihine kadar, Ek/1 ve Ek/2’de yer alan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte Geçici 11. Maddeye uygun beyanlarını Sermaye Piyasası Kuruluna yazılı olarak sunmak zorundadır.

 

02.07.2024 tarihi itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütmekte olup bu faaliyete devam etme iradeleri olmadığından tasfiye kararı alacak olanların, 02.10.2024 tarihine kadar tasfiye kararı alıp, 02.08.2024 tarihine kadar, tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine ilişkin beyanlarıyla birlikte Ek/2’de yer alan form ile tasfiye sürecini nasıl yürüteceklerine ilişkin açıklamalarını internet sitelerinde duyurarak, ayrıca müşterilerine elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile bildirirerek Kurula yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

 

Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih sonrasında ve fakat Kurulca çıkarılacak ikincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce faaliyete başlamak isteyen kuruluşların da faaliyetlerine başlamadan önce, Ek/1’de ve Ek/2’de yer alan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte Geçici 11. maddenin birinci fıkrasına uygun beyanlarını Kurula yazılı olarak sunmaları zorunludur.

 

Kurula yapılan başvurular, Kurulun internet sitesinde yer alan “Kurumlar/Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları” sekmesi altında “Faaliyette Bulunanlar Listesi” ve “Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi” olmak üzere iki ayrı liste halinde ilan edilecek olup, güncel listelere https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar adresinden erişilmesi mümkün olacaktır. Eksik veya yetersiz yapılan başvurular “Faaliyette Bulunanlar Listesi”ne dahil edilmeyecektir.

 

Kanun uyarınca Kurulca çıkarılacak ikincil düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra, bu listede yer almayan herhangi bir kuruluş tarafından Kurul’dan izin alınmaksızın faaliyet yürütülemeyecektir.

 

Yine bu listede yer alan kuruluşlar da faaliyetlerine devam etmekle birlikte, ikincil düzenlemelerde belirtilecek şartlar dahilinde ayrıca faaliyet izni başvurusu yapacaktır.

 

Yukarıda ifade edilen usulde ve belirtilen tarihe kadar Kurula başvuru yapmamış olanlar hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddeleri hükümleri uyarınca işlem tesis edilebilecektir.

 

Kanun’un 99/A maddesinin birinci fıkrası “Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunulması ya da Kurulca yapılacak düzenlemeler kapsamında kripto varlıklara ilişkin yasaklanmış bir faaliyetin Türkiye’de yerleşik kişilere sunulması da izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sayılır. Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kripto varlık hizmetlerine ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin varlığı hâlinde faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir. Faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğunun tespitine ilişkin ilave kıstaslar Kurul tarafından belirlenebilir.” Hükmüne göre, yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar Kanun’un 99/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırmak zorundadır.

 

Bu tarihten sonra, belirtilen şekilde Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunmaya devam edenler hakkında Kanun’un 99/A ve 109/A maddesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkân veren Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri de en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırılmalıdır.

 

Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Konuyla ilgili kurul tarafından ikincil düzenlemelerin çıkarılması beklenmektedir.

 

Söz konusu 7518 sayılı kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun güncel haline kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Kurulun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi