×

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlandı.

 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ““Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”” 14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 01.01.2012'den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin "Yetki Belgesi Numarası" alması, 3194 sayılı İmar Kanunu ile zorunlu kılınmıştı. Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişi yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası Bakanlıkça, elektronik olarak Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi üzerinden veriliyordu.

 

03.02.2019 tarihinde yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Daha önceden yapı müteahhitliği yapmak için bu kişilerin kayıtlarında ticaret odasına kayıtlı olması şartından başkaca bir nitelik aranmazken bu yönetmeliğe göre; yapı müteahhitliği yapmak için şartlar kapsamlı şekilde belirtilmiş, özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirilmiştir.

 

Yönetmeliğe göre; yetki belgesi numarası sahibi müteahhitler, yeterlikleri dikkate alınarak, A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 sınıfta gruplandırılmış ve bunların yüklenebilecekleri işler de yeterlikler ile uyumlu olarak detaylı şekilde tanımlanmıştır.

 

14.11.2023 tarihli Yönetmelik ile söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 

  • İnşaat “Yetki Belgesi Grubu” nu artırmaya yönelik, devir ve birleşmelere 15.05.2024 tarihinden itibaren kısıtlama getirilmiştir. Buna göre; devralma veya yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumlarında “Yetki Belgesi Grubu” devralan veya yeni kurulan şirket tarafından birleşmenin ticaret siciline tescil tarihinden itibaren 1 yıl sonra kullanılabilecektir.

 

  • Mevcut düzenlemelere göre, 15.05.2024 tarihine kadar devrolan şirkete aitYetki Belgesi Grubu” devralan veya yeni kurulan şirketin tescil tarihinden itibaren, devralan veya yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilmektedir.

 

  • İş deneyimi belgelerinin değerlendirilmesinde; Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde yer alan II-B(4), II-C, III-A(11) ve B(1), IV-A(10) grubu yapılara ek olarak “tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu yapıların da  16. maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirileceği eklenmiştir.

 

  • Yönetmelik kapsamında yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden; B, B1, C, C1, D ve D1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını;  E grubundakiler yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,15 katını geçmeyen yapım işlerini üstelenebilirler.

 

  • Yetki belgesi grubunun tespitinde; 14.11.2023 tarihinden itibaren II-C, III-A, III-B ve IV-A grubuna ilave olarak “tek katlı I-B ve III-Agrubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyimleri de dikkate alınabilecektir. 

 

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Önceki yıllara ait Karne Katsayılarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

İş Deneyim Tutarı Hesaplama örneği için tıklayınız.

 

Yapı Müteahhitliği Başvuruları Bilgi ve Başvuru Kılavuzları için tıklayınız.

 

2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bina asgari işçilik oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi