×

Kamu Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranının Yıllık %24’ten %36’ya Yükseltilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

“Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No:7)” 14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; İşverenlerin kamuya olan borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. Maddesi gereği taksitlendirmelerinde halen yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 14.11.2023 tarihinden itibaren yıllık %36 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bilindiği üzere, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesinde düzenlenen tecil müessesesi ile belli şartlar dahilinde amme borcunun faiz alınarak taksitlendirilmesi mümkündür.

 

14.11.2023 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak uygulanan tecil faiz oranı, 14.11.2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan tahsilat genel tebliği ile %36’ya yükseltilmiştir.

 

Buna göre; 14.11.2023 tarihinden sonra, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen kamu alacaklarına, yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

14.11.2023 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 14.11.2023 tarihine kadar %24 oranında, 14.11.2023 tarihinden itibaren de yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

 

Aynı şekilde, 14.11.2023 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21.07.2022 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına % 24 oranda, 14.11.2023 tarihinden itibaren de yıllık % 36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

 

Tüm bu açıklamalara göre şu anda geçerli olan kamu alacaklarına uygulanacak Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları aşağıdaki gibidir:

 

 

Yıllık

Aylık

 

Eski

Yeni

Eski

Yeni

Tecil Faizi

    24,00

    36,00

      2,00

      3,00

Gecikme Zammı

    30,00

    42,00

      2,50

      3,50

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncel gecikme zammı oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi