×

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi ile Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)” Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 27.05.2022 Tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 Sayılı Kanun ile; Ar-Ge Merkezleri ve Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren işyerlerinin tabi olduğu 4691 sayılı  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı önemli değişiklikler yapılmıştı.

 

7346 Sayılı Kanun’un 20. Maddesiyle; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2. maddesinde değişikliğe gidilerek bahse konu kanun maddesinde yer alan çalışanlara yönelik gelir vergisine ilişkin "istisna" ibareleri "teşvik" olarak değiştirilmiş, Kanunun söz konusu maddesinde yapılan değişiklikle, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kanunda belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendireceği düzenlenmişti. 

 

Bu kanunda Cumhurbaşkanına, %20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75'e kadar artırma veya tekrar kanuni oranına kadar indirme konusunda yetki verilmişti. 

 

Değişiklik öncesinde Cumhurbaşkanı'nın %20 olan bu oranı bölgesel ve/veya sektörel ayrım olmaksızın %50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyordu.

 

17.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu %20 oranının, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

 

Aynı kanunun 28. Maddesiyle; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nun 3. maddesinde de değişiklik yapılarak bahse konu kanun maddesinde yer alan çalışanlara yönelik gelir vergisine ilişkin "istisna" ibareleri "teşvik" olarak değiştirilmişti. 

 

Ayrıca kanunun söz konusu maddesinde yapılan değişiklikle, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kanunda belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendireceği düzenlenmişti.

 

Yine Cumhurbaşkanına, %20 olarak belirlenen bu oranı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75'e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirme konusunda yetki verilmişti. 

 

Değişiklik öncesinde Cumhurbaşkanı'nın %20 olan bu oranı bölgesel ve/veya sektörel ayrım olmaksızın %50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyordu.

 
Kanunun, teknokentler ile ar-ge ve tasarım merkezinde çalışan toplam personelle ilgili 20. Ve 28. maddeleri 12.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

 

9 Seri No.lu Tebliğle5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinde ve 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesinde gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik olarak 21.12.2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. ve 28. maddeleri ile yapılan değişikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

 
Tebliğle yapılan düzenlemede öne çıkan hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

 • Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin % 20’sini aşmamak kaydıyla bu merkezler veya bölgeler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. 

 

 • Cumhurbaşkanı, %20 olarak belirlenen bu oranı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75'e kadar artırma veya tekrar kanuni oranına kadar indirme konusunda yetkilidir.

 

 • 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından % 20 olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar % 50 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 • % 50 oranının geçerli olduğu dönemlerde Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

 

 • Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Bu personelin merkez veya bölge içi çalışması nedeniyle, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında geçirmiş olan diğer bir Ar-Ge, tasarım veya destek personeline ödenen ücretin tamamı da teşvike konu edilebilecektir.

 

 • % 50 oran uygulaması, merkez veya bölge içinde çalışılan süreye isabet eden süre kadar merkez veya bölge dışında gerçekleştirilen çalışma sürelerini de teşvik kapsamına almaktadır.

 

 • Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamındadır.

 

 • 5746 sayılı Kanun’da belirtilen Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve/veya 4691 sayılı Kanun’da belirtilen Teknoloji geliştirme Bölgeleri dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında, merkez ve bölge dışında geçirilen ancak ilgili mevzuatlar çerçevesinde destek ve teşvik kapsamında değerlendirilen süreler de dikkat alınabilecektir. 

 

Bu süreler şu şekilde belirtilmiştir:

 

 • Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler,

 

 • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar),

 

 • Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan doktora mezunu personel tarafından, üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi suretiyle geçirilen süreler,

 

 • Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve tasarım personeli tarafından, teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla mentorluk yapılması suretiyle geçirilen süreler.

 

teşvik kapsamında olduğundan, merkez ve bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında bu süreler de merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilecektir.

 

 • Söz konusu teşvik aylık bazda uygulandığından dolayı, merkez veya bölge içinde ve dışında geçirilen sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alınacaktır. İlgili aylarda çalışılan iş günü sayısı ve günlük çalışma saatine göre hesaplamalar değişebilir. Yine, aylar itibarıyla teşvik kapsamındaki ücret tutarları ve ücretleri teşvike konu edilen personel de değişebilir. Merkezde veya bölgede çalışan personelin Ar-Ge, tasarım veya destek personeli olması, merkez veya bölge içinde veya dışında çalışılan sürenin veya merkezde veya bölgede çalışan personel sayısının hesabını etkilemeyecektir.

 

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin her birinin çalışma süresinin yarısını merkezde veya bölgede geçirmesi veya toplam personelin yarısının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmesi durumlarında, tüm personele ödenen ücretler teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

 

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personeli tarafından toplamda merkezde veya bölgede çalışılması gereken sürenin yarısının merkezde veya bölgede çalışılarak geçirilmesi durumunda, hangi personelin ne kadar süre çalıştığına bakılmaksızın tüm personele ödenen ücretler teşvik kapsamında değerlendirilebilecektir.

 

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.

 

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

 • Teşvikten fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları işverenden vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

 

Tebliğ, 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 27.05.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

9 Seri No’lu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

7346 Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’unun güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi