Yardım Toplama Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlandı.

Numara: 2021 / 201 Tarih: 13 Kasım 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlananYardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  10.11.2021 tarih ve 31655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişikliklerin detaylarına ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

 

İnternet Üzerinden Toplanan Yardımların Kapsama Alınması

 

Yönetmeliğin 2. Maddesinde yapılan değişiklikle; internet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri yönetmelik kapsamına alınmıştır.

 

 

Tanımlar

 

Yönetmeliğin 4. Maddesinde yapılan değişiklikle; yardım toplama faaliyeti, ayni yardım, bağış, nakdi yardım gibi kavramların tanımları yapılarak çerçevesi çizilmiştir.

 

 

Yardım Toplama Sonuç Bildirimi

 

Yönetmeliğin 5. Maddesinde yapılan değişiklikle; Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıfların yönetmelik kapsamına giren yardım toplama faaliyetlerini ilgili ve yetkili makamlara faaliyet sonunda Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) formu ile bildirirler.

 

Yardım toplama faaliyeti yıllara sari ise bu form her takvim yılının sonunda verilir.

 

 

Yardım Toplama Başvuru Formu

 

Yönetmeliğin 6. Maddesinde yapılan değişiklikle; yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, bu taleplerini Yardım Toplama Başvuru Formu (Ek-1) ile izin vermeye yetkili makama bildirirler.

 

Yardım toplama izni verilenler, internet ortamı dahil yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasını yazmak zorundadır.

 

Cumhurbaşkanı tarafından izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıfların ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazmaları yeterli olacaktır.

 

Bankada hesap açmak veya elektronik olarak işleme tabi tutulmuş sistemler ile yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşlar, yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere açılacak hesap numarası, SMS numarası ve benzeri bilgileri izni takip eden 30 gün içinde izin veren makama bildirmek zorundadırlar.

Yardım toplama izni verilenlere ilişkin bilgiler izin veren makam ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından yayımlanabilecektir.

 

 

Kimlik Belgesi

 

Yönetmeliğin 8. Maddesinde yapılan değişiklikle; yardım toplama izni veren makam tarafından, yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülenlere verilecek, faaliyetin konusu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi (Ek-2) formatı belirlenmiştir.

 

 

Makbuz Bilet Kayıt Defteri

 

Yönetmeliğin 11. Maddesinde yapılan değişiklikle; yardım toplama faaliyetlerinde bulunanların makbuz ve biletleri kaydetmek üzere tutmak zorunda oldukları ve örneği daha önce yönetmelikte yer alan, noterden veya sivil toplumla ilişkiler biriminden onaylı “Makbuz-Bilet Kayıt Defteri”nin formatı değişmiş ve adı Ek 3 olarak güncellenmiştir.

 

 

Yardım Paralarının Teslimi

 

Yönetmeliğin 13. Maddesinde yapılan değişiklikle; yardım toplamakla yetkili ve görevli kişilerin, en geç 15 günde bir topladıkları yardımı, sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorunda oldukları hususunda düzenleme getirilmiştir.

 

Ancak toplanan yardım, bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar için 25.000 TL’yi aşması halinde toplanan para, 15 gün beklemeden derhal saymana teslim edilmeli veya bankaya yatırılmalıdır.

 

Bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar ise, toplanan yardım miktarının 10.000 TL’yi aşması halinde toplanan para, bu süre beklenmeksizin bankaya yatırılmalıdır.

 

 

Kesin Hesap, Bildirim ve Denetim

 

Bilindiği üzere; yardım toplama izni alan kurumda sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler.

 

Yönetmeliğin 14. Maddesinde yapılan değişiklikle; Yardım Toplama izni alanlar, süre bitiminde doldurarak yetkili makama verecekleri kesin hesabın verildiği tarihten itibaren 90 gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren Yardım Toplama Sonuç Bildirimini Ek-4 Formu ile izin veren makama bildirmeleri gerekmektedir.

Yardım toplama amacına ilişkin harcamaların bu süre içinde tamamlanamaması durumunda, izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilecektir.

 

 

İş ve İşlemlerin Elektronik İmza İle Yapılması

 

Yönetmeliğe eklenen Ek Madde 1 ile; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, Yönetmelik gereğince izin veren makama yapılacak başvuruların, verilecek bildirimler ve diğer iş ve işlemlerin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında yapılması hususlarında izin vermeye, başvuruların, bildirimlerin ve diğer iş ve işlemlerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit edebilmesine ilişkin yetki verilmiştir.

 

Elektronik ortamda gönderilen başvuru ve bildirimler, hukuki sonuçları bakımından kağıt ortamında gönderilen başvuru ve bildirimler ile aynı olacaktır.

 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.

 

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

TÜSEV tarafından hazırlanmış karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."