Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik) 2020/21 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Numara: 2020 / 156 Tarih: 02 Temmuz 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.06.2020 tarihinde 2020/21 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7078 sayılı Kanun ve 03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Ayrıca; 25.06.2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7179 sayılı Askeralma Kanunu yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, 19.07.2019 tarihli ve 7186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile de 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapılmıştır.

 

Gerek 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler gerekse 7179 sayılı Askeralma Kanununun yürürlüğe girmesi ve 3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile güncellenen mevzuat sonucunda 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge'de yapılan değişikliklerden önemli gördüklerimiz aşağıda açıklanmıştır.

 

Buna göre;

 

 1. Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişiler muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanunun 4-1/b bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olması, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi  ortak olması, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortak olması, diğer şirket ve donatma iştiraklerinde ortak olması veya tarımsal faaliyette bulunması şartlarından birinde yer alması halinde  bu kişiler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, talepleri halinde  ise    bu  taleplerini  SGK’  ya  bildirdikleri  tarihi  takip  eden  ay  başından  itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları  uygulanacaktır.

 

 1. Askerlik   hizmetini   yapanlar,  askerlik  hizmetinden  sayılan  izin,  hava  değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde  hizmet  akdine  tabi  çalışılması  durumunda,  bu  sürelere  ilişkin  belge sunulması ve bildirilen hizmetlerin fiili çalışmaya dayanmadığına dair aksine bir tespitin  bulunmaması  halinde,  bu  sürelerde  bildirilmiş  olan  sigortalılık  geçerli sayılacaktır.

 

 1. Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ ya elektronik ortamda aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapıldığından, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi istenmeyecektir.

 

 1. İşverenler, sigortalı işe giriş bildirgesinin bazı bilgilerini (meslek adı ve kodu, 6356 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu, ÇSGB iş kolu, sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 13  ve  14’üncü  maddelerine  göre  çalışıp  çalışmadığı,  aynı  Kanunun  30  uncu maddesine göre engelli ve eski hükümlü olup olmadığı alanı ile sigortalının adresini) her zaman, bazı bilgilerini ise (sigortalının işe başladığı tarih ve sigortalılık kodu değişikliği) ya da söz konusu bildirgenin iptali ise, işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23:59’a kadar e-sigorta yoluyla yapılabilecektir.

 

 1. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, tespit edilmesi durumunda sigortalı işe giriş bildirgesi re’sen düzenlenerek  5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının  (a)  bendi  gereğince  asgari  ücret  tutarında  idari  para  cezası uygulanacaktır.

 

 1. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmediğinin tespit edilmesi durumunda sigortalı işten ayrılış  bildirgesi re’sen düzenlenerek 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci  fıkrasının  (j)  bendi  gereğince  asgari  ücret  tutarında  idari  para  cezası uygulanacaktır.

 

 1. İşten ayrılış  nedenlerindeki  “26-Disiplin  kurulu  kararı  ile  fesih”  kodu  “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirilmiştir.

 

 1. Askerlikte, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen  süreler  tarım  sigortalılığı  ile 5510 sayılı kanunun  Ek-5 kapsamındaki sigortalılık süresi olarak  sayılmayacaktır.

 

 1. Askerlik hizmetini yaparken veya yurt dışında bulunurken 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci (tarım  sigortalılığı)  ve  Ek  6’ıncı maddesi kapsamında (Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı ) sigortalı olup prim ödeyenlerin, bu süredeki sigortalılıkları sona erdirilir.

 

 1. Muhtarlığın değişik nedenlerle boşalması halinde, yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlığa  vekalet  eden  muhtar  vekilleri  5510  sayılı  kanunun  4-1/b  (Bağkur) maddesi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

 

 1. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda limited şirkette pay devirlerinin pay defterine kaydı zorunlu tutulmamasından dolayı limited şirket ortaklarından  hisse  devri  alan  yeni  ortakların  sigortalılıkları,  ortaklar  kurulunca  devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine  ilişkin  tanzim  edilen  noter  devir  sözleşmesinin    veya  devir  ticaret  sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir.

 

Aynı şekilde payını devreden limited şirket ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin birlikte ibraz  edilmesi  veya  hisse  devri  ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erecek, bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilecektir.

 

 1. SGK’ ya on-line olarak bildirilen vergi mükellefiyet kayıtlardan vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti durumunda bu kayıtlara ilişkin 01.10.2008 tarihinden sonra (4/b) kapsamında tescil kaydı oluşturulmayarak bir günlük hizmet de verilmeyecektir.

 

 1. Türkiye’de ikamet etmekte iken ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelere (Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre hariç) taşıyanların isteğe bağlı  sigortalılığı  ikametin  yurt  dışına  taşındığı  tarihten  itibaren  sona  erecektir. Ancak ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere taşıyanların isteğe bağlı sigortalılıkları sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecektir.

 

 1. 01.10.2008 tarihinden önce 1479  sayılı  Kanun  kapsamında  Bağkur tescili  yapılması gerektiği halde 506 sayılı Kanun kapsamında sigorta tescili yapıldığı sonradan tespit edilen sigortalıların, (4/b) kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle Bağkur sigortalılığı başlatılacaktır.

 

 1. 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre (Doğum, analık, askerlik, tıpta uzmanlık, tutukluluk, ve grev süreleri gibi) borçlanma yapabilmek için 5510 sayılı  kanunun  4-1/a,  b  veya  c  bendi  kapsamında  sigortalı  tescili  olması gerekmektedir.

 

 1. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)  ve (c) bendine tabi sigortalıların yapacakları hizmet borçlanmalarına ait borçlanma tutarı “Borçlanma Talep Dilekçesi” ile beyanda bulundukları prime esas kazanç üzerinden, prime esas kazanç  beyanında  bulunulmaması  halinde  ise  borçlanma  tutarı,  asgari  günlük kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."