Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

Numara: 2020 / 266 Tarih: 29 Aralık 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun şirketlerde sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin 376. Maddesinin Birinci ve ikinci fıkrasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının veya üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde yönetim kurulunun görevleri, üçüncü fıkrasında ise şirketin “borca batık” olması, yani şirket aktiflerinin şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması durumunda uygulanacak kurallar düzenlenmektedir.

 

376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ise; 15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı sinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de açıklanmıştır.

 

Söz konusu tebliğde değişiklik yapılan bu Tebliğle; halka açık olmayan anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, sermayenin kaybı, borca batık olma durumlarında uyacakları usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Bu değişiklikler temel itibariyle aşağıdaki gibidir.

 

  • -Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul başlıklı 7. Maddede Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu; zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması hali olduğu şeklinde açıklanmıştır. 

 

  • Aynı Maddedeki, “sermayenin üçte biri ile yetinilmesi” ifadesi, uygulamada yaşanabilecek tereddütleri gidermek adına kaldırılmıştır.

 

  • Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilecektir.

 

  • Sermaye tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilecektir.

 

  • Tebliğ’in kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1. maddesinde değişiklik yapılarak   01.01.2023  tarihine  kadar,  Kanunun  376.  maddesi  kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz  ifa  edilmemiş  yabancı  para  cinsi  yükümlülüklerden  doğan  kur  farkı zararlarının tamamının dikkate alınmayabileceği düzenlemesine ek olarak 2020 ve  2021  yıllarında  tahakkuk  eden  kiralamalardan    kaynaklanan    giderler, amortismanlar  ve  personel  giderlerinin  toplamının  yarısının    dikkate alınmayabileceği ancak bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

  • Yapılacak hesaplamalara ilişkin 13. madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterileceği belirtilmiştir.

 

Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."