Kâr Dağıtım Sınırlamasına İlişkin İstisnaları Belirleyen Ticaret Bakanlığı Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2020 / 128 Tarih: 18 Mayıs 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ” 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bildiğiniz üzere; 17/04/2020 tarihli ve 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. maddesiyle, “Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeği” düzenlemesi yapılmıştı.

 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17.5.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle; 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler Tebliğ kapsamı dışındadır.

 

Buna göre tebliğde yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

 

  • Sermaye şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25'inin dağıtımına karar verilebilecektir.

 

  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyecektir.

 

  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

 

  • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının % 25'ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30.09.2020'e kadar ertelenecektir.

 

  • 30.09.2020 tarihi sonuna kadar ertelenen kâr payı ödemesi için faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

 

  • Bu kapsamda yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur.

 

  • İç kaynaklardan sermaye artırımı sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesinin sınırlama kapsamında olmayacaktır.

 

 

İstisna Tutulan Şirketler

 

  • 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci ve geçici 23’üncü maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin  Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç),

 

  • Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

 

  • Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler

 

söz konusu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

 

Kâr payının hesaplanmasında; bağımsız denetime tabi olan ve finansal tablolarını KGK tarafından çıkartılan Kanunun 88. maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolar esas alınacaktır.

 

Tebliğ uyarınca, başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler İç Ticaret Genel Müdürlüğüne sunulacaktır;

 

1. İstisna kapsamında kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,

 

2. İstisna kapsamında kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,

 

3. İstisna kapsamında kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge

 

Tebliğ yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."