2021 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları İle Çeşitli Had Ve Miktarlar Yeniden Belirlendi.

Numara: 2020 / 267 Tarih: 30 Aralık 2020

522 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 ve 370. maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanan had ve tutarların 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU

 2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

                 3.300,00  

                 3.600,00  

3- İlanın;

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

 3.300-330.000

 3.600-360.000

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 330.000 ve üzeri

 360.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

                       40,00  

                       43,00  

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

            140.000,00  

            150.000,00  

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  - Alış tutarı

            280.000,00  

            300.000,00  

  - Satış tutarı

            390.000,00  

            420.000,00  

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

            140.000,00  

            150.000,00  

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

            280.000,00  

            300.000,00  

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

                 1.400,00  

                 1.500,00  

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

                          4,00  

                          4,00  

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

                 1.400,00  

                 1.500,00  

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  - Damga vergisinde

                       18,00  

                       19,00  

  - Diğer vergilerde

                       35,00  

                       38,00  

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

                     220,00  

                     240,00  

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                               

                     130,00  

                     140,00  

3 - İkinci sınıf tüccarlar

                       67,00  

                       70,00  

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

                       30,00  

                       32,00  

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

                       18,00  

                       19,00  

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                          8,50  

                          9,00  

II nci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

                     120,00  

                     130,00  

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

                       67,00  

                       70,00  

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

                       30,00  

                       32,00  

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

                       18,00  

                       19,00  

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                          8,50  

                          9,00  

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

                          4,70  

                          5,00  

MADDE NO – KONUSU

 2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

                     350,00  

                     380,00  

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

            180.000,00  

            190.000,00  

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

                     350,00  

                     380,00  

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

               18.000,00  

               19.000,00  

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

            180.000,00  

            190.000,00  

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

                     350,00  

                     380,00  

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

                 8.500,00  

                 9.000,00  

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

                     420,00  

                     450,00  

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

                 1.300,00  

                 1.400,00  

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

            260.000,00  

            280.000,00  

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

                 1.800,00  

                 1.900,00  

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

                 1.300,00  

                 1.400,00  

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

                               -    

                               -    

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

                          2,90  

                          3,10  

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

                               -    

                               -    

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile (Değişik: 09/08/2016 - 6728/21 md.) mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar için (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                 2.300,00  

                 2.500,00  

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

                 1.200,00  

                 1.300,00  

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

                     600,00  

                     650,00  

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunlulıuklara uymayanlar (Elektronik Tebligatla ilgili)

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                 1.400,00  

                 1.500,00  

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

                     700,00  

                     760,00  

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

                     360,00  

                     390,00  

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

        1.800.000,00  

        1.900.000,00  

MADDE 370-

İzaha Davet

                               -    

                               -    

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

 

            109.000,00  

 

 

Tebliğ hükümleri 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Eki için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."