2020 Yılı Maliyet Hesaplarında 7/A - 7/B Seçeneği ve Ek Mali Tablo Eklemeye (Kâr Dağıtım Tablosu) İlişkin Hâdler.

Numara: 2020 / 15 Tarih: 13 Ocak 2020

Maliyet  Hesaplarında 7/A Veya 7/B Seçeneğinin Kullanılmasına İlişkin Hâdler

 

Bilindiği üzere 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, maliyet hesaplarında 7/A seçeneğinin uygulanması, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirlenen tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu tutarlar son kez 10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile aktif toplamı için 300 bin TL ve net satış hasılatı için 600 bin TL olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)

 

Maliye Bakanlığınca bu hadlere ilişkin yeni bir belirleme yapılmadığına göre, 10 no.lu Tebliğ uyarınca bu hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz)  olarak tespit edilmiştir..

 

Buna göre ;

 

  • 2020 yılı aktif toplamı 4.228.500,00 TL’yi veya net satışları toplamı 8.457.300,00 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılına ait muhasebe işlemlerini, 7/A seçeneğindeki hesapları göz önünde bulundurarak yerine getireceklerdir. Bu hâdlerden herhangi birini aşan işletmelerin, 2020 hesap döneminde maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur. (2019 yılında bu hadler sırasıyla 3.449.600 TL ve 6.899.400 TL idi.)

 

  • 2019 yılında hem aktif toplamı 4.228.500,00 TL’nin hem de net satışları toplamı 8.457.300,00 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği, 2020 yılında da zorunlu değildir. Bu işletmeler, 2019 yılında da 7/A ve 7/B seçeneklerinden herhangi birini tercih edebileceklerdir.

 

 

Ek Mali Tablolara (Kâr Dağıtım Tablosuna) İlişkin Hâdler

 

3 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin belirlenmesinde, aktif toplamı ve net satışlar toplamı kriteri getirilmiş ve son olarak 10 sıra no.lu Tebliğ ile aktif toplamı 1.8 milyon TL ve net satışlar kriteri 4 milyon TL olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)

 

Buna göre ;

 

  • 2020 yılı sonuçlarına göre, hem aktif toplamı  25.370.800,00 TL’nin ve net satışları  56.379.100,00 TL’nin altında kalan mükellefler, 2020 yılında verecekleri (2019 yılı) beyannamelerine Hiçbir Ek Mali Tablo Eklemeyeceklerdir. (2019 yılında bu hadler sırasıyla 20.697.300 ve 45.993.700 TL idi.)

 

  • Bu hâdlerden herhangi birini aşmış olanlar, 2019 yılında verecekleri beyannamelerine sadece Kâr Dağıtım Tablosu isimli ek malî tabloyu ekleyeceklerdir. Diğer ek mali tabloları eklemelerine gerek yoktur.

 

  • Bilânço ve Gelir Tablolarının ise beyannamelere, bütün mükellefler tarafından, eskiden olduğu gibi dipnotlu ve mukayeseli olarak eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."