×

500.000 USD Doları İhracat Yapan İhracatçıya Yeşil Pasaport Verilebilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

1770 Sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)” Cumhurbaşkanlığı Kararı, 11.11.2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin (A) bendine eklenen paragraf ile İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilebilmesine imkan sağlanmış, 2017/9962 Sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de olan İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilebilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştı.

 

1770 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; 2017/9962 sayılı kararda değişikliğe gidilerek 1.000.000 ABD Doları olan sınır 500.000 ABD Dolarına düşürülmüştür.

 

Buna göre; son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500.000 ABD doları üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilecektir.

 

 

Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilebilecek Kişiler

 

Karara göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı;

 

500 Bin-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir,

10-25 milyon dolar arasında olan firmaların iki,

25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç,

50-100 milyon dolar arasındaki firmaların dört,

100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş

 

yetkilisine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

 

Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmeyecek Kişiler

 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocuklarına yeşil pasaport verilmeyecektir.

 

Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlara da yeşil pasaport verilmeyecektir.

 

 

Firmaların Belirlenmesi

 

Belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar Bakanlığın bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

 

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 

Firma Yetkilileri

 

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

 

Başvuru Şekli

 

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır. İhracatçı birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceleyecektir. İmzalanan talep formu, bölge müdürlüğünün imzasına sunulacaktır.

 

Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle şahsen yapılacaktır.

 

 

Pasaportların İade, İptal ve Bildirimi

 

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür.

 

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine 10 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

Karar 11.11.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi