×

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine İlişkin Tecil Ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin 2018/39 Sayılı Genelge Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.11.2018 tarihinde 2018/39 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A maddesi eklenmiş olup buna göre tecil ve taksitlendirme işlemleri Kanunun 48 ve 48/A maddeleri kapsamında farklı usullere göre yürütüleceğinden 2011/53 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “2. Tecil ve taksitlendirme işlemleri” başlığı “2. 48 inci madde kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri” şeklinde değiştirilmiş ve Birinci Kısım, İkinci Bölümüne “ 3. 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir.

 

6183 sayılı Kanun’un "Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili" başlıklı 48/A maddesinde; “ Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye  Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabileceği açıklanmıştır.

 

Madde hükmünden yararlanacak vergi borçlusunun;

 

1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

 

2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),

 

3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

 

Şart olduğu belirtilmiştir.

 

31/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazetede 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de ise “Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.

 

Yönetmelikte uyumlu mükellef; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borcunu son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular olarak tanımlanmıştır.

 

2018/39 sayılı Genelge ile ise; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A maddesi eklenmiş olan kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Buna göre; 6183 sayılı Kanunun "Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili" başlıklı 48/A maddesi hükmünden yararlanarak kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme yapacak borçlunun;

 

  1. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

 

  1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olması,

 

  1. Başvuru tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerini ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen belgelere/beyannamelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler/beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.)

 

  1. Borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borçlarını ödeyememiş olması,

 

 

Şart olduğu ve madde kapsamında tecil edilen alacaklara, belirlenen oranda faiz tatbik edileceği belirtilmiştir.

 

 

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borçluların “çok zor durum” halinin tespitinde;

 

Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı Hazır Değerler + Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Likidite Oranı Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Kaldıraç Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplam Varlıklar

 

İşletme hesabı veya zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı: Kasa + Banka / Kısa Vadeli Borçlar

 

Likidite Oranı: Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar /Kısa Vadeli Borçlar

 

Kaldıraç Oranı: Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar / Toplam Varlıklar

 

Değerlendirilme sonucu;

 

a) Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük olması,

 

b) Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması,

 

c) Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması

 

Şartlarının bir arada bulunması gerekir.

 

Söz konusu 3 şartı birlikte sağlayan borçluların çok zor durumda oldukları kabul edilerek Genelgede belirtilen likidite ve kaldıraç analizi tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunur.

 

Söz konusu 3 şartın birlikte sağlanamaması halinde ise tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilecektir.

 

Ayrıca genelgede cari dönem primlerinin ödenmesi/ödenmemesi durumu, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı, teminat aranmayacak durumlar, tecil taksitlendirme şartlarına uyulmaması durumunda yapılacak işlemler, SMMM tarafından hazırlanacak Çok Zor Durum Raporu dispozisyonu gibi konularda da açıklamalar yapılmıştır.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi