×

7104 Sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun”la; 

 

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

 

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

 

- 492 sayılı Harçlar Kanunu

 

- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

 

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

 

- 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

Buna göre; yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir.

 

 • Arsa karşılığı inşaat işlerinde, KDV uygulaması sadeleştirilerek açıklık getirilmiştir. 

 

 • Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda, KDV’nin mükellefi satışı yapanlar olarak belirlenmiştir. 

 

 • Fazla ve yersiz olarak hesaplanan ve ödenen verginin iadesi yeniden düzenlenerek iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şart olarak belirlenmiştir. 

 

 • Kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.

 

 • Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen sabit kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimi faydalı ömürlerini tamamlama durumlarına göre belirlenecektir.

 

 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi alıcı tarafından indirilebilecektir.

 

 • Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, katma değer vergisi ve ÖTV’den istisna edilmiştir. 

 

 • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan tesislerle ilgili bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. 

 

 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere vergilen sağlık hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir. 

 

 • 4691, 5746, 6550 sayılı kanunlar kapsamında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve techizat teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. 

 

 • Adi Ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri katma değer vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

 • Konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

 • İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak şekilde özel matrah şekli belirlenmiştir. 

 

 • Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, (VUK.Md. 267/2-2) maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacaktır. 

 

 • Katma değer vergisi indiriminin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden yılın sonuna kadar uzatılarak, kanuni defterlere kaydedildiği dönemde kullanılmasına imkan sağlanmıştır. 

 

 • Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan sağlanmıştır. 

 

 • Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilmesine imkan sağlanmıştır.

 

 • Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyecektir. 

 

 • İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesinde talep süresi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonu olarak belirlenmiştir. 

 

 • İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

 • Süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazdırılmasına ve iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

 

 • Maliye Bakanlığına, mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etme, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. 

 

 • Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenler için hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmiştir. 

 

 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin KDV ödeme zamanı beyannamenin verildiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar uzatılabilecektir. 

 

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımları KDV’nden istisna edilmiştir. 

 

 • Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

 

 • Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, 06.04.2018 tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecektir. 

 

 • Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden Binde 30 oranında noter harcı ödenecektir. 

 

 • KDV iade incelemeleri en fazla üç ay içinde tamamlanacaktır. Bu süre içinde incelemenin bitirilememesi halinde iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

 

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce düzenlenecek katma değer vergisi iadesine dayanak teşkil edecek rapor için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere defter, belge ve bilgilerin SMMM’lerin talepleri üzerine hesap ve işlemlere doğrudan ya da taraf olanlarca ibraz edilmesine imkan sağlayan düzenleme yapılmıştır (SMMM’lere karşıt inceleme yapma hakkı).

 

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere iade raporu düzenleme yetkisi verilmiştir.

 

 • ÖTV Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden istisna edilmiştir.

 

 • Denetim kadrosu güçlendirilmiş ve vergi iade incelemeleri için yeni bir grup başkanlığı oluşturulmuştur.

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi