×

7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun”la; 

 

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

 

-Gelir Vergisi Kanunu,

 

-Vergi Usul Kanunu,

 

-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

 

-Harçlar Kanunu,

 

-Katma Değer Vergisi Kanunu,

 

-İşsizlik Sigortası Kanunu,

 

-Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

 

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

 

-Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

Buna göre; yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir.

 

 • Sahibi oldukları veya kiraladıkların konutların çatı ve cephelerinde enerji üreten ve ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır.

 

 • Kıdem tazminatında istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere açıklık getirilmiştir.

 

 • İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

 • Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

 • Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,  iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen bilgilerin bu kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyeti kapsamından çıkarılmıştır.

 

 • İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce belirlenebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 • Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak olan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan dövizlerin kur değerlemesine tabi tutulmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 • Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmiştir.

 

 • Maliye Bakanlığınca e-tebligatla ilgili getirilen e-tebligat adresi alma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan indirim oranı 1/3 den 1/2 ye yükseltilmiştir.

 

 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

 

 • İmalat sanayinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makina ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadar daha kısa sürede amortismana tabi tutularak gider yazılmasına imkan sağlanmıştır.

 

 • Minibüs ve otobüs tanımları değiştirilmiştir.

 

 • Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmıştır.

 

 • Dava Konusu edilmiş uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlar için karar ve ilam harcı belirlenmiştir.

 

 • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirilmiştir.

 

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

 • Sanayi sicil belgesine sahip katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

 • 2020 yılı sonuna kadar (1.1.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında); işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle işverene prim desteği sağlanmıştır.

 

 • 2020 yılı sonuna kadar (01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında); Kanunun geçici 19. ve geçici 20. maddeleri kapsamında işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşviki sağlanmıştır.

 

 • İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebepler nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 • 16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kaydı tescillerinin silinmesi ve hurdaya ayrılması ihraç edilmesi halinde yeni alınacak araçlarda 10.000.- TL’sına kadar ÖTV indirimi sağlanacaktır.

 

 • Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı işverence aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilecektir.

 

 • Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemleri konut kapıcılığı işyerleri içinde uygulanacaktır.

 

 • Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecektir.

 

 • İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.

 

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi