×

2017 Yılına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talebinin En Geç Kasım KDV Beyannamesi İle Yapılması

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmiştir.

 

Tebliğde iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

3065 sayılı Kanunun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

 

19/4/2006 tarihli ve 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır (Bu şekilde iade talep edilebilmesi için), 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hesaplamaya göre; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için ise 21.400 TL  olarak belirlenmişti.

 

İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

2017 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.

 

31.12.2017 Tarih ve 30287 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2018 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde iade alt sınırı (asgari tutarı) 11.400 TL olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre, 2018 yılı içinde indirimli orana (%1 ve %8) tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV’nin 11.400-TL’yı aşan kısmı aylık dönemler itibariyle mahsuben iade edilebilecektir.

 

2017 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2018 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır.

 

2017 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade talebinin en geç 2018 yılı Kasım dönemine ait KDV beyannamesinin verileceği 24.12.2018 tarihine kadar ilgili dönem beyannamesi ile talep edilmesi gerekmektedir.

 

Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi ilgili dönem beyannamesinde düzeltme yoluyla talep edilmesi de mümkün değildir.

 

Bu tarihe kadar iade talebinde bulunmayan mükelleflerin bu haklarını kaybedeceklerdir.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi