Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin 2019/1 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı.

Numara: 2019 / 96
Tarih: 18 Nisan 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; 05.04.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi yayınlanmıştır.

 

Genelgede 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle başlığıyla birlikte değişen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121. maddesinin uygulamasına ilişkin iade/mahsup talepleri hakkında tereddüde düşülen konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre;

 

-   Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re`sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmekte olduğundan söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, re`sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunan mükelleflerin, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın,  indirimden  yararlanmaları  mümkün bulunmamaktadır.

 

-   Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

-     Ayrıca,  mükelleflerin  nakden  iade  taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği "KDV İadesi Kontrol Raporu" veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların kendilerinden geri alınmasına ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında kullanılan haliyle mükelleflerin tenzil dilekçesi vermeleri) halinde, bu talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yer alan vergi indirimi açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak değerlendirilecektir.

 

-     Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin söz konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır