Transfer Fiyatlandırması Formunun (Ek-2) Doldurulması ve Dikkat Edilecek Hususlar.

Numara: 2019 / 91
Tarih: 06 Nisan 2019

Bilindiği üzere yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe giren "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" başlıklı 13. maddesine ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı “1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”in “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümüne istinaden 24.04.2008 tarihli “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 No.lu Sirküler” de dikkate alarak, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin (serbest bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulup faaliyette bulunan şirketler de dahil), bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri (transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler), kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (kısaca “Ek 2 Formu”) doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

 

Bu sirkülerimizde doldurulması konusunda halen bazı tereddütler mevcut olan söz konusu bu formun bölümleri itibariyle doldurulmasına ilişkin açıklama ve hatırlatmalar yapılacaktır.

 

Bu formun kayıtlara ve gerçeklere uygun doldurulması mükellefler için çok önemli olup formda beyan edilen tutarlardan ve yöntemlerden hareketle vergi idaresi şirketler hakkında bilgi sahibi olmakta ve gerektiğinde konuya dair daha detaylı araştırma ve sorgulama yapabilmektedir. Ayrıca işlemlere ait transfer fiyatlandırması yöntemlerinin de transfer fiyatlandırması raporu ile uyumlu olması gerekiyor.

 

Form doldurulmadan önce ilgili hesap döneminde ilişkili şirketler ile yapılan tüm işlemler tespit edilmelidir. Söz konusu bilgiler genellikle şirketlerin sistemlerinden rahatlıkla alınmakta olup cari hesaplar, gelir, gider muavinleri ilişkili işlemlerin tespitinde yararlı olmaktadır. İşlemleri rutin olmayan ve çok fazla sayıda ilişkili şirketi olan mükelleflerin sistemlerinin ilişkili kişileri tanımlamaya ve ilişkili işlem raporu almaya imkan sağlaması önemli bir avantaj olacaktır.

 

İşlem tutarları faturalanmış tutarlar olmalı ancak İlişkili şirketlerden alınacak ya da ilişkili şirketlere kesilmesi gereken faturalar için karşılık ayrılmışsa ve söz konusu karşılıklara ait faturalar kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresine kadar gelmişse söz konusu karşılık bedelinin de ilgili yıl formuna dahil edilmelidir.

 

Yukarıda bahsettiğimiz hususlar formun daha sağlıklı düzenlenmesi açısından önemlidir. Söz konusu noktaların formun doldurulmasında dikkate alınması mükelleflerin işini kolaylaştıracaktır. Mükellefler; beyan ettikleri formlar ile aslında vergi idaresine veri tabanı oluşturmak için bilgi aktardıklarını ve bu veri kaynaklarından hareketle ileride transfer fiyatlandırması alanında daha şeffaf ve ulaşılabilir veri erişimi olacağını unutmamalı bu nedenle formlarını özenle hazırlayarak beyan etmeliler. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı altında sadece transfer fiyatlandırması ile ilgili uzman bir inceleme ekibi kurulmuştur.

 

 

Formun Kapsamı

 

Bu yükümlülük, kayıtlı olunan vergi dairesi ve işletme büyüklüğü ne olursa olsun ilişkili işlemleri olan tüm kurumlar vergisi mükellefleri için (serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dahil) hesap dönemi içinde;

 

- İlişkili kişilerle gerçekleştirilen mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinin,

- Yurt dışı iştiraklerinin,

- Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borcun

 

bulunması halinde doldurulması gerekmektedir.

 

Form kapsamında yer alan işlemlerden bir veya birkaçının bulunması durumunda sadece mevcut işleme ilişkin kısım doldurulacak, form kapsamında yer alan işlemlerin bulunmaması durumunda ise bu form doldurulmayacak ve beyanname ekinde de gönderilmeyecektir.

 

I.   Bölüm        Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler

 

Formun bu bölümüne, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili hesap döneminde mal veya hizmet alım ya da satımında bulunduğu gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan ilişkili gerçek kişi ve kurumlara ilişkin kişilerin adı-unvanı ve vergi kimlik numarası/T.C kimlik numarası ile yurt dışında bulunan ilişkili kişiler ve bu ilişkili kişilerin bulunduğu ülke bilgileri yazılacaktır.

 

Yurt dışında işlem yapılan ilişkili kişinin bulunduğu ülke ile söz konusu ilişkili kişinin kanuni/iş merkezinin farklı ülke olması halinde, ilgili sütuna işlemin yapıldığı ülke adı yazılacaktır.

 

Kurumlar vergisi mükellefinin sadece yurt içi veya sadece yurtdışındaki ilişkili kişilerle ilişkili kişilerle işlemlerinin mevcut olması halinde olmayan diğer bölümü doldurulmayacaktır.

 

 

II.  Bölüm       İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler

 

Bu bölüme, mükellefin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerine ilişkin KDV, BSMV, ÖİV ve ÖTV hariç; iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır.

 

Her bir işlemle ilgili olarak "Alım" sütununa, mal veya hizmet alımına istinaden ilişkili kişi tarafından sağlanan işlem tutarı, "Satım" sütununa ise mal veya hizmet satışına istinaden ilişkili kişiye sağlanan işlem tutarı yazılacaktır.

 

Şimdi satırlara göre bu bölümde hangi bilgilerin nasıl yazılması gerektiğini açıklayalım.

 

 

A.        Varlıklar

 

Formun "Varlıklar" bölümünde yer alan 1. ve 2. satırlarda, mükellefin ilişkili kişiler ile yaptığı hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari mal alım veya satımına ilişkin bilgiler yer alacaktır.

 

Bu satırın alım sütununda mükellefin ilişkili kişilerden formun ilgili bulunduğu hesap dönemi içerisinde satın aldığı hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari malların tutarı, satım sütununda ise mükellefin ilgili hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilere sattığı hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari malların tutarı yazılacaktır.

 

3. satır olan Gayri maddi haklar/varlıklar satırına, patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınaî varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ve ticari bilgi birikimi (know how), ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır. Bu satırın alım sütununa mükellefin formun ilgili bulunduğu hesap dönemi içerisinde edindiği veya kullandığı gayri maddi varlıklara ilişkin fiyat/bedel, satım sütununda ise mükellefin ilişkili kişilere sattığı veya kullandırdığı gayri maddi varlıklara ilişkin fiyat/bedel yazılacaktır.

 

4. satır olan "Kiralamalar" satırında, formun ilgili bulunduğu hesap döneminde mükellefin ilişkili kişilerden yaptığı kiralama işlemine ilişkin kira bedeli alım sütununa, ilişkili kişilere kiraya verme işlemine ilişkin kira bedeli satım sütununa yazılacaktır.

 

5. satırda, mükellefin ilişkili kişilerle ilgili hesap dönemi içerisinde gerçekleştirdiği demirbaşlar, gayrimenkuller gibi sabit kıymetlere ilişkin alım ve satım tutarları yazılacaktır.

 

 

B.        Hizmetler

 

Formun "Hizmetler" bölümünde yer alan 1. ve 2. satırlarda ("İnşaat-Onarım ve Teknik Hizmetler" ve "Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri"), mükellef tarafından ilgili hesap döneminde ilişkili kişilerden alınan hizmetlere ilişkin tutarlar alım sütununda, ilişkili kişilere verilen söz konusu hizmetlere ilişkin tutarlar satım sütununda yer alacaktır.

 

3. satırda, ilişkili kişilere verilen komisyon tutarı alım sütununa, ilişkili kişilerden alınan komisyon tutarı satım sütununa yazılacaktır.

 

Bölümün 4. satırına ise ilişkili kişilerle gerçekleştirilen ve yukarıda sayılanlar dışındaki herhangi bir hizmetin bulunması halinde doldurulacaktır.

 

 

C.         Mali İşlemler

 

Bu bölümün 1. satırına ("Ödünç Para/Kredi-Faiz"), ilişkili kişilerle hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen ödünç para ve kredi işlemlerinde ana paraya ilişkin yıl sonu bakiyesi bu satırın sol tarafına, yıl içindeki toplam faiz tutarı bu satırın sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır.

 

Dolayısıyla ödünç para alınması durumunda alınan ödünç para tutarı alım sütununun sol tarafına, verilen faiz alım sütununun sağ tarafına yazılacak olup, ödünç para verilmesi durumunda ise verilen ödünç para tutarı satım sütununun sol tarafında, alınan faiz satım sütununun sağ tarafına yazılacaktır.

 

Ayrıca bu satıra, ödünç paranın bir unsuru olarak kabul edilen cari hesaplara ilişkin dönem sonu bakiye tutarı ve yıl içindeki toplam faiz tutarı da ayrı ayrı yazılacaktır.

 

Bölümün "Gayri Nakdi Krediler" isimli 2. satırına alınan teminatlar bu satırın alım sütununun sol tarafına, bu işleme ilişkin verilen komisyon varsa alım sütununun sağ tarafına yazılacaktır. Verilen teminat satım sütununun sol tarafına, bu işleme ilişkin alınan komisyon tutarı da satım sütununun sağ tarafına yazılacaktır.

 

3. "Mevduat/Repo-Faiz" satırında, Mevduat veya repo işlemlerinde; yatıran yönünden, mevduat veya repo tutarı satım sütununun sol tarafına, söz konusu mevduat/repo için alınan faiz satım sütununun sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır. Mevduat veya repo işlemlerinde; kabul eden yönünden, mevduat veya repo tutarı alım sütununun sol tarafına, söz konusu mevduat/repo için verilen faiz alım sütununun sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır.

 

4. "Vadeli İşlemler (Türev Ürünler)" satırında, mükellefin ilişkili kişilerle hesap dönemi içerisinde gerçekleştirdiği Forward, Futures, Opsiyon ve Para Swapı gibi vadeli işlemlere ilişkin bilgiler yer alacaktır.

 

4.1 Forward satırında, alıcı taraf sözleşmeye göre alımını gerçekleştirdiği kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini alım sütununda sol tarafa, kıymetin vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa yazacaktır. Satıcı taraf ise sözleşmeye göre satımını gerçekleştirdiği kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa, kıymetin vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini alım sütununda sol tarafa yazacaktır.

 

4.2 Futures işlemleri satırında, işlemle ilgili olarak verilen komisyon tutarı alım sütununda sağ tarafa, alınan komisyon tutarı ise satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır.

 

4.3 Opsiyon Sözleşmeleri satırında, satın alma ya da satma hakkı karşılığında verilen opsiyon primi alım sütununda sağ tarafa, alınan opsiyon primi satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır.

 

4.4 Para Swapı satırında, sözleşmeye baz alınan kıymeti (döviz/TL) vade tarihinde alan tarafından sözleşmede belirlenen kura göre oluşan vade tarihindeki değeri satım sütununun sol tarafına (veren tarafından vade tarihindeki değeri) alım sütununun sol tarafına), işlemin yapıldığı tarihteki kura göre oluşan değeri alım sütununda sol tarafa (veren tarafından satım sütununda sol tarafa) yazılacaktır.

 

4.5 numaralı Faiz Swapı satırında, sözleşmeye istinaden verilen faiz alım sütununda sağ tarafa, alınan faiz satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır.

 

Bölümün 5. "Menkul Kıymetler" satırına, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond veya bir başka menkul kıymetin alım veya satımına ilişkin işlemlerde işlemin niteliğine göre ana para bu satırın sol tarafına, faiz ise sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır.

 

Bölümün 6 numaralı "Sigorta" satırına, ilişkili kişi kapsamında verilen prim tutarı alım sütununa, ilişkili kişilerden alınan prim satım sütununa yazılacaktır.

 

 

D.        Diğer İşlemler

 

Bu bölümün 1. Satırı olan "İkramiye ve Benzeri Ödemeler" satırında, alım sütununa hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilere verilen ikramiye, prim ve benzeri ödemelerin tutarı, satım sütununa ise ilişkili kişilerden alınan bu tür ödemelerin tutarı yazılacaktır.

 

 

"Grup İçi Hizmetler" başlıklı 2. satırına mükellefin grup içi hizmet sözleşmelerine istinaden gerçekleştirdiği ilişkili kişilerle arasında gerçekleşen hizmet kapsamında alınan hizmete ilişkin tutar alım sütununa, verilen hizmete ilişkin tutar ise satım sütununa yazılacaktır.

 

 

I.            Yapılan İşlemlerin Toplamı

 

Bu bölüme ise; varlıklar, hizmetler ve diğer işlemler bölümlerinde yer alan tutarların toplamı ile mali işlemler bölümünde anapara ve faiz bölümlerinde yazılı tutarlar toplanarak yazılacaktır.

 

 

III. Bölüm      Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler

 

 

Mükellefler, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, işlemin mahiyetine en uygun olan yöntemi kullanarak tespit ederler.

 

Emsallere uygun fiyata geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yönteminden herhangi birisiyle ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak diğer yöntemleri kullanabilir. Bu durumda uygulama olanağı bulunan yöntemler işleme dayalı kâr yöntemleri olan kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemidir. Söz konusu yöntemler ilişkili kişiler arasındaki işlemlerden doğan kârı esas almaktadır.

 

Ancak, diğer yöntemler olarak adlandırılan işleme dayalı kâr yöntemlerinin emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermemesi durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de kullanabilecektir. İşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur.

 

İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak da belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.

 

Bu bölüme, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı ve formun "II- İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler" bölümündeki işlemlerde kullandığı yöntemler ve anılan bölümde yer alan alım satım tutarları yazılacaktır.

 

Formun bu bölümünde yer alan alım ve satım sütunlarına ilişkin "Toplam İşlem Tutarı", "II- İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler" bölümündeki "Yapılan İşlemlerin Toplamı" satırının alım ve satım sütunlarında yer alan tutarlara eşit olmalıdır.

 

 

IV. Bölüm       Kurumun Yurtdışı İştiraklerine İlişkin Bilgiler

 

Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği hesap döneminde, kurumların yurtdışı iştiraklerinin bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır.

 

Tablodaki sütunlar itibarıyla, iştirak edilen her bir yurtdışı iştirak için ayrı ayrı olmak üzere,

 

Yurtdışı iştirakin;

 

- Unvanı,

- Kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülke,

- Toplam gayrisafi hasılatı

 

ile yurtdışı iştirakte kurumun sermaye, oy veya kâr payı oranı (hangi oran daha yüksekse o oran dikkate alınacaktır) yazılacaktır.

 

 

V. Bölüm        Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler

 

Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borç bulunması halinde (331-431 hesabın bakiyesi varsa) bu bölüm doldurulacaktır.

 

Buna göre;

 

"Aktif Toplamı" : Kurumun hesap dönemi başında çıkartılmış olan bilânçosunda yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. Toplam borçlar ve özsermaye tutarının ilişkili ve ilişkisiz işlem ayrımı yapılmadan şirketin hesap dönemi başındaki yani bir önceki seneye ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde sunulan bilançodan alınması uygun olacaktır.

 

"Toplam Borçlar": Kurumun hesap dönemi başında çıkartılmış olan bilânçosunda yer alan bilgilere göre doldurulacaktır.

 

"Öz Sermaye Tutarı": Kurumun öz sermayesi bu tabloda yer alan Aktif Toplamı ve Toplam Borçlar dikkate alınarak, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "12.1.5" bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacaktır.

 

"Toplam Faiz Giderleri": Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle hesap dönemi içinde gerçekleşen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmiş olan faiz giderlerinin toplamı yazılacaktır.

 

"Toplam Kur Farkı Giderleri": Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle hesap dönemi içinde gerçekleşen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmiş olan kur farkı giderlerinin toplamı yazılacaktır.

 

"Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı": İlgili hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarı yazılacaktır.

331-431 hesabın bakiyesi sıfır ise ve yıl içinde herhangi bir tarihte öz kaynakların 3 katını aşmayacak kadar bir hareket yaşanmışsa tablonun bu kısmının doldurulması gerekmeyecektir.

 

 

 

Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Hatırlatmalar 

 

 

1.        İlişkili Kişi Tanımı

 

İlişkili Kişi, kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder.

 

Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır.

 

09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nda değişiklik yapılarak transfer fiyatlandırması kapsamında “ilişkili kişi” sayılabilmek için “ortaklık, oy veya kâr payı hakkının” en az %10 olması şartı getirilmiş, ilişkili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu tarihten sonra %10’dan az ortaklık, oy veya kâr payı hakkı taşıyan kişilerle gerçekleştirilen işlemler forma konu edilmeyecektir. 

 

 

2.        Emsallere Uygunluk İlkesi 

 

İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.

 

 

3.        Emsallere Uygunluk İlkesinde Seçilen Yöntem Uygulamasında Mükelleflerden İstenecek Belgeler

 

Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Dolayısıyla, yöntemin seçilme gerekçelerini açıklayan en önemli unsurlar bu hesaplama ve belgeler olduğundan, seçilen yöntem ve bu yöntemin uygulanmasına ilişkin bütün hesaplama ve işlemlere ait belgeler ayrıntılı olarak tutulmalı ve saklanmalıdır.

 

4.        İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Hazırlanacak Bilgi Ve Belgeler

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki diğer kurumlar vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri de ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdare`ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler. (Diğer bir ifadeyle, “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” na dahil edilmeyen işlemler için bu bilgi ve belgelerin hazırlanması gereklidir.)

 

Söz konusu bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

 

- Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler

- Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,

- İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,

- İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,

- İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,

- İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,

- İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,

- İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,

- İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,

- Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,

- Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),

- Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,

- Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,

- Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.

 

İdare gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.

 

5.        Hazine Zararı ilkesi

 

Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye`deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

 

 

6.        İlişkili İşlem Olup Hazine Zararı olmaması Hali

 

Kurumlar vergisi mükelleflerince tüm ilişkili işlemlerin (yurtiçi veya yurtdışı), emsallerine uygun olup olmadığına ve yurtiçi ilişkili işlemlerde hazine zararı doğup doğmadığına bakılmaksızın mutlaka EK 2 Formunda belirtilmesi gereklidir. İlişkili işlemin emsallerine uygun olup olmadığının, yurtiçi ilişkili işlemin Hazine zararına yol açıp açmadığının incelenmesi ve belgelendirilmesi çalışmaları yıllık transfer fiyatlandırması belgelendirme raporunun konusudur.

 

 

7.        Grup İçi Hizmetlerde Emsallere Uygun Bedelin Tespitinde Kullanılabilecek Yöntemler

 

Grup içi hizmetlerin fiyatlandırılmasında “Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi veya Maliyet Artı Yöntemi”nin uygulanması diğer yöntemlere tercih edilebilir.

 

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, hizmeti alan tarafın faaliyet gösterdiği piyasadaki ilişkisiz kuruluşlar arasında karşılaştırılabilir nitelikteki bir hizmetin bulunduğu durumlarda uygulanabilecektir.

 

Örneğin, muhasebe, hukuk, ya da bilgisayar alanında sağlanan hizmetlerde bu yöntem kullanılabilecektir.

 

Ancak, karşılaştırılabilir bir fiyatın bulunamadığı durumlarda “Maliyet Artı Yöntemi”nin kullanılması uygun olacaktır. Bu yöntemin uygulanmasında, kontrol altındaki ve kontrol dışı işlemler arasındaki maliyet bazının aynı olması gerekmektedir.

 

Öte yandan, karşılaştırılabilir fiyat yönteminin veya maliyet artı yönteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, diğer yöntemlerin kullanılması da mümkün bulunmaktadır.

 

Yöntemlerin kullanılması aşamasında grubun üyeleri arasında bir işlev analizi yapılması gerektiği tabiidir.

 

8.        Serbest Bölge Ve Teknoparklarda Faaliyet Gösteren Ve Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanan Kurumların Ek 2 Formu Vermek Zorunluluğu

 

Serbest bölgelerde ve teknoparklarda faaliyet gösteren kurumlar belli şartlar altında kurumlar vergisi istisnasından yararlanmakta ise de elde ettikleri kazanç neticesinde dağıttıkları kârlar stopaja tabidir.

 

Öte yandan, serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefleri, Türkiye’deki ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler (yani yurt içi ilişkili işlemler) için 1.1.2008’den itibaren transfer fiyatlandırması belgelendirme raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Dolayısıyla, serbest bölgelerde ve teknoparklarda faaliyet gösteren ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanan kurumlar da Ek 2 Formunu doldurup vergi dairelerine vermek zorundadırlar.

 

9.        Türkiye’deki Kurumların Serbest Bölgede Bulunan Şubeleri Ve Yurt Dışı Şubelerinin Ek 2 Formu Doldurma Yükümlülüğü

 

Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan şubelerinin ve yurt dışı şubelerinin ayrıca yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama ve dolayısıyla ayrıca Ek 2 formu doldurma yükümlülükleri yoktur.

 

Türkiye’deki kurumlar vergisi mükellefi olan Kurum, Ek 2 formunda –eğer var ise – serbest bölgedeki şubesi ile yurt dışındaki şubesi ile ilgili bilgileri, “I – Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler” tablosunda beyan edecektir.

 

Dolayısıyla, serbest bölgedeki şubeye ve yurt dışı şubeye mal satışları ile serbest bölgedeki şubeden ve yurt dışı şubeden mal alımları “II – İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” tablosunda ilgili alım satım sütunlarında belirtilecektir.

 

Serbest bölgedeki şubenin ve yurt dışı şubenin Türkiye’deki ana merkezi ile yaptığı işlemler ana merkezin hazırlayacağı yıllık transfer fiyatlandırması raporunda analiz edilerek incelenecektir. Serbest bölgedeki şube ile yabancı şubenin Türkiye’deki ana merkez ile yaptığı işlemlerin Ek 2 formunda beyanı yükümlülüğü de merkezdeki Kuruma ait olacaktır.

 

 

10.      Yatırım Fonlarının (Kazançları Kurumlar Vergisinden İstisna) Ek 2 Formu Doldurma Yükümlülüğü

 

Genel ilke olarak kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olsa bile tüm kurumlar vergisi mükellefleri için Ek 2 Formu doldurma yükümlülüğü vardır. Ancak Ek 2 Formunda beyanı istenen üç tip işlemden (“ilişkili kişilerle işlemler”, “kontrol edilen yabancı kurum”, “örtülü sermaye”) hiçbiri yıl içinde gerçekleşmemişse yatırım fonunun Ek 2 Formu doldurmasına gerek kalmayacaktır.

 

 

 

11.      Şirket Çalışanlarına veya Ortaklarına Ödenen Ücret ile Huzur Haklarının EK 2 Formunda Bildirilmesi

 

1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nin 3.1.1. Bölümündeki açıklamalar çerçevesinde, sermaye veya kâr payı oranı ne olursa olsun kurumların gerçek kişi ortakları “İlişkili kişi” oldukları için kurum tarafından gerçek kişi ortaklara yapılan ücret ödemelerinin Ek 2 Formuna dahil edilmesi gerekir.

 

Kurumun “ortak” statüsünde olmayan çalışanları da, her ne kadar ilişkili kişi kapsamında tutulmakta ise de çalışanlar için 1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nin 3.1.2. Bölümündeki açıklamaya göre, Kurum tarafından işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde çalışanlarına ödenen ücretler EK 2 Formuna dahil edilmeyecektir. Ancak şirket ile çalışanı arasında istihdam dışı ilişkiler varsa bu işlemlerin bedelleri Ek 2 Formunda belirtilecektir.

 

Şirket ortağının, ortaklık niteliği nedeniyle aldığı huzur hakkı, yönetim kurulu ikramiyesi gibi tutarların da Ek 2 Formunda gösterilmesi gerekmektedir.

 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret sayılan huzur hakkı istihdam ilişkisine dayalı bir ücret olmadığı için üzerinden sigorta primi kesilmemektedir. Bu yüzden yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakları Ek 2 Formuna dahil edilmeyebilir ancak bu ödeme aslında işçi-işveren ilişkisinden doğmadığı için formda bildirilmesi daha doğru olacaktır.

 

 

12.      Ortaklara Yapılan Kâr Payı Ödemelerinin Ek 2 Formunda Belirtilmesi

 

Ortaklara yapılan kâr payı ödemeleri Ek 2 formunda beyan edilmesi gereken ilişkili işlemler kapsamında değildir.

 

13.      Döviz Cinsinden Borçlanmalarda Ortak Ve Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarının Tespitinde Kur Farklarının Durumu

 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin “Borcun Özsermayenin Üç Katını Aşması” ile ilgili açıklamaların yapıldığı 12.1.5. Bölümünde; ”Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/öz sermaye hesabında, her bir borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınacaktır. Yabancı para üzerinden alınan borcun vadesinin izleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu hesaplama, borcun ödenmeyen tutarının bilanço günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlenmiş tutarı esas alınmak suretiyle yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Buna göre; ortak ve ortakla ilişkili kişiden temin edilen yabancı para cinsinden borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutar tespit edilmeye çalışılırken borcun alış tarihindeki geçerli döviz kurunun dikkate alınması ve dolayısıyla daha sonradan oluşan kur farklarının dikkate alınmaması gerekir.

 

14.      İlişkili Şirketten Alınan Ancak Nakden Veya Hesaben Faiz Ödenmeyen Kredinin Ek 2 Formunda Belirtilmesi

 

İlişkili kişiden alınan kredinin karşılığında hiçbir faiz ödemesi yapılmamış olsa da bu kredinin 31.12 itibariyle bilançoda belli bir bakiyesi varsa kredinin bu bakiyesi “Mali İşlemler” Bölümünde Ödünç Para / Kredi-Faiz satırının alım sütununun soldaki satırına yazılacaktır. Hiç faiz ödemesi olmadığı için alım sütununun sağdaki kısmı ise boş kalacaktır.

 

15.      Masraf Yansıtmalarının EK 2 Formunda Bildirilmesi

 

Dışarıdan sağlanan hizmetlerin ilişkili kişilere/kurumlara üzerine herhangi bir kâr marjı konulmaksızın aynen faturalanması neticesi oluşan masraf yansıtma işlemlerinin de EK 2 Formunda II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler Tablosunda “Diğer İşlemler” bölümünde (Diğer) belirtilmesi gerekir.

 

Masraf yansıtması faturası bizim şirketimize kesilmişse Alım sütununda, biz ilişkili kuruluşumuza masraf yansıtması faturası kesmiş isek Satım sütununda belirtmek gerekecektir.

 

Dışarıdan sağlanmış bir hizmetin bire bir maliyetiyle ilişkili kuruluşa faturalandığı masraf yansıtmalarının transfer fiyatlandırması yöntemi “maliyet artı” yöntemi olarak belirtilmesi uygundur.

 

 

16.      Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklık Durumunda (TTK 376) Ortakların İşletmeye Koyduğu Zarar Telafi Fonlarının Ek 2 Formunda Bildirilmesi

 

Eğer ortaklar zarar telafi fonunu (“tamamlama akçesi”) halihazırda yürürlükte bulunan TTK Madde 376 çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile teknik iflastan kurtulmak için sermayenin tamamlanması maksadıyla koymuşlarsa bu fon borç niteliğinde olmadığı ve ayrıca bir mal teslimi veya hizmet ifası ile de ilgili olmadığı için zarar telafi fonunun (sermaye tamamlama akçesinin) EK 2 formuna dahil edilmemesi gerekir.

 

 

17.      Mal Alımları İle İlgili Ciro Primleri Ve İadelerin Fomda Bildirimi

 

Alım satım sütunlarına iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır.

 

Ciro primi faturası aynı yıl içinde kesilmesi durumunda forma netleştirilerek dahil edilmelidir. İadeler için de aynı kural geçerlidir.

Ciro primi faturaları ilişkili şirketten alınıyor veya ilişkili şirkete veriliyorsa formda “Hizmetler-Diğer” bölümünde gösterilmelidir.

 

 

 

18.      Yurt Dışından İlişkili Kişilerden Ticari Mal Alımlarında “Debit Note” / “Credit Note” Yoluyla Yapılan Düzeltmeleri

 

Transfer fiyatlandırması politikalarına uyum sağlamak amacıyla yurt dışı ilişkili işlemler söz konusu olduğunda (örneğin yurt dışında ilişkili kuruluştan ticari mal alınıp Türkiye’de satılması) dönem içinde yurt dışı ilişkili kuruluş tarafından “debit note” ve/veya “credit note” gönderimi söz konusu olduğunda, “debit note” tutarının mal alım tutarına ilave edilmesi, credit note alınmış ise bu tutarın da mal alım tutarından indirilmesi ve alım tutarlarının net bazda Ek 2 formunda belirtilmesi uygun olacaktır.

 

19.      Özsermayenin negatif olması halinde Özsermaye Tutarının Tespiti

 

Elektronik kurumlar vergisi beyannamesi doldururken eksi (-) işareti kullanılamadığı için özsermayenin negatif olması durumunda Tablo V teki bu satıra “0” (sıfır) yazılabilir.

 

 

20.      Avansların örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmesi

 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin “Örtülü Sermaye Tutarı” ile ilgili açıklamalar içeren 12.1.6. Bölümünde avanslarla ilgili olarak yapılan açıklamalar şöyledir:

 

“Öte yandan, gelecekte yapılacak bazı mal ve hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan ya da verilen değerleri ifade eden avanslar, sipariş yöntemi ile mal alan işletmenin, sipariş ettikleri iktisadi değerlerin üretiminde üretici işletmeye finansman imkanı sağlamak amacıyla verilebileceği gibi, satış fiyatını düşük tutmak veya satış garantisi sağlamak amacıyla da verilebilmektedir. Avanslar hangi amaçla verilirse verilsin işletmeye finansman imkanı sağladığı açıktır. Dolayısıyla, alınan avanslar da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye hesaplamasında dikkate alınacaktır. Ancak, inşaat işlerinde yapılan iş kısmı ile orantılı olarak hesaplanıp ödenen istihkak bedellerinin avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesabında borç unsuru olarak dikkate alınması söz konusu değildir.”

Tebliğ’de yer alan yukarıdaki detaylı açıklamalara göre avansların da örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

21.      Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Belgelendirme Yükümlülükleri

 

Transfer fiyatlandırması mevzuatımıza göre, konuya ilişkin iki tür belgelendirme zorunluluğu mevcuttur. Bunlardan ilki, bağlı bulunulan vergi dairesine yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmesi gereken transfer fiyatlandırması formu; diğeri ise beyannamenin verildiği tarihten itibaren hazır bulundurulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporudur.

 

22.      Transfer Fiyatlandırması Raporunu Hazırlayacak Şirketler ve Süresi

 

İlişkili kişileri ile işlemleri bulunan tüm kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamak ile yükümlüdür.

 

Buna göre;

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişileriyle yaptıkları işlemler

 

Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri ile serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişileriyle yaptıkları işlemler

 

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin ise ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemler

 

için rapor hazırlamaları ve normal hesap dönemi için 30 Nisan olan kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlaması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur. Genel tebligat hükümleri doğrultusunda, Mali İdare tarafından istenildiği anda raporun 15 gün içinde teslimi gerekmektedir.

 

 

23.      Ek 2 Formu İle Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Arasındaki Uyum

 

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme raporlarında (“TF Raporu”) ilişkili işlemler, işlem bazında ayrı ayrı incelenmekte ve her tip ilişkili işlem için transfer fiyatlandırması yöntem tespiti nedenleri ile birlikte, diğer alternatif yöntemlerle karşılaştırmalı olarak irdelenerek yapılmaktadır. Her yıla ilişkin beyan edilen Ek 2 Formunun ilgili yıla ait TF Raporu ile uyumlu olması gerekir. Bu uyumun sağlanabilmesi için de TF Raporu hazırlık çalışmalarına ilgili hesap dönemi bitmeden önce ve mümkün olduğunca erken başlanmalı ve bu çalışmalar için yeteri kadar zaman ve kaynak ayrılmalıdır.

 

TF Raporu çalışması yapılırken fonksiyon ve risk analizleri neticesi uygun emsaller araştırılmakta, TF yöntemi seçilmekte, TF yönteminin nasıl ve neden seçildiği diğer alternatif yöntemlerle karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır. Tüm bu detay çalışmalar, Ek 2 Formundaki “III-Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler” tablosunun hazırlanmasına dayanak ve baz teşkil etmektedir. 

 

 

24.      Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanmamasının Sonuçları

 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunu Mali İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından istenmesine rağmen hazır etmeyerek İdare’ye sunamayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Her ne kadar tanımlanmış başka bir ceza ya da müeyyide olmasa da raporun ibraz edilmemesinin transfer fiyatlandırması konusunda inceleme riskini artıracağı söylenebilir.

 

 

25.      Formunun Hiç Verilmemesi, Eksik Ya Da Hatalı Verilmesinin Cezası

 

Henüz münhasıran transfer fiyatlandırması uygulamalarına özgü ceza hükümleri mevcut değildir. 1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nin 8. Bölümünde belirtildiği üzere, Mali İdare’ye ibraz zorunluluğu bulunan bilgi ve belgeleri Tebliğ’de belirlenen sürelerde vermeyenler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) cezalara ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

 

Buna göre, Ek 2 Formunun eksik/hatalı düzenlenmesi halinde VUK Madde 352 – II. Derece usulsüzlükler arasında sayılan “vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması” fiili işlenmiş olacağından II. Derecede usulsüzlük cezası kesilebilecektir. (Sermaye şirketleri için 2019 yılında 98 TL)

 

Ayrıca, Ek 2 Formunu hiç vermeyen kurumlar vergisi mükellefleri VUK Mükerrer Madde 355’in birinci fıkrasına göre özel usulsüzlük cezasına muhatap olabileceklerdir. Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen Ek 2 Formunu verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu formu hazırlayıp vermeleri tebliğ edilebilir. Eğer verilen süre içinde bu yükümlülük yerine getirilmezse özel usulsüzlük cezası bir kat arttırılarak uygulanır. (2019 yılı için 1,900 TL)

 

Her ne kadar yukarıdaki usulsüzlük cezaları aslında çok küçük ve önemsiz gibi gözüküyor olsa da esas ceza yaptırımı Ek 2 Formunun verilmemesinin ilgili mükellefin incelemeye sevk edilme riskini aşırı derecede arttırması, bu inceleme neticesinde tespit edilecek transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç aktarımı sonucunda ilave vergi ve vergi ziyaı cezası tarhiyatlarının yapılmasıdır. Böyle bir durumda ihtilaf sonucu vergi davasını açmak, izlemek, kazanmak için harcanacak zaman, emek ve mahkeme masrafları, Ek 2 Formunun olması gerektiği gibi doldurulup vergi dairesine verilmesi için harcanacak emek ve maliyetin çok üstünde olacaktır.

 

 

26.      2018 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”unun verilme Süresi

 

Normal yıllık hesap dönemi olan kurumlar vergisi mükellefleri 2018 yılında ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri (transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler), kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (“Ek 2 Formu”) kurumlar vergisi beyannamesi ekinde en geç 30 Nisan 2019 Pazartesi günü sonuna kadar elektronik beyanname ekinde doldurarak vergi dairesine vermek zorundadırlar.

 

 

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Excell

 

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Word

 

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Yasal Düzenlemeler

 

·        5520 Sayılı KVK 11. 12. ve 13. Maddeleri (21.06.2006)

·        193 Sayılı GVK 41/5 Md. (04.04.2007)

·        5766 sayılı Kanun Hazine Zararı

·        Muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) 15/02/2019

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) 12/06/2018

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) 25/05/2018

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) 23/12/2017

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 01/12/2017

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) 11/02/2017

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 31/12/2016

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) 05/08/2016

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)  04/03/2016

·        Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)`Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)  21/04/2015

·        7 Seri No`lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği        31/12/2012

·        6 Seri No`lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği        05/05/2012

·        5 Seri No`lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği        19/01/2012

·        4 Seri No`lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği        13/08/2009

·        3 Seri No`lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği        20/11/2008

·        2 Seri No`lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği        22/04/2008

·        1 Seri No`lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği        03/04/2007

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sayfayı Yazdır