Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Yapılmasına İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

Numara: 2019 / 17
Tarih: 10 Ocak 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 04.01.2019 tarihli 239234 sayılı Genel yazı yayımlanmıştır.

 

Genel yazıda; daha önce manuel olarak yapılan işyerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin internet ortamından gönderilmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 27. maddesinde,05.12.2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır.

 

Değiştirilmiş haliyle ilgili maddede ”(1) İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte  işyeri  kendisine  intikal  eden  işveren,  Kanunun  11’inci  maddesinde  belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6  ve  Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik  ortamda göndermek zorundadır. ”hükmü getirilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihinin 01.06.2018 olduğu belirtilmiştir.

 

Yine  5510  sayılı  kanunun  102  inci  maddesinin  1’inci  fıkrasının  (b)  bendinde” 11’inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;1)Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,2)Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,3)Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü getirilmiştir.

 

04.1.2019 tarihli 239234 sayılı SGK genel yazısında açıklandığı üzere, daha önce manuel olarak yapılan işyerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemleri, işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından süresinde internet ortamında yapılacaktır.

 

Ancak bunlara ilişkin belgeler (Aracı sözleşmesi gibi) ilgili SGK birimine manuel olarak iletilecektir.

 

Söz konusu Genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır