SGK Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranının Yıllık %12’den %22’ye Çıkartılmasına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2018 / 132
Tarih: 06 Eylül 2018

“Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No:3)” 06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; İşverenlerin Sosyal güvenlik Kurumuna olan borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. Maddesi gereği taksitlendirmelerinde uygulanan tecil faizi oranı 06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık %12‘den yıllık %22’ ye yükseltilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesinde düzenlenen tecil müessesesi ile belli şartlar dahilinde amme borcunun faiz alınarak taksitlendirilmesi mümkündür.

 

21.10.2010 tarihinden itibaren yıllık %12 olarak uygulanan tecil faiz oranı, 06.09.2018 tarihli resmi gazete yayımlanan tahsilat genel tebliği ile %22’ye yükseltilmiştir.

 

Buna göre; 06.09.2018 tarihinden sonra, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen SGK alacaklarına, yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

06.09.2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan SGK alacakları ile 06.09.2018 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren %12 oranının uygulanması gerekmektedir.

 

Aynı şekilde, 06.09.2018 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş SGK alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 06.09.2018 tarihine kadar itibaren %12 oranının, 06.09.2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

 

Ayrıca, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen SGK alacakları için hesaplanan tecil faizi oranı da yıllık %22 ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

 

Tebliğin 2. Maddesi ile de; 62 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında uygulanmakta olan gecikme zammının %2 oranında uygulanması kararlaştırıldığı ve belirtilen Kararın 05.09.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre; 05.09.2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan kamu alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 05.09.2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen kamu alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 05.09.2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=) 0,000667 olarak uygulanacaktır.

 

Tüm bu açıklamalara göre kamu alacaklarına uygulanacak Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları aşağıdaki gibidir:

           

 

Yıllık

Aylık

 

Eski

Yeni

Eski

Yeni

Tecil Faizi

12,00

22,00

1,00

1,83

Gecikme Zammı

16,80

24,00

1,40

2,00

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sayfayı Yazdır