Genç Girişimci Bağkur Prim Teşvikine İlişkin 2018/28 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Numara: 2018 / 114
Tarih: 26 Temmuz 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25.07.2018 tarihinde 2018/28 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Genelge’de; 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile getirilen ve 1/6/2018 tarihinden itibaren işini kuran 18-29 yaş arası Genç Girişimcilere Bağkur Prim Teşvikine ilişkin usul ve esaslar ile bu konuda sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecek işlemler ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere; 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Kanunun 22. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi ile 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primlerinin 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarfından karşılanması imkânı getirilmişti.

 

 

2018/28 Sayılı SGK Genelgesi ile bu uygulamanın usul ve esasları açıklanmıştır.

 

 

Kapsama Giren Sigortalılar

 

Vergi dairesinde mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış ve SGK’ya 4/b (esnaf) statüsünde 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılır.

 

 

Sigortalıların Faydalanma Şartları

 

1-        İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olmalı,

 

2-        Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

 

3-        Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır. Sigortalıların, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamaz.

 

4-        Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

 

5-        Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması

 

gerekmektedir.

 

 

Kapsama Girmeyen Sigortalılar

 

·             01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükellefler,

 

·             Hali Hazırda başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup kapatmış kişiler,

 

·             Anonim veya Limited Şirket ortakları

 

 

Sigortalıların Tescil İşlemleri

 

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, GVK Mük. 20. kapsamında genç girişimci istisnasından faydalandığına dair sorgulama Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK Başkanlığı arasında karşılıklı veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılmasına istinaden tescil işlemleri yapılacaktır.

 

Ancak, karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalı bu istisnadan faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmesi gerekir.

 

Prim teşvikinden yararlanmakta iken sigortalılıkları sona erenlerden bir yıllık süre içinde sigortalılığı tekrar başlatılanların kalan aylar için prim teşvikinden yararlanması mümkün değildir.

 

Ancak sigortalılığın başka bir işverenin yanında hizmet akdiyle (4a Sigortalısı olarak) çalışılmaya başlanması nedeniyle sona erdiği durumlarda, bir yıllık sürede çalışmanın sona ermesi ve Bağkur kapsamındaki sigortalılığın tekrar başlatılması halinde kalan aylar için prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

 

 

Sigortalıların Beyan İşlemleri

 

Teşvikinden yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırın otuz katı olarak belirlendiğinden bu kapsamdaki sigortalıların beyanları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince kabul edilmeyecek, 1/6/2018 tarihi ve sonrasına beyan girişi yapılsa dahi aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

 

Bu da aylık 700,17-TL, yıllık 8.402,16-TL teşvikin Hazine tarafından karşılanacağı anlamına gelmektedir.

 

 

Teşvikten Yararlanma Süresi

 

Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlandırılacaktır.

 

 

Teşvikten Yanlış veya Yersiz Yararlanma

 

Teşvikten yararlandığı dönemlerde teşvik uygulamasından yararlanamayacak duruma düştüğü anlaşılan sigortalının, yararlandığı teşvikler iptal edilerek prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır